Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÖĞRETMENLERİN SİBERKONDRİ (ÇEVRİMİÇİ SAĞLIK ARAMA DAVRANIŞI) DÜZEYİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

THE LEVEL OF TEACHERS' CYBERCHONDRY (ONLINE HEALTH SEARCH BEHAVIOR) AND AFFECTING FACTORS

ÖĞRETMENLERİN SİBERKONDRİ (ÇEVRİMİÇİ SAĞLIK ARAMA DAVRANIŞI) DÜZEYİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

 
Yazar : Cumali BAŞTUĞ  & Sevda ERYILMAZ BAŞTUĞ  
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 75
Sayfa : 283-300
DOI Number: :
Cite : Cumali BAŞTUĞ & Sevda ERYILMAZ BAŞTUĞ, (2022). ÖĞRETMENLERİN SİBERKONDRİ (ÇEVRİMİÇİ SAĞLIK ARAMA DAVRANIŞI) DÜZEYİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER. Route Education and Social Science Journal , 75, p. 283-300. Doi: 10.17121/ressjournal.3287.
308    457


Özet
Öğretmenlerin siberkondri düzeyini ve demografik değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla yapılan araştırma, nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma, 2021-2022 eğitim-öğretim dönemi Hatay ilinde MEB’e bağlı okullarda çalışan ve ankete cevap veren 243 öğretmen ile gerçekleştirilmiştir. Veriler, daha çok örnekleme ulaşılabilmesi ve hızlı olması nedeniyle çevrimiçi yöntemle toplanmış ve SPSS 22 analiz programı ile analiz edilmiştir. Verilerin normal dağılım gösterdiğinin tespiti üzerine t-testi ve ANOVA gibi parametrik testler kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre öğretmenlerin siberkondri düzeyinin “orta” düzeyde olduğu, cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, yaş, çalışılan eğitim kademesi, kullanılan araştırma yöntemleri, internet kullanım süresi, doktor önerisi dışında ilaç alıp kullanma, eczane dışındaki yerlerden ilaç alıp kullanma faktörlerinin siberkondri düzeyi üzerinde istatistiksel farklılık oluşturduğu ancak kronik rahatsızlık, muayene olma, tetkik yaptırma, sağlık kurumu dışında tedavi amaçlı girişimlerden yararlanma faktörlerinin siberkondri düzeyi üzerinde istatistiksel farklılık oluşturmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Öğretmen, siberkondri, çevrimiçi sağlık arama davranışı.

Abstract
The research, which was carried out to determine the level of cyberchondria of teachers and whether they differ according to demographic variables, was carried out with the screening model, one of the quantitative research methods. The research was carried out with 243 teachers working in schools affiliated to the Ministry of National Education in the province of Hatay in the 2021-2022 academic year and responding to the questionnaire. The data were collected by online method and analyzed with SPSS 22 analysis program because more samples could be reached and it was fast. Parametric tests such as t-test and ANOVA were used to determine that the data were normally distributed. According to the research findings, the cyberchondria level of the teachers was "moderate", the factors of gender, marital status, education level, age, education level, research methods used, duration of internet use, taking and using drugs outside of the doctor's advice, taking drugs from places other than pharmacies. It was concluded that the factors of chronic illness, examination, examination, benefiting from therapeutic interventions outside the health institution did not make a statistical difference on the level of cyberchondria.

Keywords
Teacher, cyberchondria, online health-seeking behavior.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri