Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÇOCUKLARIN DİJİTAL OYUN BAĞIMLILIKLARI İLE EBEVEYNLERİN DİJİTAL OYUN REHBERLİK STRATEJİLERİNİN İNCELENMESİ

EXAMINATION OF CHILDREN'S DIGITAL GAMING ADDICTIONS AND PARENTS' DIGITAL GAMING GUIDANCE STRATEGIES

ÇOCUKLARIN DİJİTAL OYUN BAĞIMLILIKLARI İLE EBEVEYNLERİN DİJİTAL OYUN REHBERLİK STRATEJİLERİNİN İNCELENMESİ

 
Yazar : Emine Merve USLU    
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 74
Sayfa : 406-421
DOI Number: :
Cite : Emine Merve USLU , (2022). ÇOCUKLARIN DİJİTAL OYUN BAĞIMLILIKLARI İLE EBEVEYNLERİN DİJİTAL OYUN REHBERLİK STRATEJİLERİNİN İNCELENMESİ. Route Education and Social Science Journal , 74, p. 406-421. Doi: 10.17121/ressjournal.3249.
323    385


Özet
Bu araştırmanın amacı çocukların dijital oyun bağımlılıkları ile ebeveynlerin dijital oyun stratejilerinin incelenerek, aralarındaki ilişkinin belirlenmesidir. Araştırmanın örneklemini 2021-2022 eğitim öğretim yılında eğitim alan 260 okul öncesi öğrencisi ve velisi oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri kişisel bilgi formu, Dijital Oyun Bağımlılık Eğilimi” ve “Dijital Oyun Ebeveyn Rehberlik Stratejileri” ölçeği ile elde edilmiştir. Çocukların dijital oyun bağımlılıkları Hayattan Kopma, Çatışma, Sürekli Oynama ve Hayata Yansıtma boyutları kapsamında, velilerin de dijital oyun rehberlik stratejileri Aktif Ebeveyn Rehberlik Stratejileri, Dijitale Yönlendiren Ebeveyn Rehberlik Stratejileri, Serbest Ebeveyn Rehberlik Stratejileri ve Teknik Ebeveyn Rehberlik Stratejileri şeklinde ele alınarak incelenmiştir. Elde edilen verilerin çarpıklık ve basıklık değerleri incelenmiştir. Verilerin analizi için t-Testi, Tek yönlü varyans analizi ve Pearson korelasyon analizi gerçekleştirilmiştir. Betimsel analizler ve diğer analiz sonuçları belirlenerek tablolar halinde sunulmuştur. Okul öncesi çocukların dijital oyun bağımlılıkları ile velilerin dijital oyun ebeveyn rehberlik stratejileri çocuğun cinsiyeti, veli eğitim durumu, veli yaş aralığı ve uzun süre ikamet edilen yer değişkenleri kapsamında incelenmiştir. Okul öncesi yaş düzeyi çocukların dijital oyun bağımlılığının cinsiyet, veli eğitim durumu, veli yaşı ve uzun süre ikamet edilen yer değişkenine göre anlamlı düzeyde farklılaştığı belirlenirken, dijital oyun ebeveyn rehberlik stratejileri çocuğun cinsiyeti, veli eğitim durumu ve veli yaş aralığı değişkenine göre anlamlı düzeyde farklılaştığı ortaya çıkmıştır. Okul öncesi öğrencilerinin dijital oyun bağımlılıkları ile ebeveynlerin dijital oyun bağımlılığı ebeveyn rehberlik stratejileri arasında anlamlı düzeyde ilişki tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Dijital Oyun Bağımlılığı, Dijital oyun bağımlılığı rehberlik stratejisi, ebeveyn

Abstract
The aim of this research is to examine children's digital game addictions and parents' digital game strategies and to determine the relationship between them. The sample of the study consists of 260 preschool students and their parents who were educated in the 2021-2022 academic year. The data of the research were obtained with the personal information form, the Digital Game Addiction Tendency and the "Digital Game Parental Guidance Strategies" scale. Children's digital game addictions were examined within the scope of Disconnection, Conflict, Continuous Play and Reflecting on Life, and parents' digital game guidance strategies were handled as Active Parental Guidance Strategies, Digitally Leading Parental Guidance Strategies, Free Parent Guidance Strategies and Technical Parent Guidance Strategies. The skewness and kurtosis values of the data obtained were examined. For the analysis of the data, t-Test, One-way analysis of variance and Pearson correlation analysis were performed. Descriptive analyzes and other analysis results were determined and presented in tables. Preschool children's digital game addictions and parents' digital game parental guidance strategies were examined within the scope of the child's gender, parent education status, parent age range and place of residence for a long time. While it was determined that the digital game addiction of preschool age children differed significantly according to gender, parent education status, parent age and place of residence for a long time, digital game parent guidance strategies differed significantly according to the child's gender, parent education status and parent age range variable. out. A significant relationship was found between preschool students' digital game addiction and parents' digital game addiction and parental guidance strategies.

Keywords
Digital Game Addiction, Digital game addiction guidance strategy, parent

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri