Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İLKÖĞRETİM OKULU ETİK ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI VE ÖĞRENCİ-ÖĞRETMENLERİN İLKÖĞRETİM OKULU ETİK İKLİMİ ALGILARININ BELİRLENMESİ

ADAPTATION OF THE ELEMENTARY SCHOOL ETHICAL CLIMATE INDEX (ESECI) INTO TURKISH AND DETERMINING STUDENTS AND TEACHERS’ PERCEPTIONS ABOUT SCHOOL ETHICAL CLIMATE

İLKÖĞRETİM OKULU ETİK ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI VE ÖĞRENCİ-ÖĞRETMENLERİN İLKÖĞRETİM OKULU ETİK İKLİMİ ALGILARININ BELİRLENMESİ

 
Yazar : Kenan ÖZCAN  & Aydın BALYER  
Türü :
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 1
Sayfa : 104-126
DOI Number: :
Cite : Kenan ÖZCAN & Aydın BALYER, (2014). İLKÖĞRETİM OKULU ETİK ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI VE ÖĞRENCİ-ÖĞRETMENLERİN İLKÖĞRETİM OKULU ETİK İKLİMİ ALGILARININ BELİRLENMESİ. Route Education and Social Science Journal , 1, p. 104-126. Doi: 10.17121/ressjournal.35.
8919    6356


Özet
Eğitimin temel işlevi öğrencileri yaşama ve geleceğe hazırlamaktır. Bu kapsamda okul ve öğretmenler, öğrencilere yaşadıkları dünyayı ve kendilerini daha iyi anlayabilmenin yollarını öğretirler. Öğrenciler, özellikle hatıraları, duyguları ve ahlak yapılarının etkilendiği durumlara dair güçlü duygulara sahiplerdir. Bu durum okullarda etik bir iklimin varlığını daha önemli hale getirmektedir. Bu nedenle öğrencilerin kendi aralarındaki ilişkiler kadar öğretmen-öğrenci, öğretmen-yönetici arasındaki ilişkilerin önemi büyüktür. Bu araştırma [The Elementary School Ethical Climate Index (ESECI)] ölçeğinin Türkçeye uyarlaması ve öğrenci ve öğretmenlerin ilköğretim okulu etik iklimine dair algılamalarının belirlenmesini amaçlamaktadır. Araştırmada genel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma 2012-2013 öğretim yılı Bahar döneminde Adıyaman’da il merkezindeki ilköğretim okullarında gerçekleştirilmiştir. Ölçeğin Türkçe’ye uyarlama sürecinde, yapı geçerliliği Açımlayıcı Faktör Analizi yapılmış ve Doğrulayıcı Faktör Analizi ile bu yapı test edilmiştir. Öz değeri 1’in üzerinde olan ve üç faktörden oluşan yapı toplam varyansın % 46.91’ini açıklamaktadır. Ölçeğin alt faktörleri ile toplam puan korelasyon katsayısının 0.85’e eşit veya daha küçüktür. Ölçeğe ilişkin hata ve uyum indeksleri sırasıyla χ2 /df :1.65, RMSEA: 0.05, RMR: 0.06, SRMR: 0.04, NFI: 0.95, NNFI: 0.97, CFI: 0.98, GFI: 0.87, AGFI: 0.85 ve PGFI: 0.75 olması ölçeğin önerilen yeni modelinin uygun olduğunu göstermektedir. Ölçeğin tamamına ilişkin Cronbach α güvenirlik katsayısı 0.91, öğretmen-öğrenci ilişkileri alt boyutu için 0.92, öğrenci-öğretmen ilişkileri/öğrenme çevresi alt boyutu için 0.85 ve öğrenci-öğrenci alt boyutu için 0.72’dir. Araştırma sonucunda, kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre, etik okul iklimi daha olumludur. Öğrencilerin sınıf kademesi yükseldikçe etik okul iklimine ilişkin olumlu algı azalmaktadır. Öğrencilerin yıllık kitap okuma sayısı arttıkça etik okul iklimine ilişkin algısı daha fazladır. 36-50 yaş arasında olan öğretmenlerin, diğer öğretmenlere göre etik okul iklimi algısı daha yüksektir. Öğretmen ve öğrencilerin etik okul iklimine ilişkin algıları arasında farklık vardır. Okulda etik iklimin korunması için okul kültürünün geliştirilmesine önem verilmeli, okullar öğrenen okul olarak yapılandırılmalıdır, okullarda hesap verebilirlik politikaları oluşturulmalı ve okulun sosyal sermayesi geliştirilmelidir.

Anahtar Kelimeler
İlköğretim, Etik İklim, Öğrenci, Öğretmen, Ölçek Uyarlama.

Abstract
The main purpose of education is to prepare students to life and future. In this regard, school and teachers teach them the ways to understand themselves and the world in which they live in a better way. Students have strong emotions about school especially when their memories, emotions and moral structures are violated. This makes the existence of school ethical climate more important at schools. Therefore, teacher-student relationships and teacher-administrator relationships are crucial as well as student-student relationships. The current study purposes to adapt the Elementary School Ethical Climate Index into Turkish and determine teachers and students’ perceptions concerning school ethical climate. The study employed survey method and was conducted in 2012-2013 school year spring term at schools in Adıyaman province. While adapting the scale into Turkish, construct validation was tested with Exploratory Factor Analysis (EFA) and Confirmatory Factor Analysis (CFA). The construct that is composed of 3 factors with mean values over 1 explained 46,91% of the total variance. The sub-factors and the total score of correlation coefficient equals to 0,85 or less. In addition, the χ2/df of the scale is 1.65, root mean residual (RMR) is 0.06, the goodness of fit index (GFI) is 0.87, parsimonious goodness of fit index (PGFI) is 0.75, the adjusted goodness-of-fit index (AGFI) is 0.85, the normed fit index (NFI) is 0.95, the non-normed fit index (NNFI) is 0.97, the comparative fit index (CFI) is .98, and the root mean square error of approximation (RMSEA) is 0.05 as well as the standardized root mean square residual (SRMR) is 0.04) which indicate good fit. The Cronbach Alpha coefficient of total scale was found as 0.91. It is 0.92 for teacher-student relationships sub-dimension, 0.85 for student-teacher relationships/learning environment sub-dimension and 0.72 for the student-student relationships sub-dimension. Results reveal that female students have more positive perceptions regarding ethical school climate compared to their male counterparts. The positive ethical school climate perceptions decrease as the students proceed to higher classes. Ethical school climate perceptions increase for those who read more books yearly basis. The ethical school climate perceptions of teachers who are between 36-50 are higher compared to other teachers in different age groups. There is a significant difference between the teacher-student perceptions in terms of ethical school climate. As a result, it is recommended that the development of school culture should be supported in order to protect ethical school climate at schools. Schools should be structured as learning organizations, accountability policies should be improved and social capital of the school should be developed.

Keywords
Elementary School, Ethical Climate, Student, Teacher, Scale Adaptation

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri