Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİM ORTAMINDAKİ AKRANLARINA YÖNELİK ADALET EĞİLİMLERİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ

DEVELOPİNG A SCALE FOR MİDDLE SCHOOL STUDENTS' JUSTİCE TENDENCİES TOWARDS PEERS İN THE EDUCATİONAL ENVİRONMENT

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİM ORTAMINDAKİ AKRANLARINA YÖNELİK ADALET EĞİLİMLERİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ

 
Yazar : Dilek BİLGİN  & Necati DEMİR  
Türü :
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 78
Sayfa : 232-241
DOI Number: :
Cite : Dilek BİLGİN & Necati DEMİR, (2023). ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİM ORTAMINDAKİ AKRANLARINA YÖNELİK ADALET EĞİLİMLERİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ. Route Education and Social Science Journal , 78, p. 232-241. Doi: 10.17121/ressjournal.3354.
429    399


Özet
Bu çalışmanın amacı Ortaokul Öğrencilerinin Eğitim Ortamındaki Akranlarına Yönelik Adalet Eğilimleri Ölçeği’nin geliştirilmesidir. Yapılan literatür taraması sonrası alt boyutları arkadaşlarına eşit ve denk davranmak, arkadaşlarının hakkını gözetmek, haklı olanın yanında yer almak, hatalı davranışlarının sorumluluğunu almak, yaptığı işin hakkını vermek ve adil paylaşım yapmak olarak belirlenen ölçekte 5’li Likert derecelemesi kullanılmıştır. Ölçeğin her maddesi için “hiçbir zaman”, “nadiren”, “ara sıra”, “çoğu zaman” ve “her zaman” şeklinde cevap seçenekleri bulunmaktadır. Asıl uygulamada yer almayan öğrencilerden toplanan veriler sonrası madde havuzu oluşturulmuştur. Madde havuzundaki maddeler alan ve dil uzmanlarının görüşü alındıktan sonra Türkiye’nin yedi ayrı bölgesinden 5, 6, 7 ve 8. sınıflardan toplam 628 öğrenciye uygulanmıştır. Madde analizleri yapılırken ölçeğin iç tutarlılığına Cronbach Alpha katsayısı ile bakılmış Cronbach’s Alpha iç tutarlılık katsayısı .766 hesaplanmıştır. Bu da ölçeğin oldukça güvenilir olduğunu göstermektedir. Öğrencilerinin Eğitim Ortamındaki Akranlarına Yönelik Adalet Eğilimleri Ölçeği’nin yapı geçerliğini ortaya koymak için 405 öğrenci ile açımlayıcı faktör analizi, 223 öğrenci ile de doğrulayıcı faktör analizi yapılarak 26 maddelik geçerli ve güvenilir bir ölçek oluşturulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Değer eğitimi, Türkçe dersi, adalet değeri, geçerlik, güvenirlik.

Abstract
This study aimed to develop a scale for middle school students' justice tendencies towards peers in the educational environment. In line with the literature review, the sub-scales were defined as follows: treating friends equally and equitably, protecting friends' rights, standing up for what/who is right, taking responsibility for misbehaviour, doing justice to the work at hand, and sharing fairly. The scale is a 5-point Likert-type scale rated as follows: never, rarely, occasionally, often, and always. An item pool was created after the data was collected from students who did not take part in the actual administration of the scale. After receiving the opinions of subject-matter experts and language experts, the items in the item pool were administered to a total of 628 fifth-, sixth-, seventh-, and eighth-grade students from seven different regions of Turkey. During the item analysis, the internal consistency of the scale was analysed using the Cronbach's alpha coefficient, and Cronbach's alpha was found to be .766. This value shows that the scale is very reliable. To analyse the construct validity of the Scale for Students' Justice Tendencies Towards Peers in the Educational Environment, exploratory factor analysis was conducted with 405 students and confirmatory factor analysis was conducted with 223 students. As a result, a valid and reliable scale of 26 items was developed.

Keywords
Value education, Turkish lesson, justice value, validity, reliability.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri