Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ

EXAMINATION OF THE ATTITUDES OF THE TEACHER'S TEACHING PROFESSION

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ

 
Yazar : Canan KARABULUT    
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 74
Sayfa : 422-434
DOI Number: :
Cite : Canan KARABULUT , (2022). SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ. Route Education and Social Science Journal , 74, p. 422-434. Doi: 10.17121/ressjournal.3250.
361    414


Özet
Öğretmenlik mesleğinin bireysel ve toplumsal beklentileri istenen ölçüde karşılayabilmesi mesleğin severek ve isteyerek yerine getirilmesi ile mümkün olabilecek aynı zamanda mesleğe ilişkin saygınlığın artırılmasına katkı sunulmuş olacaktır. Bu anlamda öğretmenlik mesleğine ilişkin geliştirilen tutum öğretmenlerden beklenen katkının elde edilmesi ve öğretmenlerin mesleki mutlulukları açısından önemlidir. Bu araştırmanın amacı; sınıf öğretmenlerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının ve cinsiyet, eğitim düzeyi, okutulan sınıf seviyesi ile mesleki kıdem değişkenlerine bağlı olarak sahip olunan tutum düzeylerinin farklılaşıp farklılaşmadığının belirlenmeye çalışılmasıdır. Bu amaçla yürütülen araştırmanın evreni 2021 2022 eğitim öğretim yılı içerisinde Çorum ilinde resmi okullarda görevli 1139 sınıf öğretmenidir. Örneklem ise uygun örnekleme yöntemi kullanılarak belirlenmiş 233 sınıf öğretmenidir. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Öğretmenlerin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma verilerinin analizinde t-testi ve ANOVA testlerinden yararlanılmış, farklılaşma görülen gruplar arasında ise farkı ortaya koymak üzere post hoc testi uygulanmıştır. Araştırma verilerinin analiz edilmesiyle birlikte sınıf öğretmenlerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının çok yüksek düzeyde olduğu, mesleki kıdem ve öğretmenlerin eğitim düzeylerine göre farklılaşma görülmezken öğretmenlerin okuttukları sınıf seviyesine bağlı olarak farklılaşma olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca “Değer verme” alt boyutunda, “Mesleki tükenmişlik” alt boyutunda, “Mesleki gelişime açıklık” alt boyutunda ve ölçeğin genelinde cinsiyete bağlı olarak farklılaşma görülmezken “İlgisizlik” alt boyutunda cinsiyete bağlı olarak farklılaşma olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Öğretmen, tutum, mesleki tutum

Abstract
The ability of the teaching profession to meet individual and social expectations to the desired extent will contribute to the increased reputation of the profession, which is possible by loving and willful fulfillment of the profession. In this sense, the attitude developed in relation to the teaching profession is important for the expected contribution of teachers and for the professional happiness of teachers. The aim of this study is to determine whether the attitudes of the teacher profession and the attitudes of the class teachers based on gender, education level, the level of the class being read and the levels of attitude that are being obtained based on the vocational seniority variables are different. The universe of the research conducted for this purpose is 1139 classroom teachers in the Corum district within 2021 2022 academic years. The example is 233 classroom teachers, determined using the appropriate sampling method. The study used "attitude Scale for teacher profession" as a data collection tool. In the analysis of the research data, t-test and ANOVA tests were used, and post-hoc testing was applied to determine the difference between groups that were seen as differentiation. With the analysis of the research data, it has been concluded that the attitudes of classroom teachers regarding teacher profession are very high, and that there is no differentiation between vocational seniority and teacher education levels, but that there is a difference depending on the level of classroom that teachers read. In addition, the sub-dimension “value”, “occupational exhaustion” sub-size, “opening to occupational development” sub-size, and “disparity” sub-size of “indifference” was detected in relation to gender, while there was no differentiation in relation to gender in the whole scale.

Keywords
Teacher, attitude, professional attitude

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri