Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


9 SayıEditör
Prof. Dr. Hacı DURAN

Editör Yardımcısı
Dr. Fatih KANA & Dr. Yasin TAŞ

Antakya / HATAY  2016

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMustafa TÜRKMEN - Hülya ERCAN - Neslihan GÜNEY KARAMAN & Figen ÇOK  
ERGEN SAĞLIĞI VE GELİŞİMİ TARAMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI Ss, 1-16
ADOLESCENT HEALTH AND DEVELOPMENT QUESTIONNAIRE: STUDY OF VALIDATION AND RELIABILITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.484
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mine HALİS & Diana CUMALİYEVA  
KARİYER SEÇİMİNDE MANEVİ DEĞERLERİN KARİYER DEĞERLERİNE ETKİSİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Ss, 17-30
THE EFFECTS OF SPIRITUAL VALUES ON CAREER VALUES IN CAREER CHOICE: A RESEARCH ON STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.514
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet Yavuz ŞEKER  
SÛFÎLERIN AKLÎ TEVHÎDDEN, ZEVKÎ TEVHÎDE GEÇİŞ SÜRECİNDEKİ YAKLAŞIMLARI Ss, 31-44
SUFI ATTITUDES AND APPROACHES IN THE TRANSITION FROM RATIONAL TAWHID TO INTUITIVE TAWHID
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.495
Özet | Abstract | Tam Metin |


Erol BARIN & Umut BAŞAR  
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ÖLÇME DEĞERLENDİRME SÜRECİ: TÜRKÇE YETERLİK SINAVI (TYS) İRAN ÖRNEĞİ Ss, 45-56
ASSESSMENT PROCESS OF TURKISH TEACHING AS A FOREIGN LANGUAGE: TURKISH PROFICIENCY EXAM (TPE) EXAMINATION IN IRAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.493
Özet | Abstract | Tam Metin |


Halid PEKTEZEL  
ÇORLU ÇAYI HAVZASINDA (TRAKYA YARIMADASI) ARAZI KULLANIMI DEĞİŞİMİNİN TESPİTİ, HARİTALANDIRILMASI VE ANALİZİ Ss, 57-77
DETERMINATION, MAPPING AND ANALYSIS OF LAND-USE CHANGES IN ÇORLU RIVER BASIN (THRACE PENINSULA)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.492
Özet | Abstract | Tam Metin |


Aslihan NAKIBOĞLU & Nurbanu ÇETİNKAYA  
SOSYAL DEVLET (REFAH DEVLETİ) ANLAYIŞINDA TÜRKİYE’DE EĞİTİM HARCAMALARI (2000-2015) Ss, 78-112
EDUCATİON EXPENDATURES IN TURKEY DUE TO SOCIAL STATE (WELFARE STATE) UNDERSTANDİNG
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.501
Özet | Abstract | Tam Metin |


Emrah SEFEROĞLU  
UZUN SÜRMÜŞ BİR GÜNÜN AKŞAMI ESERİNE DAİR BİR TEMA İNCELEMESİ Ss, 113-123
A THEME REVIEW TO UZUN SÜREN BİR GÜNÜN AKŞAMI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.482
Özet | Abstract | Tam Metin |


Yusuf Kemal ÖZTÜRK  
SELÇUKLULAR DÖNEMİNDE KIRŞEHİR: İKTİSADİ, SİYASİ, SOSYAL YAPISI VE AHİLİĞİN İZLERİ Ss, 124-143
SELJUKS PERİOD OF KIRŞEHİR: ECONOMİC AND SOCİAL STRUCTURE AND TRACES OF AKHİSM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.508
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hakkı YAPICI  
SOSYAL BILGILER ÖĞRETIMINDE KAVRAM HARITASI YÖNTEMININ KULLANILMASI Ss, 144-154
THE USE OF CONCEPT MAPPING METHOD IN SOCIAL SCIENCES TEACHING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.489
Özet | Abstract | Tam Metin |


Aylin TUTGUN ÜNAL & Levent DENİZ  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞININ İNCELENMESİ Ss, 155-181
AN INVESTIGATION OF SOCIAL MEDIA ADDICTION OF UNIVERSITY STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.488
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ayşegül ULUTAŞ  
ANNELERİN BEBEĞİN GELİŞİM ALANLARINA İLİŞKİN SAHİP OLDUKLARI ZİHİNSEL İMGELER Ss, 182-190
THE MENTAL IMAGES OF MOTHERS ON AREAS OF BABY'S DEVELOPMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.450
Özet | Abstract | Tam Metin |


Aslı KAHRAMAN ÇINAR  
BOZKIR KÜLTÜR ÇEVRESİNDE GEYİK MİTLERİ Ss, 191-200
DEER MYTHS AROUND STEPPE CULTURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.491
Özet | Abstract | Tam Metin |


Selma KAHRAMAN & Ümit SEVİĞ  
KADINLARDA TOPLUMSAL CİNSİYETE DAYALI EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNİN SAĞLIK DAVRANIŞLARINA ETKİSİ: YAVUZ SELİM MAHALLESİ ÖRNEĞİ Ss, 201-216
THE EFFECT OF SOCIAL GENDER BASED EDUCATION AND CONSULTANCY SERVICES ON WOMEN'S HEALTH BEHAVIOUR: A SAMPLE OF SOUTHEAST IN TURKEY FAMILY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.510
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mustafa GÖK  
PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ BİLEŞENLERİNİN İNCELENMESİ: ALAN BİLGİSİ VE ÖĞRENCİ BİLGİSİ Ss, 217-236
ANALYSIS OF COMPONENTS OF PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE: CONTENT KNOWLEDGE AND KNOWLEDGE OF LEARNERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.485
Özet | Abstract | Tam Metin |


Sümeyra KURT & Himmet HAYBAT  
KÜÇÜK MENDERES NEHRİ DELTA OVASI’NIN TARIM (AGRO) TURİZM POTANSİYELİ Ss, 237-256
AGRICULTURE (AGRO) TOURISM POTENTIAL OF KUCUK MENDERES RIVER DELTA PLAIN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.520
Özet | Abstract | Tam Metin |


Nurhayat ÇELEBİ  
KADIN EĞİTİMİ VE İSTİHDAMINA İLİŞKİN TÜRKİYE İLE TÜRKİ CUMHURİYETLERİN KARŞILAŞTIRMASI Ss, 257-281
A COMPARISON OF TURKEY AND TURKİ STATES RELATED TO FEMALE EDUCATION AND EMPLOYMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.474
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ali Yaşar AYDENİZ  
TANZİMAT SONRASI EĞİTİMDE YENİDEN YAPILANMA Ss, 282-292
EDUCATION REFORMS AFTER TANZIMAT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.486
Özet | Abstract | Tam Metin |


Münevver ÇETİN & Emre KOCA  
OKUL YÖNETİCİLERİNİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE MESLEKİ DOYUM DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Ss, 293-302
THE RELATIONSHIP BETWEEN PERSONALITY CHARACTERISTICS AND PROFESSIONAL LEVEL OF SATISFACTION OF SCHOOL ADMINISTRATORS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.496
Özet | Abstract | Tam Metin |


Nermin Zahide AYDIN  
İTTİHAT VE TERAKKİ FIRKASI’NIN TERAKKİPERVER CUMHURİYET FIRKASI ÜZERİNE ETKİSİ Ss, 303-315
THE EFFECT OF COMITTEE OF UNİON AND PROGRESS ON PROGRESS REPUBLICAN PARTY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.511
Özet | Abstract | Tam Metin |


İrem NAMLI ALTINTAŞ  
9-11 YAŞ ARASI ÖĞRENCİLERİN ÇİZGİ FİLM VE ANİMASYONLARDAN EDİNDİKLERİ DEĞERLER VE ROL MODEL ALMA DURUMLARI Ss, 316-335
VALUES THAT CHILDREN AGED BETWEEN 9-11 ACQUIRE FROM CARTOONS AND ANIMATION AND THEIR MODELING BEHAVIORS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.512
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ömer YILAR  
İLKÖĞRETİM TÜRKÇE VE ORTA ÖĞRETİM TÜRK EDEBİYATI DERS KİTAPLARINDA ÂŞIK EDEBİYATI Ss, 336-342
ÂŞIK LITERATURE IN ELEMENTARY TURKISH AND SECONDARY EDUCATION TURKISH LITERATURE COURSEBOOKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.526
Özet | Abstract | Tam Metin |


Naima RAHMANİ  
DÜĞÜN TÖRENLERİNDE GELİN VE GELİNLİK FOTOĞRAFLARININ SEMİYOLOJİSİ: TİLİMSAN GELİN TÖRENLERİ ÖRNEĞİ Ss, 343-353
SEMIOTICS OF THE BRIDE AND WEDDING PHOTOGRAPHY IN WEDDING CEREMONY: TLIMSAN BRIDE CEREMONY CASE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.507
Özet | Abstract | Tam Metin |


İsmail AINED TABET  
ÖZ-DENETİM TESTİNİN ÇOCUKLARA GÜVENİRLİĞİ VE UYARLANABİLİRLİĞİ: CEZAYİR ÖRNEĞİ Ss, 354-366
TRANSLATION AND LEGALIZATION OF SELF-REGULATION TESTING FOR CHILDREN AND ITS ADAPTATION TO THE ALGERIAN SOCIETY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.498
Özet | Abstract | Tam Metin |


Sare BEKAR  
TLİMSAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNDE MÜSTAKBEL KARİYER KAYGISI : TİLİMSAN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Ss, 367-386
FUTURE CAREER ANXIETY IN THE TLIMSAN UNIVERSITY STUDENTS: SAMPLE OF TLIMSAN UNIVERSITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.505
Özet | Abstract | Tam Metin |


Saide ATTAR  
YETENEKLİ HİPERAKTIF VE DİKKAT EKSİKLİĞİ OLAN 4. VE 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARINI BEYİN FIRTINASI YÖNTEMİYLE GELİŞTİRME: TLİMSAN ÖRNEĞİ Ss, 387-415
DEVELOPMENT OF ACADEMIC SUCCESS FOR THE 4TH AND 5TH GRADE CAPABLE, HYPERACTIVE AND ATTENTİON DEFİCİT STUDENTS BY BRAIN STORM METHOD: TLIMSAN SAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.506
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hüseyin ERYILMAZ -  
TEKNİĞİN OLANAKLARIYLA HERKESİN FOTOĞRAFÇI OLABİLDİĞİ ÇAĞDA SOKAK FOTOĞRAFÇILIĞI Ss, 419-431
THE STREET PHOTOGRAPHY IN THE ERA WHERE EVERYONE CAN BE A PHOTOGRAPHER WITH THE TECHNICAL OPPORTUNITIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.490
Özet | Abstract | Tam Metin |


Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri