Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


8 SayıEditör
Prof. Dr. Hacı DURAN

Editör Yardımcısı
Dr. Fatih KANA - Dr. Yasin TAŞ

Hatay  2016

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenBanu GÜRER & Emine KESKİNER  
ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA DİN, AHLAK VE DEĞERLER ALANI SEÇMELİ DERSLERİNE DAİR BİR İNCELEME Ss, 219-254
AN EXAMINATION ON RELIGION, MORALS AND VALUES FIELD ELECTIVE COURSES IN CONTEXT OF OPINIONS OF THEIR TEACHERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.460
Özet | Abstract | Tam Metin |


Murat UZUN  
KIYI KULLANIMI AÇISINDAN MALTEPE SAHİL PARKI (İSTANBUL) ÖRNEĞİNİN COĞRAFİ YÖNTEMLERLE DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 1-17
THE EVALUATION WITH GEOGRAPHICAL METHODS IN TERMS OF USAGE OF COAST TO THE INSTANCE OF MALTEPE COASTAL PARK (ISTANBUL)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.413
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ömer KEMİKSİZ  
İLKÖĞRETİMLER İÇİN HAZIRLANAN TÜRKÇE SÖZLÜKLERDE YAZIM YANLIŞLARI: BİRLEŞİK KELİMELER ÖRNEĞİ Ss, 18-32
MİSSPELLİNGS İN THE DİCTİONARİES PREPARED FOR THE ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS: EXAMPLE OF COMPOUND NOUNS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.462
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adem AYDEMİR  
DİVANÜ LÜGATİ'T-TÜRK'TE İŞ KAVRAMINA DAİR VERİLER Ss, 33-52
DATA REGARDING WORK CONCEPT IN DIVANU LUGATI'T-TURK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.416
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ahmet AKIN - Banu YILDIZ & Ertan BASHA  
ŞİDDETE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE VERSİYONUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİ Ss, 53-61
THE VALIDITY AND RELIABILITY OF TURKISH VERSION OF THE ATTITUDES TOWARD VIOLENCE SCALE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.408
Özet | Abstract | Tam Metin |


Celal MUTLUER  
SOSYAL BİLGİLER DERSİNİN BARIŞ EĞİTİMİNDEKİ YERİ: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ Ss, 62-74
THE PLACE OF SOCIAL SCIENCES IN PEACE EDUCATION: OPINIONS OF SOCIAL SCIENCE TEACHERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.456
Özet | Abstract | Tam Metin |


Erhan AKIN  
TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARININ KONUŞMA ÖZ YETERLİLİKLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİİRT ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) Ss, 75-90
TURKISH TEACHER CANDIDATES' SPEECH SELF EFFICACY LEVELS IN THE ASPECT OF DIFFERENT VARIABLES (SİİRT UNIVERSITY EXAMPLE)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.476
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hüseyin TAŞ & Alpaslan OKUR  
ÜSTÜN ZEKÂLI/YETENEKLİ ÖĞRENCİLER İÇİN OKUMA TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI Ss, 91-101
THE DEVELOPMENT OF READİNG ATTİTUDE SCALE FOR GİFTED STUDENTS: STUDY VALİDİTY AND RELİABİLİTY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.455
Özet | Abstract | Tam Metin |


Alper ASLAN - İdris GÖKSU, Yiğit Emrah TURGUT & Engin KURŞUN  
MODÜLER EĞİTİMDE KULLANILAN MODÜLLER İÇİN TASARIM REHBERİ OLUŞTURMA ÇALIŞMASI Ss, 102-112
THE STUDY OF CREATING DESIGN GUIDE FOR MODULES USED IN MODULAR EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.417
Özet | Abstract | Tam Metin |


Kamile GÜLÜM & Aylin SARAÇ  
COĞRAFYA ÖĞRETİMİNDE DRAMA YÖNTEMİ UYGULAMASININ BAŞARI, KALICILIK VE TUTUM ÜZERİNE ETKİSİ Ss, 113-125
EFFECTING OF DRAMA METHOD ON SUCCESS, PERMANENCE AND ATTITUDE IN GEOGRAPHY EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.453
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mahmut POLATCAN -İnci ÖZTÜRK & Ahmet SAYLIK  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVINA (KPSS) İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Ss, 126-139
POINT OF VIEWS OF TEACHER CANDIDATES ON PUBLIC PERSONAL SELECTION EXAMINATION (KPSS)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.438
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet PINAR  
İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDA KIZILAY’IN DIŞ YARDIMLARI VE DIŞ POLİTİKAYA ETKİLERİ Ss, 139-158
SECOND WORLD WAR AND RED CRESCENT FOREIGN AID IN EFFECTS OF FOREIGN POLICY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.452
Özet | Abstract | Tam Metin |


Metin DEMİRCİ & Mansur GÜZEL  
KAHRAMANMARAŞ AĞIZLARI ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALAR Ss, 159-185
STUDIES DONE ABOUT KAHRAMANMARAŞ DIALECT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.477
Özet | Abstract | Tam Metin |


Münevver ÇETİN Ramazan Şamil TATIK, Bahar DOĞAN & Semih ÇAYAK  
VELİ LİDERLİĞİ BAĞLAMINDA VELİ TEMSİLCİLERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ÇALIŞMA Ss, 186-194
A QUALITATIVE STUDY ON PARENT REPRESENTATIVES IN THE CONTEXT OF THE PARENT LEADERSHIP
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.479
Özet | Abstract | Tam Metin |


Murat EKİCİ & Erdoğan KAYA  
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARIYLA ÖĞRETİM STİLLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Ss, 195-218
THE RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL STUDIES TEACHERS' EPISTEMOLOGICAL BELIEFS AND THEIR TEACHING STYLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.414
Özet | Abstract | Tam Metin |


Bekir YILDIZ - Lütfi ÜREDİ & Sait AKBAŞLI  
SES TEMELLİ CÜMLE YÖNTEMİNİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 255-269
ASSESSMENT OF SOUND BASED SENTENCE METHOD ON THE BASIS OF TEACHERS' VIEWS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.475
Özet | Abstract | Tam Metin |


Aytül GÖKULU  
FARKLI ÖĞRENİM SEVİYELERİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN ‘ISI VE SICAKLIK’ KAVRAMLARINI ANLAMA DÜZEYLERİ VE KAVRAM YANILGILARI Ss, 270-281
STUDENT’S MISCONCEPTIONS AND UNDERSTANDINGS OF HEAT AND TEMPATURE CONCEPTS AT DIFFERENT LEVELS OF SCHOOLING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.463
Özet | Abstract | Tam Metin |


Gülüse AKSOY  
HERAKLEİTOS’UN FRAGMANLAR ADLI ESERİNİN FELSEFE DERSLERİNDEKİ YORUMU Ss, 282-287
INTERPETATION OF HERACLITUS’ FRAGMENTS AT PHILOSOPHY CLASSES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.478
Özet | Abstract | Tam Metin |


Nurettin GEMİCİ  
TÜRKİYE’DE DİN EĞİTİMİ KONUSUNDA VERİLEN MÜCADELELER İLE DİN KÜLTÜR VE AHLÂK BİLGİSİ DERSLERİ İÇERİĞİ VE UYGULAMASI ÜZERİNE BAZI TESPİTLER Ss, 288-300
STRUGGLE FOR RELIGIOUS EDUCATION IN TURKEY AND RELIGIOUS CULTURE AND MORAL KNOWLEDGE COURSES CONTENT PRACTICE ON SOME OBSERVATIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.467
Özet | Abstract | Tam Metin |


Orhan HANBAY  
MOTIVATIONSSTAND DER SCHÜLERINNEN UND SCHULER BEIM LERNEN DES DEUTSCHEN ALS ZWEITE FREMDSPRACHE Ss, 300-308
MOTIVATIONSLEVEL OF THE STUDENTS IN LEARNING THE GERMAN AS A SECCOND FOREIGN LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.461
Özet | Abstract | Tam Metin |


Fikret ALINCAK - İsa DOĞAN & Uğur ABAKAY  
LİSE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİi Ss, 309-317
TEACHERS ABOUT HIGH SCHOOL PHYISCAL EDUCATION AND SPORTS LESSON
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.454
Özet | Abstract | Tam Metin |


Yeliz BAŞ  
POSTMODERN “ZAMAN” KAVRAMI VE PAZARLAMA UYGULAMALARINA YANSIMALARI: BİR ZAMAN ALGISI PARADİGMASI Ss, 318-336
THE POSTMODERN "TİME" CONCEPT AND ITS REFLECTİONS ON MARKETİNG PRACTİCES: A TİME PERCEPTİON PARADİGM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.451
Özet | Abstract | Tam Metin |


Zeynep YILDIRIM - Salih Zeki GENÇ & Mustafa Yunus ERYAMAN  
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ Ss, 337-350
THE VIEWS OF PRIMARY SCHOOL TACHERS TOWARDS LIFELONG LEARNING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.466
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hasan Hüseyin KILINÇ Ayhan BULUT & Emin Tamer YENEN  
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE ÖĞRETMEN VE VELİ ETKİLEŞİMİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Ss, 351-365
A STUDY ON THE INTERACTION OF PARENTS AND TEACHERS IN PRE-SCHOOL EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.457
Özet | Abstract | Tam Metin |


Arzu TÜRKMEN  
SAĞLIK KURUMLARINDA ÇALIŞAN TÜM GÖREVLİLERİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER AÇISINDAN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Ss, 366-384
INSPECTION OF ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOUR OF ALL EMPLOYEES WORKING AT HEALTHCARE INSTITUTIONS IN ASPECT OF DEMOGRAPHICAL CHARACTERISTICT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.473
Özet | Abstract | Tam Metin |


Cavide Barhil İbn Osaman  
ÇOCUKLUK DÖNEMİ PSİKOLOJİK HASTALIKLARIN ERGENLİK SÜRECİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Ss, 385-395
THE EFFECTS OF PSYCHOLOGICAL DISEASES IN CHILDHOOD PERIOD TO ADOLESCENT PROCESS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.468
Özet | Abstract | Tam Metin |


Naim CASIM  
MISIR VE İRAN İLİŞKİLERİ ÇERÇEVESİNDE 1970-1981 YILLARINDA IRAK’IN KONUMU ÜZERİNE TARİHİ BİR ARAŞTIRMA Ss, 396-416
EGYPTIAN-IRANIAN RELATIONS, AND IRAQ ATTITUDE OUT OF THESE RELATIONS 1970-1981 HISTORICAL STUDY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.469
Özet | Abstract | Tam Metin |


Abdurrahman Al-Ağbari  
KÜLTÜRÜN GENÇLERIN SOSYAL SORUNLARINI ÇÖZÜMLEMEDEKI ROLÜ Ss, 417-444
UNIVERSITY COLLEGE OF EDUCATION ARABIC LANGUAGE DIVISION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.470
Özet | Abstract | Tam Metin |


Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri