Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


6 SayıEditör
Prof. Dr. Hacı DURAN

Editör Yardımcısı
Dr. Fatih KANA

Antakya / HATAY  2015

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAylin ÇELEN & Yeşer ESKİCİOĞLU  
ÖZEL YETENEK SINAVI İLE ÖĞRENCİ ALAN ÖĞRETMENLİK BÖLÜMLERİNDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN MESLEĞE YÖNELİK TUTUM VE DURUMLUK- SÜREKLİ KAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Ss, 1-18
ANALYSIS OF ATTITUDE TOWARD TEACHING PROFESSION AND STATE-TRAIT ANXIETY LEVEL OF STUDENTS IN TEACHING DEPARTMENTS ACCEPTING STUDENTS THROUGH SPECIAL APTITUDE TESTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.351
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet TIRAŞCI  
İLAHİYAT FAKÜLTELERİNDE OKUTULAN TÜRK DİN MÛSİKÎSİ DERSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Ss, 19-35
THE EVALUATION ABOUT TURKISH RELIGION MUSIC IN FACULTIES OF DIVINITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.334
Özet | Abstract | Tam Metin |


İrşad Sami YUCA  
TEK PARTİ DÖNEMİ ULUSÇU POLİTİKALARINA BİR ÖRNEK: ÇUKUROVA BÖLGESİ HARS KOMİTELERİ (1937-1939) Ss, 36-57
AN EXAMPLE OF NATIONALIST POLICIES OF THE SINGLE-PARTY ERA: THE CUKUROVA REGION’S HARS COMMITTEES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.336
Özet | Abstract | Tam Metin |


Fikret ALINCAK - Sinan AYAN & Uğur ABAKAY  
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER DERSİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERİ Ss, 58-66
THE CLASROOM TEACHER’S EVOLUTİON OF RELATED TO GAME AND PHYSİCAL ACTIVITIES LESSON
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.400
Özet | Abstract | Tam Metin |


Emrah BOYLU & Murat ÖZBAY  
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENENLERİN DİL ÖĞRENME STRATEJİLERİNİ KULLANMA DÜZEYLERİ Ss, 67-86
LEVEL OF USE OF LANGUAGE LEARNING STRATEGIES BY LEARNERS OF TURKISH LANGUAGE AS A FOREIGN LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.347
Özet | Abstract | Tam Metin |


Zeynep DEMİR YILDIZ & Yalçın YILDIZ  
KEMAN ÖĞRETİMİNDE BİR ETÜT ANALİZİ MODELİ Ss, 87-95
AN ETUDE ANALYSIS MODEL ON VIOLIN TEACHING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.346
Özet | Abstract | Tam Metin |


Özlem AYDOĞMUŞ ÖRDEM  
FOUCAULT’UN İKTİDAR VE SÖYLEM ANALİZİ AÇISINDAN KİRALIK KONAK Ss, 96-105
KİRALIK KONAK FROM THE PERSPECTIVE OF FOUCAULT’S POWER AND DISCOURSE ANALYSIS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.403
Özet | Abstract | Tam Metin |


Yavuz TOPKAYA & Bayram YILAR  
EĞİTİCİ ÇİZGİ ROMANLARA İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ Ss, 106-117
STUDENT VİEWS RELATED TO EDUCATİVE COMİCS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.333
Özet | Abstract | Tam Metin |


Nihat DURMAZ  
DESCARTES’TA YÖNTEMİN KENDİSİ VE ETKİLERİ Ss, 118-129
THE METHOD ITSELF AND EFFECTS IN DESCARTES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.332
Özet | Abstract | Tam Metin |


Sinan AYAN & Mehmet ULAŞ  
TÜRKİYE’DE KULLANILAN OYUN ALANI DONATILARININ GELİŞMİŞ ÜLKELERDEKİ MODELLERE GÖRE İNCELENMESİ Ss, 130-145
THE EXAMINATION OF PLAYGROUND EQUIPMENTS WHICH ARE USED IN TURKEY ACCORDING TO THE MODELS IN DEVELOPED COUNTRİES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.335
Özet | Abstract | Tam Metin |


Arzu ÖZYÜREK - Mustafa ADIBATMAZ - Nadire Ferah YAVUZ & Asya Çetin  
ÜSTÜN YETENEKLİ OLARAK ADAY GÖSTERİLEN 9-10 YAŞ GRUBU ÇOCUĞA SAHİP EBEVEYNLERİN EBEVEYN TUTUMLARININ İNCELENMESİ Ss, 146-157
A STUDY OF PARENTAL ATTITUDES OF THE PARENTS WHO HAVE 9-10 YEARS OLD CHILDREN NOMINATED AS GIFTED IDENTIFICATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.368
Özet | Abstract | Tam Metin |


Özge AYDIN & Zeynep Nalan YILMAZ  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ ETKİLİ ÖĞRETME ÖĞRENME SÜREÇLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ VE KAVRAMSAL GELİŞİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 158-170
VIEWS OF PROPECTIVE TEACHERS’ ABOUT EFFECTIVE LEARNING AND TEACHING PROCESS AND EVALUATION OF CONCEPTUAL DEVELOPMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.340
Özet | Abstract | Tam Metin |


Halil Cenk BEYHAN  
RESİMDE TEMEL TEKNİKLER VE UYGULAMA SÜREÇLERİ ÜZERİNE Ss, 171-193
ON THE BASIC TECHNIQUES AND APPLICATION PROCESSES OF PAINTING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.398
Özet | Abstract | Tam Metin |


Emin KILINÇ  
SINIF ÖĞRETMENLERİ İLE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN İYİ VATANDAŞ KAVRAMI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ Ss, 194-206
ELEMENTARY SCHOOL AND SOCIAL STUDIES TEACHERS’ OPINIONS ABOUT THE CONCEPT OF GOOD CITIZENSHIP
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.401
Özet | Abstract | Tam Metin |


Sümeyra KURT & Himmet HAYBAT  
KÜÇÜK MENDERES NEHRİ DELTASININ ÇEVRESEL JEOMORFOLOJİSİ Ss, 207-222
ENVIRONMENTAL GEOMORPHOLOGY OF THE KUCUK MENDERES RIVER DELTA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.399
Özet | Abstract | Tam Metin |


Selim EMİROĞLU & Ömer ÖZPEK  
İLETİŞİMDE BİREYLERİN SERGİLEDİĞİ İKİNCİL JEST VE MİMİKLERİN İNCELENMESİ Ss, 223-252
INVESTIGATION OF THE SECONDARY GESTURES AND FACIAL EXPRESSIONS PERFORMED BY THE INDIVIDUALS IN COMMUNICATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.402
Özet | Abstract | Tam Metin |


Gülden AKDAĞ & Servet EKMEKÇİ  
FEN ve TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖLÇME - DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN YETERLİK ALGILARI ve GÖRÜŞLERİ Ss, 253-273
COMPETENCY PERCEPTİONS OF SCİENCE AND TECHNOLOGY TEACHERS IN RELATİON TO ASSESSMENT AND EVALUATİON TECHNİQUES AND THEİR OPİNİONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.337
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hülya GÜLAY OGELMAN - Ahmet EROL - Hayriye ASAR - Feride MUMCULAR - Mehmet Hayrettin KIRAÇ & Çağatay KİLİMLİOĞLU  
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN ÇOCUKLARIN AKRAN İLİŞKİLERİNE YÖNELİK ALGILARININ BELİRLENMESİ Ss, 274-294
DETERMINATION OF THE PERCEPTIONS OF PRESCHOOL TEACHERS REGARDING THE PEER RELATIONS OF CHILDREN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.348
Özet | Abstract | Tam Metin |


İrfan ZAHİTOĞLU  
MUKÂTİL B. SÜLEYMAN VE TEFSÎR-İ KEBÎR’İNDE KULLANDIĞI HADİSLERİN ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 295-310
MUQÂTIL IBN SULAYMÂN AND AN OVERVIEW OF THE HADITHS HE USES IN HIS TAFSÎR-I KEBÎR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.350
Özet | Abstract | Tam Metin |


Filiz KUTLUAY TUTAR Erdinç TUTAR Gülhan ELMALI  
SPOR SEKTÖRÜNÜN MİKRO VE MAKRO EKONOMİK ETKİLERİN TEORİK ANALİZİ Ss, 311-333
THEORETICAL ANALYSIS OF MICRO AND MACRO ECONOMIC EFFECTS OF SPORTS SECTOR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.396
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adem AYDEMİR  
DİVANÜ LÜGATİ’T-TÜRK’TE METATEZ ve DİĞER SES OLAYLARI Ss, 334-364
METATHESIS AND OTHER SOUND EVENTS IN DIVANU LÛGATI’T-TURK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.274
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hadia YAHAOUİ  
TUNUS’TA SİYASİ İSTİKRARSIZLIĞIN TURİZM ALANINDAKİ GELİŞMELERE ETKİSİ Ss, 365-381
التنمية السياحية التونسية و مخاطر اللاستقرار السياسي
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.339
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ibraheem Saeed ALBAİDHANİ  
MART 1949 HÜSNİ ZAİM DARBESİNDE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NİN POZİSYONU Ss, 382-389
THE POSITION OF THE UNITED STATES OF COUP HUSNI ZAIM IN MARCH 1949
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.296
Özet | Abstract | Tam Metin |


Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri