Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


THE RELATIONSHIP BETWEEN EMPLOYEES’ DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS AND BURNOUT: THE EXAMPLE OF HEALTHCARE PROFESSIONALS

ÇALIŞANLARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ İLE TÜKENMİŞLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ: SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÖRNEĞİ

THE RELATIONSHIP BETWEEN EMPLOYEES’ DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS AND BURNOUT: THE EXAMPLE OF HEALTHCARE PROFESSIONALS

 
Yazar : Necmiye ÇEPNİ  & Ayten AKATAY  
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 75
Sayfa : 472-486
DOI Number: :
Cite : Necmiye ÇEPNİ & Ayten AKATAY, (2022). THE RELATIONSHIP BETWEEN EMPLOYEES’ DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS AND BURNOUT: THE EXAMPLE OF HEALTHCARE PROFESSIONALS. Route Education and Social Science Journal , 75, p. 472-486. Doi: 10.17121/ressjournal.3286.
416    423


Özet
Çalışmanın amacı sağlık çalışanlarının demografik özellikleri (cinsiyet, yaş ve meslek grupları) açısından tükenmişlik düzeyleri bağlamında fark olup olmadığını ortaya koymaktır. Araştırmanın evrenini Çanakkale il merkezinde bulunan devlet, üniversite ve özel hastanelerde görevli 3568 sağlık çalışanı oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini, araştırmayı kabul eden Çanakkale ilinde devlet, üniversite ve özel hastanede görevli 307 sağlık çalışanı oluşturmaktadır. Araştırmada tesadüfi olmayan örnekleme yöntemlerinden kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Veriler anket yöntemiyle hem yüz yüze hem de internet üzerinden toplanarak yüksek sayıda katılımcıya ulaşılmaya çalışılmıştır. 307 çalışandan veri toplanmıştır. Araştırmada frekans analizi, faktör analizi, t testi, ANOVA analizi, geçerlilik ve güvenirlilik analizleri yapılmıştır. Sağlık çalışanlarının tükenmişlik düzeyini değerlendirmek için “Maslach Tükenmişlik Ölçeği” kullanılmıştır. Yapılan araştırma sonuçlarına göre, demografik özellikler bağlamında bakıldığında sağlık çalışanlarının cinsiyet değişkeni ve meslek grupları açısından tükenmişlik düzeylerinde anlamlı bir farklılığın olmadığı tespit edilmiştir. Ancak çalışanların yaş değişkeni açısından tükenmişlik düzeylerine bakıldığında farklılıklar olduğu görülmüştür. Yaş ilerledikçe tükenmişlik düzeyinin azaldığını ve daha genç olan sağlık çalışanlarının, tükenmişlik yaşama riskinin arttığı ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Tükenmişlik, doktor, hemşire, sağlık çalışanı

Abstract
The aim of this study is to reveal whether there is a difference in burnout levels in terms of demographic characteristics (gender, age and occupational groups) of healthcare professionals. The population of the study consists of 3568 healthcare professionals working in state, university and private hospitals in the city centre of Çanakkale. The sample of the study consists of 307 healthcare professionals working in state, university and private hospitals in Çanakkale, which accepted to participate in the study. Convenience sampling method, which is one of the non-random sampling methods, was used in the study. The data were collected both face-to-face and via internet by using the survey method, and it was tried to reach a high number of participants. Data were collected from 307 employees. Frequency analysis, factor analysis, t test, ANOVA analysis, validity and reliability analysis were performed in the study. “Maslach Burnout Inventory” was used to evaluate the burnout levels of healthcare professionals. According to the results of the study, it has been determined that there is no significant difference in the burnout levels of healthcare professionals in terms of gender and occupational groups concerning demographic characteristics. However, it is seen that there are differences on the burnout levels of healthcare professionals concerning the age variable. It has been revealed that the level of burnout decreases with increasing age, and the risk of experiencing burnout in younger healthcare professional increases.

Keywords
Burnout, doctor, nurse, healthcare professional

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri