Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİN ÖĞRETMEN LİDERLİĞİ ALGI VE BEKLENTİLERİNİN İNCELENMESİ

REVIEW PERCEPTION AND EXPECTATIONS OF SECONDARY SCHOOL TEACHERS AS TEACHER’S LEADER

ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİN ÖĞRETMEN LİDERLİĞİ ALGI VE BEKLENTİLERİNİN İNCELENMESİ

 
Yazar : Hasan SEZGİN    
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 75
Sayfa : 129-145
DOI Number: :
Cite : Hasan SEZGİN , (2022). ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİN ÖĞRETMEN LİDERLİĞİ ALGI VE BEKLENTİLERİNİN İNCELENMESİ. Route Education and Social Science Journal , 75, p. 129-145. Doi: 10.17121/ressjournal.3278.
524    489


Özet
Ana aktör olarak öğretmenler, okulların ve dolayısıyla eğitim sisteminin hedeflere ulaşmalarının sağlayıcısıdırlar. Belirlenen hedeflere ulaşılmasında öğretmenlerin sahip oldukları mesleki yeterlikler oldukça önemlidir. Diğer yandan öğretmen liderliğine ilişkin sergilenecek davranışların, ulaşılması hedeflenen okul başarısına ne ölçüde katkı sağladığı ortaya konabilmiş değildir. Öğretmen liderliğine ilişkin algı ve beklentilerin ve bu durumlara olumlu ya da olumsuz etki eden unsurların belirlenebilmesi bu bağlamda oldukça önemlidir. Ortaokul öğretmenlerinin öğretmen liderliği algı ve beklentilerinin incelendiği bu araştırmanın evreni 2022 2023 eğitim öğretim yılı itibariyle Samsun ili Çarşamba ilçesinde bulunan ortaokullarda görevli 731 öğretmen, örneklem ise %95 güven düzeyi ile 0,5 güven aralığı dikkate alınarak hesaplanan ve kolay erişilebilir örnekleme ile belirlenen 252 öğretmendir. Araştırma verilerinin toplanması için “Öğretmen Liderliği Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek ile elde edilen veriler ANOVA ve t-testi ile analiz edilmiştir. Gerçekleştirilen analizler neticesinde ulaşılan sonuçlardan bazıları şu şeklidedir: Öğretmenlerin “Mesleki Gelişim” boyutunda öğretmen liderliğine ilişkin algı ve beklentileri “Kurumsal Gelişme”, ve “Meslektaşlarla İş birliği” boyutlarına oranla daha yüksektir. Ortaokul öğretmenlerinin, “Kurumsal Gelişme” alt boyutunda, öğretmen liderliğine ilişkin algı ve beklentilerinin, öğretmenlerin mezun oldukları okul türüne bağlı olarak Fen Edebiyat Fakültesi ve diğer fakültelerden mezun olan öğretmenlere karşı Eğitim Fakültesi mezunu olan öğretmenler lehinde farklılaşmaktadır. “Mesleki Gelişim” alt boyutunda öğretmen liderliğine ilişkin algı ve beklentiler öğretmenlerin mezuniyetlerine bağlı olarak farklılaşmazken, “Kurumsal Gelişme” ve “Meslektaşlarla İş birliği” alt boyutlarında lisans mezunu olan öğretmenler lehinde farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Liderlik, öğretmen liderliği, ortaokul

Abstract
As the main actor, teachers provide schools and therefore the education system to achieve their goals. The professional competencies that teachers have in achieving the set goals are very important. On the other hand, the behaviours to be demonstrated regarding teacher leadership have not been able to demonstrate how much they contribute to the success of the school that is intended to be achieved. The ability to identify perceptions and expectations of teacher leadership and factors that have a positive or negative impact on these situations is very important in this context. The universe of this research, which examines the perception and expectations of teacher leadership of secondary school teachers, is 731 teachers in secondary schools in Samsun province of Wednesday as of 2022 2023 academic years, and the example is 252 teachers, calculated with 95% confidence levels and 0.5 confidence ranges, and determined by easy-to-access sampling. The "Teacher Leadership Scale" is used to collect research data. The data obtained by scale is analysed by ANOVA and t-test. Some of the results achieved as a result of the analysis are as follows: Teachers' perception and expectations of teacher leadership at the size of “Professional Development” are higher than “Corporate Development” and “Collaboration with colleagues”. In the sub-dimension “institutional Development”, the perception and expectations of teacher leadership differ in favour of teachers who graduate from the Faculty of Science and Literature and other faculty, depending on the type of school teachers graduate from. The perception and expectations of teacher leadership in the sub-dimension “Professional Development” are not different depending on the graduates of teachers, but it has been concluded that it has changed in favour of teachers who have a bachelor's degree in the sub-dimensions “Corporate Development” and “Co-operation with colleagues”.

Keywords
Leadership, teacher leadership, secondary school.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri