Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN ÇEVRİMİÇİ MAHREMİYET FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

EXAMINATION OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS' ONLINE PRIVACY AWARENESS LEVELS

İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN ÇEVRİMİÇİ MAHREMİYET FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

 
Yazar : Ümran BOLAT    
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 74
Sayfa : 182-192
DOI Number: :
Cite : Ümran BOLAT , (2022). İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN ÇEVRİMİÇİ MAHREMİYET FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ. Route Education and Social Science Journal , 74, p. 182-192. Doi: 10.17121/ressjournal.3207.
232    340


Özet
Bu araştırma ilkokullarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin çevrimiçi mahremiyet farkındalıklarının çeşitli demografik değişkenlere bağlı olarak incelenmesi amacı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evreni Ordu ili Ünye ilçesinde resmi ilkokullarda görev yapmakta olan sınıf öğretmenleridir, araştırmada kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi kullanılarak 188 öğretmenden veri toplanmıştır. Çalışmanın veri toplama aşamasında Korkma, Vergili ve Karadaş (2021) tarafından geliştirilmiş 17 madde ve 3 faktörden oluşan Çevrimiçi Mahremiyet Farkındalık Ölçeği gerekli izinler alınarak kullanılmıştır. Elde edilen verilerin dağılımı normallik varsayımını karşıladığından gruplar arası farklılaşmanın incelenmesi için bağımsız örneklem t testi ve varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre çalışmaya katılan öğretmenlerin çevrimiçi mahremiyet farkındalıklarının yüksek olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Araştırmada cinsiyet, eğitim düzeyi, medeni durum, mesleki kıdem ve yaş değişkenleri grupları arasındaki farklılaşma çevrimiçi mahremiyet farkındalığı ve iletişim, güvenlik, dikkat alt boyutlarına dair puan ortalamaları açısından ele alınmıştır. Çevrimiçi mahremiyet farkındalık düzeylerinin cinsiyet, medeni durum, eğitim düzeyi, yaş ve mesleki kıdem değişkenlerine bağlı olarak anlamlı farklılaşma göstermediği bulgusuna ulaşılmıştır. İletişim alt boyutunda ise kadın öğretmenlerin erkek öğretmenlere göre daha yüksek farkındalığa sahip olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Çevrimiçi mahremiyet, gizlilik, güvenlik, iletişim

Abstract
This research was carried out with the aim of examining the online privacy awareness of classroom teachers working in primary schools depending on various demographic variables. The universe of the research is the classroom teachers working in the official primary schools in the Ünye district of Ordu province, data were collected from 188 teachers using the easily accessible sampling method in the research. During the data collection phase of the study, the Online Privacy Awareness Scale, consisting of 17 items and 3 factors, developed by Korkma, Vergili, and Karadaş (2021), was used after obtaining necessary permissions. Since the distribution of the obtained data met the assumption of normality, independent samples t-test and analysis of variance (ANOVA) were used to examine the variation between groups. According to the results of the analysis, it was found that the online privacy awareness of the teachers participating in the study was high. In the study, the differentiation between gender, education level, marital status, professional seniority and age variable groups was discussed in terms of online privacy awareness and mean scores of communication, security and attention sub-dimensions. It was found that the online privacy awareness levels did not differ significantly depending on the variables of gender, marital status, education level, age and professional seniority. In the communication sub-dimension, it was observed that female teachers had higher awareness than male teachers.

Keywords
Online privacy, privacy, security, communication

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri