Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN İŞ TATMİN DÜZEYİ İLE İNOVATİF DÜŞÜNCE EĞİLİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ

DECIPHERING THE RELATIONSHIP BETWEEN JOB SATISFACTION LEVEL AND INNOVATIVE THINKING TENDENCIES OF PRESCHOOL TEACHERS

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN İŞ TATMİN DÜZEYİ İLE İNOVATİF DÜŞÜNCE EĞİLİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ

 
Yazar : Elif YILDIRIM    
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 73
Sayfa : 243-254
DOI Number: :
Cite : Elif YILDIRIM , (2022). OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN İŞ TATMİN DÜZEYİ İLE İNOVATİF DÜŞÜNCE EĞİLİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ. Route Education and Social Science Journal , 73, p. 243-254. Doi: 10.17121/ressjournal.3203.
423    498


Özet
Okul öncesi öğretmenlerinin iş tatmin düzeyleri ile inovatif düşünce eğilimleri arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmanın evrenini Antalya ili, örneklemini ise kolay ulaşılabilir örnekleme metodu ile belirlenen ve Antalya’nın Aksu, Kepez, Serik, Manavgat ilçelerinde görev yapan 156 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırma için gereken veriler araştırmacı tarafından hazırlanmış Kişisel Bilgi Formu, Baycan (1985) tarafından Türkçe tercümesi yapılmış Minnesota Tatmin Ölçeği ve Bilir (2021) tarafından geliştirilen Okul Öncesi Öğretmenlerine Yönelik İnovatif Düşünme Eğilimi Ölçeği ile toplanmıştır. Verilerin analizi için İstatistik Paket Programı kullanılmıştır ve ulaşılan sonuçlar alan yazın çerçevesinde tartışılmıştır. Araştırma verileri ışığında ulaşılan sonuçlar şunlardır: Öğretmenlerin iş tatmini düzeyleri ile inovatif düşünme eğilimi düzeyleri arasında pozitif yönde çok zayıf bir ilişki vardır. Öğretmenlerin iş tatmin düzeyleri öğretmenlerin öğretmenin cinsiyet, yaş, medeni durum ve öğrenim durumu değişkenleri bağlamında istatistiki olarak anlamlı farklılık göstermezken; mesleki kıdem değişkeninde 11-20 yıl arası mesleki kıdeme sahip öğretmenlerin lehine olan farklılaşmalar olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Öğretmenlerin inovatif düşünce eğilimi düzeyleri ise öğretmenin cinsiyet, yaş, medeni durum, öğrenim durumu ve mesleki kıdem değişkenleri bağlamında istatistiki olarak anlamlı farklılık göstermemektedir.

Anahtar Kelimeler
Okul öncesi eğitim, iş tatmini, inovatif düşünce

Abstract
The universe of this study, which was conducted to determine the relationship between the job satisfaction levels of preschool teachers and their innovative thinking tendencies, consists of Antalya province, and the sample consists of 156 preschool teachers working in Aksu, Kepez, Serik, Manavgat districts of Antalya, determined by the easily accessible sampling method. The data required for the research were collected with the Personal Information Form prepared by the researcher, the Minnesota Satisfaction Scale translated into Turkish by Baycan (1985), and the Innovative Thinking Tendency Scale for Preschool Teachers developed by Bilir (2021). Statistical Package Program was used for the analysis of the data and the results were discussed within the framework of the literature. The results obtained in the light of the research data are as follows: There is a very poor positive relationship between teachers' work satisfaction levels and their innovative thinking tendency levels. While teachers' job satisfaction levels do not show a statistically significant difference in terms of teachers' gender, age, marital status, and educational status; It has been concluded that there are differences in favor of teachers with professional seniority between 11-20 years in the variable of professional seniority. Teachers' innovative thinking tendency levels do not show a statistically significant difference in terms of teachers' gender, age, marital status, educational status, and professional seniority.

Keywords
Pre-school education, job satisfaction, innovative thinking

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri