Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


EXAMINING THE OPINIONS OF SCHOOL PRINCIPALS ON THE CRISIS MANAGEMENT PROCESS

KRİZ YÖNETİMİ SÜRECİNE İLİŞKİN OKUL MÜDÜRLERİNİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

EXAMINING THE OPINIONS OF SCHOOL PRINCIPALS ON THE CRISIS MANAGEMENT PROCESS

 
Yazar : Cengiz Alper KARADAĞ  & Vicdan ALTINOK  
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 75
Sayfa : 326-340
DOI Number: :
Cite : Cengiz Alper KARADAĞ & Vicdan ALTINOK, (2022). EXAMINING THE OPINIONS OF SCHOOL PRINCIPALS ON THE CRISIS MANAGEMENT PROCESS. Route Education and Social Science Journal , 75, p. 326-340. Doi: 10.17121/ressjournal.3255.
466    476


Özet
Bu araştırmanın amacı ortaöğretim kurumlarında yöneticilik yapan okul müdürlerinin kriz yönetimi davranışlarının incelenmesidir. Araştırmada öncelikle kriz süreçlerine ilişkin genel görüşleri alınmış daha sonra krizlerin nedenlerine ilişkin görüşleri alınmıştır. Araştırma olgu bilim deseninde tasarlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2021-2022 yılında Adıyaman ilindeki ortaöğretim kurumlarında görev yapan 15 okul yöneticisi oluşturmaktadır. Çalışma grubunun belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme tekniği kullanılmıştır. Örnekleme dahil edilecek katılımcıların belirlenmesinde temel ölçüt okul yöneticisinin daha önce kriz yaşamış ve kriz yönetimi sürecinde bulunmuş olmasıdır. Araştırma verileri araştırmacılar tarafından geliştirilmiş olan yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Verilerin analizinde ise içerik analizi ve betimsel analiz teknikleri birlikte kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler doğrultusunda okul yöneticilerinin kriz durumlarını eğitim-öğretim sürecini aksatan, okulda huzursuzluğa yol açan bir süreç olarak tanımladıkları görülmüştür. Kriz sürecinde kendi rol ve sorumluluklarını tanımlarken daha çok yönetmelikler çerçevesinde hareket ettikleri görülmüştür. Kriz durumlarında işbirliği yaptıkları paydaşları tanımlarken yaşanan krizin niteliği doğrultusunda farklı kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaptıklarını ama temel paydaşlardan birinin veliler olduğunu ifade ettikleri görülmüştür. Kriz yönetimi sürecini zorlaştıran ve kolaylaştıran unsurları okul içi unsurlar ve okul dışı unsurlar kapsamında değerlendirmişlerdir. Ayrıca yöneticiler kriz durumlarının okulları üzerindeki olumsuz etkilerini tanımlarken örgütsel yapı ve kültürün olumsuz yönde etkilenmesine, öğrenciler, öğretmenler ve veliler üzerinde stres oluşturmasına vurgu yaparken; olumlu etkilerinden bahsederken örgütsel yenilik sürecine imkan vermesine vurgu yapmışlardır.

Anahtar Kelimeler
Kriz, kriz yönetimi, okul yöneticisi

Abstract
The aim of this research is to examine the crisis management behaviors of school principals who are administrators in secondary school. In the research, first of all, their general views on the crisis processes were taken and then their views on the causes of the crises were taken. The research was designed in a phenomenological pattern. The study group of the research consists of 15 school administrators working in secondary school in Adıyaman province in 2021-2022. Criterion sampling technique was used to determine the study group. The main criterion in determining the participants to be included in the sample is that the school administrator has experienced a crisis before and has been in the crisis management process. Research data were collected with a semi-structured interview form developed by the researchers. In the analysis of the data, content analysis and descriptive analysis techniques were used together. In line with the data obtained from the research, it was seen that school administrators defined crisis situations as a process that disrupts the education-teaching process and causes uneasiness in the school. It has been observed that while defining their own roles and responsibilities during the crisis, they mostly act within the framework of regulations. It was observed that while defining the stakeholders they cooperate with in crisis situations, they stated that they cooperated with different institutions and organizations in line with the nature of the crisis, but that one of the main stakeholders was the parents. They evaluated the factors that complicate and facilitate the crisis management process within the scope of in-school and out-of-school elements. In addition, while the administrators define the negative effects of crisis situations on their schools, they emphasize the negative effects of organizational structure and culture, and stress on students, teachers and parents; While talking about its positive effects, they emphasized that it allows the organizational innovation process.

Keywords
Crisis, crisis management, school administrator

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri