Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


20 SayıEditör
Prof. Dr. Hacı DURAN

Editör Yardımcısı
Dr. Fatih KANA - Dr. Bilal Erdem DAĞISTANLIOĞLU & Abdullah AYDIN

Hatay / TURKEY  2017

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMetehan YILGÖR - Ayça ÖZEKİN & Duygu SEVİM AYTAN  
OECD ÜLKELERİNDE AR-GE HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: PANEL VERİ ANALİZİ Ss, 1-11
THE RELATIONSHIP BETWEEN R&D EXPENDITURES AND ECONOMIC GROWTH: PANEL DATA ANALYSIS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.883
Özet | Abstract | Tam Metin |


Aslı ARSLAN  
BATI SİYASAL DÜŞÜNCESİNDE ERDEMLİLİKTEN ERDEMSİZLİĞE Ss, 12-27
“FROM VİRTUOUSNESS TO VIRTUELESSNESS” IN THE WESTERN POLİTİCAL THOUGHT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.777
Özet | Abstract | Tam Metin |


Yelda TUTAR SERTER  
TEK PARTİ DÖNEMİNDE AZINLIK POLİTİKASI VE VARLIK VERGİSİ Ss, 28-40
MINORITY POLITICS IN THE SINGLE PARTY PERIOD AND ASSET TAX
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.872
Özet | Abstract | Tam Metin |


Yunus FURUNCU  
TÜRKİYE-İRAN EKONOMİK İLİŞKİLERİNDE ENERJİNİN ROLÜ Ss, 41-52
THE ROLE OF THE ENERGY IN TURKEY-IRAN ECONOMIC RELATIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.898
Özet | Abstract | Tam Metin |


Rengim SİNE & Selami ÖZSOY  
EKŞİ SÖZLÜK KULLANICILARININ YENİ MEDYA KULLANIM PRATİKLERİ Ss, 53-65
NEW MEDIA USAGE PRACTICES OF USERS EKŞİ SÖZLÜK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.885
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hüseyin SAMANCI  
EZ-ZEMAḪŞERÎ VE ESERLERİ Ss, 66-77
AL-ZAMAKHSHARI AND HIS WORKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.770
Özet | Abstract | Tam Metin |


Esat ÇETİNTAŞ & Yunus Emre AVCU  
ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ROBOTİK KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARININ İNCELENMESİ Ss, 78-98
INVESTIGATING THE METAPHORICAL PERCEPTIONS OF HIGH SCHOOL STUDENTS TOWARDS THE CONCEPT OF ROBOTICS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.878
Özet | Abstract | Tam Metin |


Merve KARAOĞLU CAN  
KIRSAL MİMARİNİN KÜLTÜREL-İŞLEVSEL YİTİM SÜRECİNE İLİŞKİN NOTLAR: KADIKUYUSU KÖYÜ ÖRNEĞİ Ss, 99-116
THE VIEWS ON CULTURAL- FUNCTIONAL LOSS OF LOCAL ARCHITECTURE: CASE OF KADIKUYUSU VILLAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.876
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet Ş. ÇAĞMAR  
AHLAKIN OLUŞUMUNDA TOPLUMSALLIĞIN ROLÜ: DARWIN VE NIETZSCHE Ss, 117-124
THE ROLE OF SOCIETY IN THE FORMATION OF MORALITY: DARWIN AND NIETZSCHE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.831
Özet | Abstract | Tam Metin |


Neşe ÇOLAKOĞLU & Mehmet ERYILMAZ  
YÖNETİM KURULU ÇEŞİTLİLİĞİ VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK FAALİYETLERİ İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR YAZIN TARAMASI Ss, 125-135
A LITERATURE REVIEW ON THE RELATIONSHIP BETWEEN BOARD DIVERSITY AND CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ACTIVITIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.845
Özet | Abstract | Tam Metin |


Seher Selin ÖZMEN  
SANAT EĞİTİMİ BAĞLAMINDA MÜZE EĞİTİMİ VE UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (ASKERİ MÜZE ÖRNEĞİ) Ss, 136-149
EVALUATION OF MUSEUM EDUCATION AND ITS PRACTISES IN THE CONTEXT OF ART EDUCATION (SAMPLE OF THE MILITARY MUSEUM)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.855
Özet | Abstract | Tam Metin |


Akın ÖZDEMİR  
ROMAN MAHALLELERİNDE KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ: SAKARYA GAZİPAŞA MAHALLESİ ARAŞTIRMASI Ss, 150-169
THE EFFECTS OF URBAN TRANSFORMATION ON WORKING RELATIONS IN THE ROMANY DISTRICTS: A CASE STUDY OF GAZIPAŞA DISTRICT, SAKARYA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.869
Özet | Abstract | Tam Metin |


Kerim ÇETİN & Hasan GEDİK  
KARAMAN’DAKİ İŞLETMELERDE İNOVASYON SÜRECİ VE İNOVASYON-PAZAR YAPISI İLİŞKİSİ Ss, 170-182
INNOVATION PROCESS AND INNOVATION–MARKET STRUCTURE RELATIONSHIP IN ENTERPRISES IN KARAMAN, TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.881
Özet | Abstract | Tam Metin |


Muhammet ÇEVİK  
SOSYAL PROBLEMLER SOSYOLOJİSİ PERSPEKTİFİNDEN SURİYELİ MÜLTECİLER: PROBLEM Mİ, FIRSAT MI? Ss, 183-195
SYRIAN REFUGEES FROM THE PERSPECTIVE OF SOCIAL PROBLEMS SOCIOLOGY: THE PROBLEM OR OPPORTUNITY?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.910
Özet | Abstract | Tam Metin |


Pelin KOCAPINAR  
EŞ ANLAMLI MI, YAKIN ANLAMLI MI? Ss, 196-204
DOES SYNONYMOUS, DOES CLOSE MEANİNGFUL?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.829
Özet | Abstract | Tam Metin |


Nurettin KOÇHAN & Ahmet TERCANLIOĞLU  
15. YÜZYIL SEYYAHLARININ YAZMALARINDA KYZİKOS HADRİAN TAPINAĞI Ss, 205-217
THE CYZICUS HADRIAN TEMPLE IN THE DIARIES OF TRAVELLERS OF 15TH AD CENTURIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.874
Özet | Abstract | Tam Metin |


Serap PALAZ & Olcay POYRAZ  
DÜZGÜN İŞ (İNSAN ONURUNA YAKIŞIR İŞ) KAVRAMINA YENİDEN BİR BAKIŞ: TÜRKİYE VE OECD ÜLKELERİNİN BİR KARŞILAŞTIRMASI Ss, 218-234
REVISITING THE CONCEPT OF DECENT WORK: A COMPARISON OF TURKEY WITH OECD COUNTRIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.877
Özet | Abstract | Tam Metin |


Şeyda Ferah ARSLAN  
PARAMEDİK ÖĞRENCİLERDE YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞİLİMİ Ss, 235-243
LIFELONG LEARNING TENDENCY OF PARAMEDIC STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.879
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ceren YILDIRIM  
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE MAVİ SİMGECİLİĞİ VE SANAT Ss, 244-259
EPOCHS OF BLUE SYMBOLISM AND ART
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.905
Özet | Abstract | Tam Metin |


Metin COŞKUN & Vahdet ALTUNDAL  
TÜRKİYE’DE YURTİÇİ TASARRUF ORANININ ARTIRILMASINDA FAİZSİZ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN ROLÜ Ss, 260-274
THE ROLE OF INTEREST-FREE PRIVATE PENSION SYSTEM IN INCREASING THE RATE OF DOMESTIC SAVING IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.858
Özet | Abstract | Tam Metin |


Nurten FINDIK & Hayret BAŞARAN  
ÜSTÜN VE ÖZEL YETENEKLİ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TOPLU CANLI YOK OLUŞLARI VE ÇEVREYE YÖNELİK DUYARLILIKLARININ İNCELENMESİ Ss, 275-286
INVESTIGATION OF THE SENSTIVITY OF THE SUPERIOR AND SPECIAL TALENTED MIDDLE SCHOOL STUDENTS TO ENVIROMENTAL PERCEPTIONS OF COLLECTİVE LIFE EXTINCTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.862
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hicran ÖZGÜNER KILIÇ & Seçkin KARADAYILI  
Z KUŞAĞININ SOSYAL AĞ SİTELERİNDE YER ALAN MARKALARIN PAZARLAMA UYGULAMALARINA YÖNELİK ALGISI: KARABÜK İLİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Ss, 296-306
GENERATION Z’S PERCEPTION ABOUT MARKETING APPLICATIONS OF THE BRANDS WHICH USE SOCIAL NETWORKING SITES: A STUDY IN KARABUK PROVINCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.886
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hicran Hanım HALAÇ & Ece AKBAŞ  
ARKEOLOJİ MÜZELERİNDE ÇAĞDAŞ SUNUM TEKNİKLERİ; ESKİŞEHİR ETİ ARKEOLOJİ MÜZESİ Ss, 298-312
MODERN PRESENTATION TECHNIQUES IN ARCHEOLOGY MUSEUM; ESKİŞEHİR ETİ ARCHEOLOGY MUSEUM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.893
Özet | Abstract | Tam Metin |


Selda GÜZEL ÖZTÜRK - Melek TUFAN & Elhan ÖZUS  
GİYİMDE KULLANILAN SÜSLEMELERLE İLGİLİ KADIN TÜKETİCİLERİN GÖRÜŞLERİ Ss, 313-322
OPINIONS OF FEMALE CONSUMERS REGARDING ORNAMNETS USED ON CLOTHES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.894
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mustafa ÜNVERDİ  
İDEAL İNSAN VE İMANIN YETERLİĞİ SORUNU Ss, 323-334
THE IDEAL HUMAN AND THE ISSUE OF THE ADEQUACY OF FAITH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.899
Özet | Abstract | Tam Metin |


Cahit ASLAN  
TÜRKİYE’NİN YENİ “ÖTEKİLERİ”: SURİYELİLER Ss, 335-341
NEW OTHERS OF TURKEY: SYRIANS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.912
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adem AYDEMİR  
DİVANÜ LÛGATİ’T-TÜRK’TE KESİCİ ARAÇLARLA İLGİLİ SÖZ VARLIĞI ÜZERİNE Ss, 342-355
ABOUT THE VOCABULARY OF CUTTING TOOLS IN DIVANU LUGATI’T-TURK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.813
Özet | Abstract | Tam Metin |


Metin KILIÇ & Erdem TERZİOĞLU  
MÜKELLEFİ BELİRSİZ BİR VERGİ; KALKINMA AJANSLARI PROJE ÖZEL HESABI FAİZ GELİRLERİNE AİT GELİR VERGİSİ Ss, 356-368
A TAX WITHOUT A TAXPAYER; INCOME TAX BELONGS TO DEVELOPMENT AGENCIES PROJECT SPECIAL ACCOUNT’S INTEREST INCOME
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.887
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ramazan Şengül  
AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE YERİNDEN YÖNETİM Ss, 369-380
DECENTRALIZATION IN EUROPEAN UNION COUNTRIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.902
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mustafa BOZ & Melahat YILDIRIM SAÇILIK  
YİYECEK İÇECEK TERCİHİNDE ÇEŞİTLİLİK ARAYIŞI DAVRANIŞININ SOSYO-DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 381-398
EVALUATION OF VARIETY SEEKING BEHAVIOR IN THE PREFERENCE OF FOOD AND BEVERAGE IN TERMS OF SOCIO-DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.906
Özet | Abstract | Tam Metin |


Rengim SİNE & Damla PARLAK YORGANCI  
YENİ MEDYA VE METALAŞAN ANNELİK: INSTAGRAM ANNELİĞİ ÜZERİNE BİR ODAK GRUP ÇALIŞMASI Ss, 399-412
NEW MEDIA AND COMMODITIZED MOTHERHOOD: A FOCUS GROUP STUDY ON INSTAGRAM MOTHER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.882
Özet | Abstract | Tam Metin |


Metehan YILGÖR Arş. Gör. Dr. Ayça ÖZEKİN, Mert YILMAZ  
G8 ÜLKELERİNDE GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HÂSILA VE İHRACAT İLİŞKİSİ: BİR PANEL VERİ ANALİZİ Ss, 413-427
THE RELATIONSHIP BETWEEN GDP AND EXPORT IN G8 COUNTRIES: A PANEL DATA ANALYSIS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.884
Özet | Abstract | Tam Metin |


Cenk Önder ÖZEN & Mehmet Kayhan KURTULDU  
KEMAN EĞİTİMİNE BAŞLARKEN KULLANILAN İLK ÜÇ YAY TEKNİĞİNİN ÖĞRETİLMESİNDE UYGULANAN SIRALAMANIN VE YAKLAŞIMIN İNCELENMESİ Ss, 437-447
EXAMINING OF THE SEQUENCE AND APPROACH IN THE TEACHING OF THE FIRST THREE BOW TECHNIQUES USED IN THE VIOLIN EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.870
Özet | Abstract | Tam Metin |


Nuri KORKMAZ - Salih KALAYCI & Ayhan ÖZTÜRK  
OPEC ÜLKELERİNDEKİ ENERJİ TÜKETİMİ, CO2 SALINIMI VE İKTİSADİ BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ Ss, 448-455
THE RELATIONSHIP BETWEEN ENERGY USE, CO2 EMISSION AND ECONOMIC GROWTH in OPEC COUNTRIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.923
Özet | Abstract | Tam Metin |


Cumali ÖZBEK  
OSMANLI YENİ SİYASAL SİSTEMİNİN DEĞİŞİM AŞAMALARI VE MODERNLEŞME HAREKETLERİ Ss, 446-454
STAGES OF CHANGE AND MODERNIZATION MOVEMENT OF THE OTTOMAN NEW POLITICAL SYSTEM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.916
Özet | Abstract | Tam Metin |


Berat ÇİÇEK & Vedat ALMALI  
E-DEVLET UYGULAMALARININ LİDER ÜYE ETKİLEŞİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Ss, 455-467
THE EFFECT OF E-GOVERNMENT APPLICATIONS ON LEADER MEMBER EXCHANGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.922
Özet | Abstract | Tam Metin |


Tolga YEŞİL & Utku KÖSE  
KARAYOLU YOLCU VE YÜK TAŞIMACILIĞINDA SÜRÜCÜ MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ (SRC) SINAVI İLE YÖNETMELİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE TEKNOLOJİK BAĞLAMDA SİSTEM ÖNERİLERİ Ss, 468-480
ASSESSMENT OF THE EXAMINATION AND REGULATIONS FOR THE CERTIFICATE OF DRIVER'S VOCATIONAL COMPETENCE (SRC) IN HIGHWAY PASSENGER AND FREIGHT TRANSPORTATION AND SYSTEM RECOMMENDATIONS IN THE TECHNOLOGICAL CONTEXT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.903
Özet | Abstract | Tam Metin |


Najlah MAHMOOD HUSSEIN  
THE EFFECT OF LEARNING BASED ON THE LEARNER IN THE ACHIEVEMENT AND SCIENTIFIC THINKING OF THE FIRST GRADE STUDENTS IN THE MEDIUM OF THE PRINCIPLES OF BIOLOGY Ss, 481-503
اثر انموذج التعلم القائم على المتعلم في التحصيل و التفكير العلمي لدى طالبات الصف االول المتوسط في مادة مبادئ االحياء
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.926
Özet | Abstract | Tam Metin |


Sedat BAHADIR  
KURTULUŞ SAVAŞI MÜCADELESİNDEN “HALK KAHRAMANI” STATÜSÜNE, DELİ HALİT PAŞA Ss, 504-512
DELİ HALİT PASHA, -WHO IS RISEN TO “FOLK HERO” STATUS FROM STRUGGLE IN WAR OF INDEPENDENCE- AND HIS ADVENTURES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.828
Özet | Abstract | Tam Metin |


İsmail SARITEKE  
İLERİ TARİHLİ ÇEK VE UYGULAMADA ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR Ss, 513-518
POST-DATE CHECK AND PROBLEMS ARISING IN PRACTISE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.904
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehtap ÖZDEN  
OKUMA İLE İLGİLİ KAVRAMLAR VE OKUMA BECERİSİNİN DİĞER DİL BECERİLERİ İLE İLGİSİ Ss, 519-537
THE CONCEPT OF READING AND THE RELATIONSHIP BETWEEN READING SKILLS AND OTHER LANGUAGE SKILLS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.929
Özet | Abstract | Tam Metin |


Halil Cenk BEYHAN  
SANATTA YARATICILIK VE TASARIM ÜZERİNE “ Sanatçının esin kaynakları, araçları ve çalışma ortamı üzerine kısa bir inceleme.” Ss, 538-565
ON CREATIVITY AND DESIGN IN ART “A brief review on the artist's inspirations, tools and working environment.”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.907
Özet | Abstract | Tam Metin |


Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri