Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


THE EFFECT OF CREATIVITY EDUCATION ACTIVITIES ON CREATIVE THINKING SKILLS OF CLASSROOM TEACHERS

YARATICILIK EĞİTİMİ ETKİNLİKLERİNİN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN YARATICI DÜŞÜNME BECERİLERİNE ETKİSİ

THE EFFECT OF CREATIVITY EDUCATION ACTIVITIES ON CREATIVE THINKING SKILLS OF CLASSROOM TEACHERS

 
Yazar : Ramazan Akif GÜDER  & Bülent GÜVEN  
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 73
Sayfa : 147-163
DOI Number: :
Cite : Ramazan Akif GÜDER & Bülent GÜVEN, (2022). THE EFFECT OF CREATIVITY EDUCATION ACTIVITIES ON CREATIVE THINKING SKILLS OF CLASSROOM TEACHERS. Route Education and Social Science Journal , 73, p. 147-163. Doi: 10.17121/ressjournal.3168.
632    532


Özet
Çocukların gelişimi üzerinde önemli etkileri ve katkıları bulunan sınıf öğretmenlerinin yaratıcılığa bakış açılarını, yaratıcılık boyutunda durumlarını ve araştırma kapsamında kendilerine sunulan yaratıcılık eğitimi uygulamasının görüş farklılık oluşturma durumlarını belirleyebilmek araştırmada amaçlanmıştır. Araştırma, Çanakkale ili ve ilçelerinde görev yapmakta olan sınıf öğretmenlerinden yaratıcılık eğitimi uygulamalarına katılım konusunda gönüllü olarak başvuran 13 öğretmen ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada nitel ve nicel araştırma yöntemlerinin yanı sıra, yarı deneme modellerinden tek gruplu öntest - sontest uygulaması da kullanıldığından karma yöntem tercih edilmiştir. Çalışmada öğretmenlerin yaratıcılık durumlarını belirlemek amacıyla "Torrance Şekilsel ve Sözel Yaratıcılık Testi” ile öğretmenlerin yaratıcılığa bakış açılarını belirleyebilmek amacıyla araştırmacılar tarafından hazırlanan görüşme formu veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Denel işlem ise tek gruplu öntest-sontest şeklinde alan uzmanı öğretim üyesi desteği gerçekleştirilmiştir. Araştırmada elde edilen nicel verilerin analizinde, SPSS 25.0 paket programı, nitel verilerin analizinde ise; betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Araştırmada sınıf öğretmenlerinin denel işlem öncesi yaratıcı düşünme eğilimleri ile denel işlem sonrası yaratıcı düşünme eğilimleri arasında anlamlı bir farklılık oluştuğu, bu farklılığın sözel yaratıcı düşünme alt boyutları, akıcılık, esneklik ve orijinallik öntest ve sontest sonuçları arasında oluştuğu, şekilsel yaratıcı düşünme alt boyutları, akıcılık, orijinallik, başlıkların soyutluluğu ve erken kapamaya karşı direnç öntest ve sontestleri arasında yine anlamlı bir farkın olduğu, detaylandırma alt boyutunda ise anlamlı bir fark oluşmadığı sonuçlarına ulaşılmıştır. Araştırmada ayrıca katılımcıların görüşme sorularına verdikleri cevapların analizine dayalı olarak kendilerine sunulan eğitimin; yaratıcılıklarına katkı sağladığı, yapacakları etkinliklerde aktaracakları yaratıcılık becerilerinin öğrencilere olumlu katkı sağlayacağı ve katılımcıların denel uygulama sonrası yaratıcı düşünme boyutuna ilişkin görüş ve düşüncelerinin olumlu yönde değiştiği sonuçlarına da ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Yaratıcılık, Yaratıcılık Eğitimi, Sınıf Öğretmeni

Abstract
The aim of the research is to determine the perspectives of the classroom teachers, who have important effects and contributions on the development of children, on creativity, their situation in the dimension of creativity, and the differences in opinion of the creativity education application presented to them within the scope of the research. The research was carried out with 13 teachers who voluntarily applied to participate in creativity education practices from the classroom teachers working in Çanakkale and its districts. In the research, mixed method was preferred, as a single-group pretest-posttest application, which is one of the semi-trial models, was used as well as qualitative and quantitative research methods. In the study, "Torrance Formal and Verbal Creativity Test" was used to determine the creativity status of the teachers and the interview form prepared by the researchers in order to determine the teachers' perspectives on creativity was used as a data collection tool. In the experimental process, the support of a field expert lecturer was carried out in the form of a single-group pretest-posttest. In the analysis of the quantitative data obtained in the research, SPSS 25.0 package program, in the analysis of the qualitative data; descriptive analysis technique was used. In the study, there was a significant difference between the pre-experimental creative thinking dispositions of the classroom teachers and the post-experimental creative thinking dispositions, this difference occurred between the verbal creative thinking sub-dimensions, fluency, flexibility and originality pretest and posttest results, the formal creative thinking sub-dimensions, fluency, It was concluded that there was a significant difference between the originality, abstractness of the titles, and resistance to premature closure pretest and posttest, while there was no significant difference in the elaboration sub-dimension. In addition, based on the analysis of the answers given by the participants to the interview questions, the training offered to them; It has also been concluded that the creativity skills that they will convey in the activities they will contribute to their creativity will contribute positively to the students and that the views and thoughts of the participants on the creative thinking dimension have changed positively after the experimental application.

Keywords
Creativity, Creativity Education, Classroom Teacher

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri