Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


OKUL YÖNETİCİLERİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE EĞİTİM YÖNETİM SİSTEMİNİN YERELLEŞMESİ

LOCALIZATION OF THE EDUCATION MANAGEMENT SYSTEM ACCORDING TO THE OPINIONS OF SCHOOL ADMINISTRATORS AND TEACHERS

OKUL YÖNETİCİLERİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE EĞİTİM YÖNETİM SİSTEMİNİN YERELLEŞMESİ

 
Yazar : Ahmet YAKŞİ    
Türü :
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 82
Sayfa : 257-268
DOI Number: :
Cite : Ahmet YAKŞİ , (2023). OKUL YÖNETİCİLERİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE EĞİTİM YÖNETİM SİSTEMİNİN YERELLEŞMESİ. Route Education and Social Science Journal , 82, p. 257-268. Doi: 10.17121/ressjournal.3466.
279    219


Özet
Eğitim yönetiminde yerlileşme algısının okul yöneticileri ve öğretmenlerin görüşlerine dayalı olarak belirlenmesini amaçlayan bu çalışma, nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeliyle yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu; Diyarbakır ili Bağlar ilçesinde görev yapan, kolay ulaşılabilir örneklem yöntemi kullanılarak belirlenen ve çevrimiçi ankete yanıt veren 200 öğretmen ve okul yöneticisi oluşturmaktadır. Turhan (2020) tarafından geliştirilen “Eğitim Yönetim Sisteminin Yerelleşmesi Ölçeği” kullanılarak toplanan veriler SPSS programı ile analiz edilmiştir. Araştırma bulguları incelendiğinde yönetici ve öğretmenlerin genel olarak yerel yönetimden yana görüş bildirdiği; eğitim yönetim sisteminde yerelleşme algılarının ölçek geneli ve alt boyutlarında “Katılıyorum” düzeyinde yüksek oranda olduğu; medeni durum, eğitim durumu, yaş, unvan ve çalışılan kurum değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılaşma olmadığı ancak cinsiyet ve kıdem değişkenine göre ise istatistiksel olarak anlamlı farklılaşma olduğu sonucuna ulaşılmış ve ülkemizde eğitim sisteminin yerelleşme düşüncesinin yeniden gündeme alınması, gerekli çalışmalara hız verilmesi, iç ve dış paydaşların etkili etkileşimine zemin hazırlanması, açık ve demokratik iletişimin temin edilmesi ve paydaşların görüşlerine yer verilmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler
Öğretmen, Yönetici, Eğitim Sistemi, Yerelleşme

Abstract
This study, which aims to determine the perception of indigenization in educational administration based on the views of school administrators and teachers, was conducted with the survey model, one of the quantitative research methods. The study group of the research consists of 200 teachers and school administrators working in Bağlar district of Diyarbakır province, who were determined using convenience sampling method and responded to the online survey. The data collected using the “Localization of Education Management System Scale” developed by Turhan (2020) were analyzed with the SPSS program. When the findings of the research were examined, it was found that administrators and teachers generally expressed opinions in favor of local administration; their perceptions of localization in the education management system were high at the level of “Agree” in the overall scale and its sub-dimensions; It was concluded that there was no statistically significant difference according to marital status, educational status, age, title and institution of employment, but there was a statistically significant difference according to gender and seniority variables, and it is recommended that the idea of decentralization of the education system in our country be put on the agenda again, to accelerate the necessary studies, to prepare the ground for effective interaction of internal and external stakeholders, to ensure open and democratic communication and to include the opinions of stakeholders.

Keywords
Teacher, Manager, Education System, Localization

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri