Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DİJİTALLEŞME SÜREÇLERİNİN İŞ TATMİNİNE ETKİSİ: MUHASEBE MESLEK MENSUPLARI ÜZERİNE NİCEL BİR ARAŞTIRMA

THE EFFECT OF DIGITALIZATION PROCESSES ON JOB SATISFACTION: A QUANTITATIVE RESEARCH ON ACCOUNTING PROFFESIONALS

DİJİTALLEŞME SÜREÇLERİNİN İŞ TATMİNİNE ETKİSİ: MUHASEBE MESLEK MENSUPLARI ÜZERİNE NİCEL BİR ARAŞTIRMA

 
Yazar : Fatih BIYIKLI  & Ömer Orbay Çetin  
Türü :
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 82
Sayfa : 203-220
DOI Number: :
Cite : Fatih BIYIKLI & Ömer Orbay Çetin, (2023). DİJİTALLEŞME SÜREÇLERİNİN İŞ TATMİNİNE ETKİSİ: MUHASEBE MESLEK MENSUPLARI ÜZERİNE NİCEL BİR ARAŞTIRMA. Route Education and Social Science Journal , 82, p. 203-220. Doi: 10.17121/ressjournal.3464.
314    255


Özet
Dijitalleşme sürecinde pek çok meslek değişim ve dönüşüm yaşarken en fazla etkilenmesi öngörülen mesleklerden birisi de muhasebe mesleğidir. Dijitalleşmeyle birlikte e-dönüşüm yaşayan muhasebe alanında mesleğini başarıyla icra ettirmeye devam etmek isteyen muhasebe meslek mensuplarının, dijitalleşme algısının yüksek olması ve dijital teknolojilere uyum sağlaması gerekmektedir. Muhasebe mesleğinde yaşanan e-dönüşümün, muhasebe meslek mensuplarının mesleki yeterliliklerinden motivasyonlarına ve çalışma koşullarından bağlılıklarına kadar pek çok faktörü etkilemesi beklenmektedir. Muhasebe çalışanlarının bu faktörler temelinde kendilerini duygusal ve psikolojik olarak iyi hissetmeleri de iş tatmini düzeylerinin yüksek olmasına sebep olacaktır. Bu doğrultuda muhasebe meslek mensuplarının dijitalleşme algısının da iş tatmini düzeyi üzerinde önemli ölçüde etkisi olacağını düşünmek doğru bir yaklaşım olacaktır. Bu çalışmada, dijitalleşme süreçlerinin iş tatmini üzerinde ne yönlü bir etkisi olduğunu ortaya koymak amacıyla 220 muhasebe meslek mensubuna anket uygulanmış ve toplanan veriler Yapısal Eşitlik Modeli (PLS-YEM) aracılığıyla analiz edilmiştir. Analizin en doğru sonucu vermesi için etkin bir PLS-YEM modelinin kurgulanmasında gerekli olan faktör analizi, güvenilirlik ve geçerlilik testleri, değişkenler arası çoklu doğrusallık ilişkisinin kontrolü ve model uyum endeksleri gibi ön koşullar yerine getirilmiştir. Elde edilen bulgulara göre dijitalleşme algısı, e-dönüşüm memnuniyet algısı, e-dönüşüm uyum algısı ve yeni mesleki yeterlilik algısı iş tatminini pozitif şekilde etkilerken, yeni ve teknolojik ürünler algısı ve e-dönüşüm kaygısı, iş tatminini negatif şekilde etkilemektedir.

Anahtar Kelimeler
Dijitalleşme, İş Tatmini, Yapısal Eşitlik Modeli, Muhasebe, Smart-PLS, Muhasebe Mesleği.

Abstract
While many professions are experiencing change and transformation in the digitalization process, one of the professions expected to be most affected is accounting. Professional accountants who want to continue to practice their profession successfully in the field of accounting, which is experiencing e-transformation along with digitalization, must have a high perception of digitalization and adapt to digital technologies. It is expected that the e-transformation experienced in the accounting profession will affect many factors, from professional accounting professionals to their motivation, working conditions and commitment. If accounting employees feel emotionally and psychologically sound based on these factors, their job satisfaction levels will be high. In this regard, it would be a correct approach to think that the digitalization perception of professional accountants will significantly impact their job satisfaction level. In this study, a survey was applied to 220 professional accountants to reveal the impact of digitalization processes on job satisfaction. The collected data was analyzed through the Structural Equation Model (PLS-SEM). For the analysis to give the most accurate result, prerequisites such as factor analysis, reliability and validity tests, control of multicollinearity relationship between variables and model fit indices, which are necessary for constructing an effective PLS-SEM model, have been met. According to the findings, while the perception of digitalization, e-transformation satisfaction perception, e-transformation adaptation perception and new professional competence perception positively affect job satisfaction, the perception of new and technological products and e-transformation anxiety negatively affect job satisfaction.

Keywords
Digitalization, Job Satisfaction, Structural Equation Modelling, Accounting, Smart-PLS, Accounting P

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri