Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


EXAMINATION OF TEACHERS' ETHICAL USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES

ÖĞRETMENLERİN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİ ETİK KULLANIM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

EXAMINATION OF TEACHERS' ETHICAL USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES

 
Yazar : Abdullah Serkan CANİPEK    
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 74
Sayfa : 299-315
DOI Number: :
Cite : Abdullah Serkan CANİPEK , (2022). EXAMINATION OF TEACHERS' ETHICAL USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES. Route Education and Social Science Journal , 74, p. 299-315. Doi: 10.17121/ressjournal.3253.
376    413


Özet
Bu araştırma öğretmenlerin bilişim teknolojilerini etik kullanım düzeylerinin bazı demografik değişkenlere bağlı olarak incelenmesi amacı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evreni 2021-2022 eğitim öğretim yılında Eskişehir ili Odunpazarı ilçesinde resmi okullarda görev yapmakta olan öğretmenlerinden meydana gelmektedir, araştırmada kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi kullanılmış ve 233 öğretmene ulaşılarak veri toplama süreci gerçekleştirilmiştir. Araştırma veri toplama aracı olarak Baysan ve Çetin (2019) tarafından geliştirilmiş 25 madde ve 5 alt boyuttan meydana gelen Eğitimde Bilişim Teknolojilerinin Etik Kullanımı Ölçeği gerekli izinler alınarak kullanılmıştır. Ölçeğin Cronbach  güvenirlik katsayısı 0,85’dir. Katılımcılardan toplanan veriler incelendiğinde ölçek geneli için dağılımın normallik varsayımını karşıladığı fakat erişebilirlik alt boyutunda verilerin normal dağılmadığı görülmüştür. Gruplar arası farklılaşmaların incelenmesinde iki gruptan meydana gelen değişkenler için bağımsız örneklem t testi, üç ve daha fazla gruptan meydana gelen değişkenler için varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Ayrıca normallik varsayımını karşılamayan erişebilirlik alt boyutu ve varyansların homojen dağılmadığı değişkenlerde Kruskall Wallis testi ile analiz yapılmıştır kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre araştırmaya katılan öğretmenlerin bilişim teknolojilerini “gayet etik” düzeyde kullandıkları bulgusuna ulaşılmıştır. Bilişim teknolojilerini etik kullanım düzeylerinin cinsiyet değişkenine bağlı olarak anlamlı farklılaşma göstermediği fakat gizlilik, güven ve materyal ve erişebilirlik alt boyutlarında kadın öğretmenlerin lehine anlamlı farklılaşma olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Bilişim teknolojilerinin etik kullanım düzeylerinin mesleki kıdem ve görev yapılan okul türüne bağlı olarak anlamlı farklılaşma olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Ayrıca mesleki kıdem ve okul türü değişkenlerine bağlı farklılaşmalar ölçeğin tüm faktörleri için (gizlilik, güven ve materyal, iletişim, habersiz takip ve erişebilirlik) post hoc testleri ile incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler
bilişim teknolojileri, etik, bilişim etiği

Abstract
This research was carried out with the aim of examining the ethical use of information technologies by teachers depending on some demographic variables. The universe of the research consists of teachers working in public schools in the Odunpazarı district of Eskişehir province in the 2021-2022 academic year, the easily accessible sampling method was used in the research and the data collection process was carried out by reaching 233 teachers. The Ethical Use of Information Technologies in Education Scale, which consists of 25 items and 5 sub-dimensions, developed by Baysan and Çetin (2019) as a research data collection tool, was used after obtaining necessary permissions. The Cronbach  reliability coefficient of the scale is 0.85. When the data collected from the participants were examined, it was seen that the distribution met the assumption of normality for the overall scale, but the data were not normally distributed in the accessibility sub-dimension. In order to analyze the differences between the groups, independent sample t-test was used for the variables consisting of two groups, and analysis of variance (ANOVA) was used for the variables consisting of three or more groups. In addition, the accessibility sub-dimension that did not meet the normality assumption and the variables where the variances were not homogeneously distributed were analyzed with the Kruskall Wallis test. According to the results of the analysis, it was found that the teachers participating in the research used information technologies at a "very ethical" level. It was found that the levels of ethical use of information technologies did not differ significantly depending on the gender variable, but there was a significant difference in favor of female teachers in the sub-dimensions of confidentiality, trust, material and accessibility. It has been found that the ethical use levels of information technologies differ significantly depending on professional seniority and the type of school they work at. In addition, the differences depending on the variables of professional seniority and school type were examined with post hoc tests for all factors of the scale (confidentiality, trust and material, communication, unannounced follow-up and accessibility).

Keywords
information technologies, ethics, information ethics

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri