Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SINIF ÖĞRETMENLERİNİN DUYGUSAL ZEKA DÜZEYLERİ İLE SINIF YÖNETİM STİLLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

EXAMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN THE EMOTIONAL INTELLIGENCE LEVELS OF CLASSROOM TEACHERS AND THEIR CLASSROOM MANAGEMENT STYLES

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN DUYGUSAL ZEKA DÜZEYLERİ İLE SINIF YÖNETİM STİLLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

 
Yazar : Yeliz ÇAĞIL    
Türü :
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 82
Sayfa : 91-112
DOI Number: :
Cite : Yeliz ÇAĞIL , (2023). SINIF ÖĞRETMENLERİNİN DUYGUSAL ZEKA DÜZEYLERİ İLE SINIF YÖNETİM STİLLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. Route Education and Social Science Journal , 82, p. 91-112. Doi: 10.17121/ressjournal.3404.
338    270


Özet
Araştırmada sınıf öğretmenlerinin duygusal zeka düzeylerinin belirlenmesi, benimsenen sınıf yönetimi stillerinin tespiti ve duygusal zeka düzeyi ile sınıf yönetimi stilleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda araştırma Ankara ili Altındağ ilçesindeki ilkokullarda görevli 231sınıf öğretmeni ile yürütülmüştür. Araştırma verileri Rotterdam Duygusal Zekâ Ölçeği ve Sınıf Yönetimi Stilleri Ölçeği ile toplanmıştır. Ayrıca katılımcıların demografik verilerinin elde edilmesi için yedi sorudan oluşan kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Sınıf öğretmenlerinin cinsiyet, medeni durum, eğitim düzeyi, mezun olunan fakülte türü değişkenlerine bağlı analizlerde t-testinden, mesleki kıdem, sahip olunan çocuk sayısı, sınıf mevcudu değişkenleri için tek yönlü varyans analizinden yararlanılmıştır. Araştırmada, sınıf öğretmenlerinin duygusal zeka düzeyi algılamalarının yüksek düzeyde olduğu, sınıf yönetiminde daha çok baskıcı ve ilgisiz sınıf yönetimi stilinin benimsendiği ve duygusal zeka düzeyi ölçeğinin “Kendi Duygularını Değerlendirme” alt boyutu ile “Serbest” sınıf yönetimi stili arasında negatif yönde istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Sınıf öğretmeni, duygusal zeka, sınıf yönetimi stili

Abstract
The research aimed to determine the emotional intelligence levels of classroom teachers, to determine the class management styles adopted, and to examine the relationship between emotional intelligence and class management styles. For this purpose, the research was carried out with 231 class teachers working in primary schools in the Altındağ district of Ankara. Research data were collected with the Rotterdam Emotional Intelligence Scale and Class Management Styles Scale. In addition, a personal information form consisting of seven questions was used to obtain the demographic data of the participants. In the analyzes based on the gender, marital status, educational level, graduated faculty type variables of class teachers, one-way variance analysis was used for the professional seniority, number of children owned, class size variables. In the research, the emotional intelligence level sensations of classroom teachers are high, the more oppressive and irrelevant class management style is adopted in class management, and the emotional intelligence level scale “Assessing Your Own Emotions” It has been concluded that there is a statistically significant relationship between the sub-size and the class management style “Free”.

Keywords
Classroom teacher, emotional intelligence, class management style.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri