Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


ÖZEL YETENEK SINAVI İLE ÖĞRENCİ ALAN ÖĞRETMENLİK BÖLÜMLERİNDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN MESLEĞE YÖNELİK TUTUM VE DURUMLUK- SÜREKLİ KAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Bu çalışma, özel yetenek sınavı ile öğrenci alan öğretmenlik bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarını ve durumluk-sürekli kaygı düzeylerini belirlemek amacı ile yapılmıştır. Çalışmanın örneklemini Abant İzzet Baysal Üniversitesi Beden Eğitimi, Resim-İş ve Müzik Öğretmenliği bölümlerinde öğrenim görmekte olan 130 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ölçeği ve durumluk-sürekli kaygı ölçeği kullanılmıştır. Veriler üzerinde betimsel istatistiklerin yanı sıra t-testi, tek yönlü varyans analizi, pearson korelasyon testi uygulanmıştır. Araştırma sonucunda, öğrencilerin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının olumlu, durumluk ve sürekli kaygılarının ise orta düzeyde olduğu bulunmuştur. Birinci ve dördüncü sınıf öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları, durumluk ve sürekli kaygıları karşılaştırıldığında her üç bölümde de dördüncü sınıflar lehine istatistiksel olarak anlamlı bir farka ulaşılmıştır. Öğrencilerin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ve kaygı düzeyleri bölüm değişkeni açısından farklılık göstermemektedir. Ayrıca, durumluk ve sürekli kaygı arasında istatistiksel olarak anlamlı pozitif yönde ve orta seviyede bir ilişki bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler
Öğretmenlik mesleğine yönelik tutum, durumluk-sürekli kaygı, öğretmen adayları.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri