Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


73 SayıEditör
Dr. Abdullah AYDIN

Editör Yardımcısı
Dr. Fatih KANA-Dr. Wisam Abdullah JASIM-Dr. Amel Tsouria GUELAI

Türkiye  2022

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenHawneaz Mustafa Rashid Imran Jamal Hassan  
THE LITERAL SUBSTITUTION OF "AL-SAWAMIT" IN THE READING OF NAFI BIN ABDUL RAHMAN BIN ABI NAIM (D. 169 AH) Ss, 1-15
THE LITERAL SUBSTITUTION OF "AL-SAWAMIT" IN THE READING OF NAFI BIN ABDUL RAHMAN BIN ABI NAIM (D. 169 AH)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3195
Özet | Abstract | Tam Metin |


Sahera Hussein Mahmood  
STAGES OF TURKISH LANGUAGE DEVELOPMENT (A HISTORICAL STUDY) Ss, 16-43
TÜRK DİLİNİN GELİŞİM AŞAMALARI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3196
Özet | Abstract | Tam Metin |


Khalid Jamal Gaheb Salih  
SCIENTIFIC RESEARCH IN ISLAMIC SCIENCES Ss, 44-55
SCIENTIFIC RESEARCH IN ISLAMIC SCIENCES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3210
Özet | Abstract | Tam Metin |


Wisam Abdullah Jasim & Nour Abdulhameed Khaleel  
THE GEOGRAPHICAL THOUGHT OF DR. ABDULRAZAQ MOHAMMED AL BUTAYHY THE PIONEER OF AGRICULTURAL GEOGRAPHY Ss, 56-79
THE GEOGRAPHICAL THOUGHT OF DR. ABDULRAZAQ MOHAMMED AL BUTAYHY THE PIONEER OF AGRICULTURAL GEOGRAPHY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3198
Özet | Abstract | Tam Metin |


Wisam Abdullah Jasim & Nour Abdulhameed Khaleel  
SCIENTIFIC RESEARCH METHODOLOGY OF PROFESSOR DR. ABDULRAZAQ MOHAMMED AL BUTAYHY IN LIGHT OF CONTEMPORARY CURRICULA Ss, 80-103
SCIENTIFIC RESEARCH METHODOLOGY OF PROFESSOR DR. ABDULRAZAQ MOHAMMED AL BUTAYHY IN LIGHT OF CONTEMPORARY CURRICULA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3199
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mahabad Abdul Kareem Ahmed  
THE EFFECT OF A TEACHING STRATEGY ACCORDING TO THE CONSTRUCTIVIST NEEDHAM MODEL IN THE ACHIEVEMENT OF KURDISH LITERATURE FOR SEVENTH GRADE STUDENTS Ss, 104-124
THE EFFECT OF A TEACHING STRATEGY ACCORDING TO THE CONSTRUCTIVIST NEEDHAM MODEL IN THE ACHIEVEMENT OF KURDISH LITERATURE FOR SEVENTH GRADE STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3200
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mekki SOLMAZ  
TOPLUMU İNŞÂ SÜRECİNDE KUR’ÂN’IN ESKİ TOPLUMLARA KARŞI TUTUMU Ss, 125-146
THE QUR’AN'S ATTITUDE TO OLD SOCIETIES IN THE PROCESS OF CONSTRUCTING SOCIETY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3179
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ramazan Akif GÜDER & Bülent GÜVEN  
THE EFFECT OF CREATIVITY EDUCATION ACTIVITIES ON CREATIVE THINKING SKILLS OF CLASSROOM TEACHERS Ss, 147-163
YARATICILIK EĞİTİMİ ETKİNLİKLERİNİN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN YARATICI DÜŞÜNME BECERİLERİNE ETKİSİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3168
Özet | Abstract | Tam Metin |


Emirhan Özgür AYKUT  
ÖĞRETMENLERDE MESLEKİ TÜKENMİŞLİK VE MESLEKİ TÜKENMİŞLİĞE YOL AÇAN UNSURLARIN İNCELENMESİ: BİR DERLEME ÇALIŞMASI Ss, 164-174
EXAMINATION OF THE ELEMENTS THAT LEAD TO VOCATIONAL EXHAUSTION AND OCCUPATIONAL EXHAUSTION IN PROGRAMMING: A COLLECTION STUDY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3180
Özet | Abstract | Tam Metin |


İsmail MUTLU  
ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE OKUL MÜDÜRLERİNİN KRİZ YÖNETİMİ BECERİLERİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Ss, 175-186
EXAMINING THE LEVELS OF CRISIS MANAGEMENT SKILLS OF SCHOOL HEADS ACCORDING TO TEACHERS' VIEWS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3181
Özet | Abstract | Tam Metin |


Fatma DELİBAŞ & Bekir KAYABAŞI  
THE STUDY OF NURDAN DAMLA’S CHILDREN’S BOOKS RELIGOUS CONTENT IN TERMS OF BASIC RRINCIPLES OF CHILDREN’S LITERATURE Ss, 187-195
NURDAN DAMLA’NIN DİNÎ İÇERİKLİ ÇOCUK KİTAPLARININ ÇOCUK EDEBİYATININ TEMEL İLKELERİNE GÖRE İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3185
Özet | Abstract | Tam Metin |


Coşkun BAYARSLAN  
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖZ YETERLİKLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE BAĞLI OLARAK İNCELENMESİ Ss, 196-209
EVALUATION AND MEASUREMENT OF CLASSROOM TEACHERS DUE TO SOME VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3187
Özet | Abstract | Tam Metin |


Fatma BİLGİN  
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE AİLE KATILIMININ ÖĞRETMEN MOTİVASYONU ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ İLE İLGİLİ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ: ANKARA İLİ SİNCAN İLÇESİ ÖRNEĞİ Ss, 210-221
TEACHER OPINIONS ON THE EFFECTS OF FAMILY PARTICIPATION ON TEACHER MOTIVATION IN PRESCHOOL EDUCATION: AN EXAMPLE OF SINCAN DISTRICT OF ANKARA PROVINCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3189
Özet | Abstract | Tam Metin |


Cafer UÇAR  
ÖĞRETMEN MESLEKİ ÖĞRENMESİNDE OKUL MÜDÜRÜ ROLLERİ Ss, 222-234
SCHOOL HEAD ROLES IN TEACHER VOCATIONAL LEARNING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3192
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ayla YENER  
İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRENCİLERİ YARATICILIĞA TEŞVİK EDİCİ DAVRANIŞLARI Ss, 235-242
PRIMARY SCHOOL TEACHERS' BEHAVIORS THAT ENCOURAGE STUDENTS TO BE CREATIVE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3193
Özet | Abstract | Tam Metin |


Elif YILDIRIM  
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN İŞ TATMİN DÜZEYİ İLE İNOVATİF DÜŞÜNCE EĞİLİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ Ss, 243-254
DECIPHERING THE RELATIONSHIP BETWEEN JOB SATISFACTION LEVEL AND INNOVATIVE THINKING TENDENCIES OF PRESCHOOL TEACHERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3203
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ünzüle ULUS AVCI & Hatice ZORLU KANA  
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN KÜRESEL ISINMA İLE İLGİLİ ALGILARININ METAFORLAR İLE BELİRLENMESİ Ss, 255-267
DETERMINING SECONDARY SCHOOL STUDENTS' PERCEPTIONS ABOUT GLOBAL WARMING BY METAPHORS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3205
Özet | Abstract | Tam Metin |


Şenol AKTAŞ  
ÖĞRETMENLERİN DİJİTAL YETERLİKLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER BAĞLAMINDA İNCELENMESİ Ss, 268-277
EXAMINATION OF TEACHERS' DIGITAL COMPETENCIES IN CONTEXT OF SOME VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3190
Özet | Abstract | Tam Metin |


Metin KASIM & Beyza ARICAN  
DİJİTAL MEDYA GAZETECİLİĞİNDE TIK TUZAĞI HABERCİLİK ÜZERİNE BİR ANALİZ Ss, 278-287
AN ANALYSIS OF CLICK-BAIT JOURNALISM IN DIGITAL MEDIA JOURNALISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3188
Özet | Abstract | Tam Metin |


Abdullah ACEHAN  
EDEBİYAT-MAKİNE İLİŞKİSİNE NAZIM HİKMET RAN’IN MAKİNALAŞMAK VE TALİP APAYDIN’IN SARI TRAKTÖR İSİMLİ METİNLERİ ÜZERİNDEN BAKMAK Ss, 288-301
LOOK AT THE RELATIONSHIP BETWEEN LITERATURE AND MACHINERY THROUGH THE TEXTS OF NAZIM HIKMET RAN ON MACHINE BUILDING AND TALIP APAYDIN ON YELLOW TRACTOR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3186
Özet | Abstract | Tam Metin |


Gülcan ŞENYUVALI DEMİRTAŞ  
KİKİ SMİTH SANATINDA FEMME FATALE İMGE: LİLİTH Ss, 302-316
FEMME FATALE IMAGERY IN KIKI SMITH'S WORK: LILITH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3163
Özet | Abstract | Tam Metin |


Kübra BATAR  
FUZÛLÎ’NİN “İSTEMEZ” REDİFLİ GAZELENİN ONTOLOJİK ANALİZ METODUYLA ÇÖZÜMLENMESİ Ss, 317-328
Analysis Of Fuzûli's "İstemez" Redifed Ghazal By Ontological Analysis Methodology
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3204
Özet | Abstract | Tam Metin |


Murat PARLAK  
TÜRKİYE’DEKİ YAYGIN EĞİTİM SÜREÇLERİNİN G7 ÜLKELERİ İLE KARŞILAŞTIRMASI Ss, 329-342
COMPARISON OF NON-FORMAL EDUCATION PROCESSES IN TURKEY WITH G7 COUNTRIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3202
Özet | Abstract | Tam Metin |


Fetullah UYUMAZ & Oğuzhan SEVİM  
2019 TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI OKUMA BECERİSİ KAZANIMLARININ ORTAOKUL TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ ETKİNLİKLERLE ÖRTÜŞME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Ss, 343-358
EXAMINING THE MATCHING LEVELS OF THE READING SKILLS ACQUISITIONS OF THE 2019 TURKISH COURSE CURRICULUM WITH THE ACTIVITIES IN THE SECONDARY SCHOOL TURKISH TEXTBOOKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3142
Özet | Abstract | Tam Metin |


Lamyaa Yaseen Zghair -  
PSYCHOLOGICAL STABILITY AND ITS RELATIONSHIP TO THE VALUES OF CITIZENSHIP AMONG UNIVERSITY STUDENTS Ss, 359-384
PSYCHOLOGICAL STABILITY AND ITS RELATIONSHIP TO THE VALUES OF CITIZENSHIP AMONG UNIVERSITY STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3212
Özet | Abstract | Tam Metin |


Raghad Jamal Al Azzawi -  
THE PHENOMENON OF BEGGARY IN ANDALUSIA Ss, 385-402
THE PHENOMENON OF BEGGARY IN ANDALUSIA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3213
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ahlam Jameel  
THE EFFECT OF THE (5RS) STRATEGY ON THE ACHIEVEMENT OF SECONDARY EDUCATION SUBJECTS AMONG STUDENTS OF THE COLLEGE OF EDUCATION Ss, 403-429
THE EFFECT OF THE (5RS) STRATEGY ON THE ACHIEVEMENT OF SECONDARY EDUCATION SUBJECTS AMONG STUDENTS OF THE COLLEGE OF EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3214
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ali Ghazi Mutar  
DOMINANCE OF VOID SPACE IN INDUSTRIAL PRODUCTS Ss, 430-455
DOMINANCE OF VOID SPACE IN INDUSTRIAL PRODUCTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3215
Özet | Abstract | Tam Metin |


Heleen Muhammad Abdul Hussain Al-Budairi - Jawad Kazem Obaid Al-Hasnawi & Rasha Saleh Mahdi Al-Amidi  
A GEOGRAPHICAL ANALYSIS OF ILLEGAL IMMIGRATION TO THE EUROPEAN UNION (IRAQ IS A MODEL) Ss, 456-489
A GEOGRAPHICAL ANALYSIS OF ILLEGAL IMMIGRATION TO THE EUROPEAN UNION (IRAQ IS A MODEL)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3216
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ahlam Ebrhim Abdlh  
THE IMPACT OF STRATEGIC PLANNING IN DEVELOPING PERFORMANCE IN SUDANESE HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS FROM THE PERSPECTIVE OF TOTAL QUALITY, A SAMPLE STUDY FROM SUDAN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Ss, 490-512
THE IMPACT OF STRATEGIC PLANNING IN DEVELOPING PERFORMANCE IN SUDANESE HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS FROM THE PERSPECTIVE OF TOTAL QUALITY, A SAMPLE STUDY FROM SUDAN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3217
Özet | Abstract | Tam Metin |


Eman Erhaim Khameas -  
SOCIAL EDUCATION ACCORDING TO THE PRAGMATIC PERSPECTIVE (JOHN DEWEY AS A MODEL Ss, 513-536
SOCIAL EDUCATION ACCORDING TO THE PRAGMATIC PERSPECTIVE (JOHN DEWEY AS A MODEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3218
Özet | Abstract | Tam Metin |


Abdulsattar Abbood Kadhim  
SPATIAL ANALYSIS OF THE GEOGRAPHICAL DISTRIBUTION OF FUEL FILLING STATIONS FOR PART OF THE OUTER ROAD (BAGHDAD – HILA) Ss, 537-551
SPATIAL ANALYSIS OF THE GEOGRAPHICAL DISTRIBUTION OF FUEL FILLING STATIONS FOR PART OF THE OUTER ROAD (BAGHDAD – HILA)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3219
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ali Hussein Hteem Atiya  
THE CHANGES IN THE FAMILY, KINSHIPS AND MARRIAGE SYSTEM IN THE CONTEMPORARY IRAQI COMMUNITY. ( A RESEARCH IN SOCIAL ANTHROPOLOGY/ IN BAGHDAD CITY) Ss, 552-582
THE CHANGES IN THE FAMILY, KINSHIPS AND MARRIAGE SYSTEM IN THE CONTEMPORARY IRAQI COMMUNITY. ( A RESEARCH IN SOCIAL ANTHROPOLOGY/ IN BAGHDAD CITY)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3220
Özet | Abstract | Tam Metin |


Iman Saud Dhannoon  
HISTORICAL FICTION: A POSTCOLONIAL VIEW OF SIR WALTER SCOTT’S WAVERLEY Ss, 583-590
HISTORICAL FICTION: A POSTCOLONIAL VIEW OF SIR WALTER SCOTT’S WAVERLEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3211
Özet | Abstract | Tam Metin |


Aygen KOÇ KOCA & Ramazan GÜRBÜZ  
ÖZEL YETENEKLİ BİREYLERİN EĞİTİMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ-ALMANYA-TÜRKİYE KARŞILAŞTIRILMASI Ss, 591-614
EDUCATION OF GIFTED AND TALENTED INDIVIDUALS IN UNITED STATES, GERMANY AND TURKEY: A COMPARISON OF EDUCATION POLICIES AND ITS IMPLEMENTATIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3208
Özet | Abstract | Tam Metin |


Iman Hassan Jadan  
THE ACCURACY OF EMOTIONS AND THEIR RELATIONSHIP TO THE INTER- MENTAL BOUNDARIES AMONG EDUCATIONAL COUNSELORS Ss, 615-633
THE ACCURACY OF EMOTIONS AND THEIR RELATIONSHIP TO THE INTER- MENTAL BOUNDARIES AMONG EDUCATIONAL COUNSELORS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3221
Özet | Abstract | Tam Metin |


Zainab Mohammed Ameen  
CARTOGRAPHIC REPRESENTATION OF THE SPATIAL DISTRIBUTION MAPS OF THE POPULATION IN IRAQ FOR THE PERIOD (1987 – 2017) Ss, 634-671
CARTOGRAPHIC REPRESENTATION OF THE SPATIAL DISTRIBUTION MAPS OF THE POPULATION IN IRAQ FOR THE PERIOD (1987 – 2017)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3222
Özet | Abstract | Tam Metin |


Taghreed Abdul Khaleq Hadi & Hadeel Ali Sabaa Khammas  
THE MULTIPLICITY OF VOICES IN THE NOVELS OF JAMAL AL-GHITANI Ss, 672-695
THE MULTIPLICITY OF VOICES IN THE NOVELS OF JAMAL AL-GHITANI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3223
Özet | Abstract | Tam Metin |


Aybike Elif Akgün & Aynur AKGÜN  
EU PARENTAL LEAVE DIRECTIVE UNDER THE EUROPEAN UNION GENDER EQUALITY POLICIES AND MATERNAL LEAVE IN TURKISH LABOR LEGISLATION Ss, 696-716
AVRUPA BİRLİĞİ CİNSİYET EŞİTLİĞİ POLİTİKALARI KAPSAMINDA AB EBEVEYN İZNİ DİREKTİFİ VE TÜRK ÇALIŞMA MEVZUATINDA DOĞUM İZNİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3225
Özet | Abstract | Tam Metin |


Entisar Kazim Hussein & Mohammed Hassan Al-Helou  
VENERATION AND HOW IT IS REFLECTED IN THE SACRED SHRINES' FURNISHINGS Ss, 717-744
VENERATION AND HOW IT IS REFLECTED IN THE SACRED SHRINES' FURNISHINGS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3237
Özet | Abstract | Tam Metin |


Muhammad Jarallah Tawfiq Jassim Muhammad Faris  
THEMATIC CONVERGENCE OF INTERIOR DESIGN AND SUSTAINABLE DESIGN TECHNIQUES (AS A CASE STUDY) OF THE INCHEON AIRPORT TERMINAL IN SOUTH KOREA - A MODEL Ss, 745-771
THEMATIC CONVERGENCE OF INTERIOR DESIGN AND SUSTAINABLE DESIGN TECHNIQUES (AS A CASE STUDY) OF THE INCHEON AIRPORT TERMINAL IN SOUTH KOREA - A MODEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3238
Özet | Abstract | Tam Metin |


Nawfal Ali Abdullah Al-Safo Marivan Mustafa Rashid  
CRIMINAL PROCEDURAL POLICY TO COMBAT CYBERBULLYING CRIME Ss, 772-802
CRIMINAL PROCEDURAL POLICY TO COMBAT CYBERBULLYING CRIME
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3239
Özet | Abstract | Tam Metin |


Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri