Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYİ İLE MESLEKİ ÖZ YETERLİK ALGISI: MANİSA İLİ ÖRNEĞİ
(THE PERCEPTION OF SPECIAL EDUCATION TEACHERS ON BURNOUT LEVEL AND PROFESSIONAL SELF-EFFICACY: THE EXAMPLE OF MANİSA )

Yazar : Ebru ÖZDEMİR    
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 74
Sayfa : 457-469
39    45


Özet
İş hayatında bireylerin stres yaşaması kaçınılmazdır. Özellikle sosyal roller farklılaşma, insanlar arasındaki ilişkilerde çatışmalar, çalışma rekabetin ön planda olması, bireylerin kendilerini kanıtlama mücadelesi, Beklentilerin yüksek olması gibi durumlar da çalışanların ruh sağlığını olumsuz etkilemekte ve stres yaşamalarına neden olmaktadır. İş stresi, bireylerin özel hayatlarındaki zorluk ve problemlerle bir araya geldiğinde ciddi organizasyon sorunları yaratmaktadır. Bu nedenle bireylerin sağlık ve örgütsel verimliliğini etkileyen birçok sorunun temelinde stres yatmaktadır. Yapılmış araştırmalar, uzun süre yoğun stres altında yaşamanın sağlığı ciddi şekilde tehdit ettiğini göstermektedir. Bir öğretmenin öğretmenlik görevini yerine getirebilmesi, kendi yetenekleri ve başarılı olabileceğine olan inancıyla doğrudan ilişkilidir. Ancak öğretmenlerin karşılaştıkları ve uğraşmak zorunda oldukları birçok sorun öğretmenlerin işlerinden memnun kalmamalarına ve mesleğin baskıları nedeniyle tükenmişlik yaşamalarına neden olmaktadır. Bu nicel çalışmanın amacı özel eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerinin tükenmişlik düzeyi ile öz-yeterlik algılarını incelemektir. Betimsel desenle yürütülen bu çalışmanın örneklem grubunu 216 öğretmen oluşturmaktadır. Çalışmadaki verilerin toplanması için “Maslach Tükenmişlik Envanteri” ve “Öğretmen Öz-Yeterlik Algısı Ölçeği” kullanılmıştır. Çalışmada toplanan veriler bağımsız örneklem t-testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) gibi parametrik testler aracılığıyla analiz edilerek bulgulara ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Tükenmişlik, Öz Yeterlik, Öğretmenler, Okul

Abstract
It is inevitable for individuals to experience stress in business life. In particular, situations such as differentiation of social roles, conflicts in relations between people, competition in working environment, struggle of individuals to prove themselves, and high expectations affect the mental health of employees negatively and cause them to experience stress. Work stress, when combined with the difficulties and problems in the private lives of individuals, creates serious organizational problems. For this reason, stress is the basis of many problems that affect the health and organizational productivity of individuals. Studies show that living under intense stress for a long time seriously threatens health. A teacher's ability to fulfill his teaching duty is directly related to his own abilities and his belief that he can be successful. However, many problems that teachers face and have to deal with cause teachers to be dissatisfied with their jobs and to experience burnout due to the pressures of their profession. The aim of this quantitative study is to examine the burnout level and self-efficacy perceptions of teachers working in special education institutions. The sample of this study, which was carried out with a descriptive design, consists of 216 teachers. “Maslach Burnout Inventory” and “Teacher Self-Efficacy Perception Scale” were used to collect the data in the study. The data collected in the study were analyzed through parametric tests such as independent sample t-test and One-Way Analysis of Variance (ANOVA).

Keywords
Burnout, Self-Efficacy, Teachers, School

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri