Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MASA BAŞI ÇALIŞANLARIN FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYLERİNE GÖRE KOVİD-19 KORKUSUNUN İNCELENMESİ ( ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

INVESTIGATION OF COVID-19 FEAR ACCORDING TO PHYSICAL ACTIVITY LEVELS OF DESK WORKERS (EXAMPLE FROM ÇANAKKALE ONSEKIZ MART UNIVERSITY)

MASA BAŞI ÇALIŞANLARIN FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYLERİNE GÖRE KOVİD-19 KORKUSUNUN İNCELENMESİ ( ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

 
Yazar : Haşim KATRA  & Nimet Haşıl KORKMAZ  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 62
Sayfa : 335-344
DOI Number: :
Cite : Haşim KATRA & Nimet Haşıl KORKMAZ, (2021). MASA BAŞI ÇALIŞANLARIN FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYLERİNE GÖRE KOVİD-19 KORKUSUNUN İNCELENMESİ ( ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ). Route Education and Social Science Journal , 62, p. 335-344. Doi: 10.17121/ressjournal.2961.
641    572


Özet
Bu araştırmanın amacı Masa Başı Çalışanların Fiziksel Aktivite Düzeylerine Göre Kovid-19 Korkusunun İncelenmesi (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Örneği)’dir. Bu amaçla çalışmaya Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi idari personeli olan yaş ortalaması 40,82±8,01 olan 68 erkek ve 81 kadın toplam 149 masa başı çalışan gönüllü olarak katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak uzman görüşü alınarak hazırlanan araştırmacı formu, Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi Kısa Formu (Öztürk,2005) ve Kovid-19 Korkusu ölçeği (Lakidli ve diğeleri,2020) kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 20.0 istatistiksel veri analiz programında analiz edilmiştir. Verilerin normal dağılım göstermemesi sebebiyle analizlerde nonparametrik testler kullanılmıştır. Verilerin analizde tanımlayıcı istatistiksel analizlerle birlikte gruplar arasındaki farkları belirlemek amacıyla Mann-Whitney U testi, Kruskal-Wallis Testleri kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre masa başı çalışanların minimal aktif fiziksel aktivite düzeyine sahip olduğu, kovid-19 korkusu düzeylerinin orta düzeye yakın ve beden kitle indekslerinin ise 25 kg/m2 üzerinde olduğu belirlenmiştir. Fiziksel aktivite düzeyi, beden kitle indeksi ve medeni durum gibi değişkenlerin kovid-19 korkusu algısı üzerine etkisi olmadığı, cinsiyet değişkenine göre kadınların erkeklere göre kovid-19 korkusunun yüksek olduğu ve cinsiyet değişkeninin kovid-19 korkusu algısında etkisi olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte beden kitle indeksi değişkeninde gruplar arasında fiziksel aktivite düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu ve obez bireylerin normal, aşırı kilolu bireylere göre fiziksel aktivite düzeylerinin düşük olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak fiziksel aktivite düzeyinin kovid-19 korkusu algısında etkisi olmadığı, masa başı çalışanların fiziksel aktivite düzeylerini arttırması gerektiği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Masa başı, Fiziksel Aktivite, Kovid-19, Kovid-19 Korkusu

Abstract
The aim of this research is “investigation of COVID-19 fear according to physical activity levels of desk workers (Çanakkale Onsekiz Mart University example). With this aim, the study included a total of 149 volunteer desk workers, including 68 men and 81 women with mean age 40.82±8.01 years, employed as administrative personnel in Çanakkale Onsekiz Mart University. The data collection tools in the research used the researcher form prepared with expert opinions, the International Physical Activity Questionnaire-Short Form and the COVID-19 Phobia scale. Data obtained in the research were analyzed with SPSS 20.0 statistical analysis program. As data did not display normal distribution, analyses used nonparametric tests. As the data did not have normal distribution, non-parametric tests were used for analyses. Descriptive statistical analyses were used for data analysis, with the Mann-Whitney U test and Kruskal-Wallis tests used with the aim of determining differences between groups. According to the findings, desk workers had minimally active physical activity levels, had close to moderate levels of COVID-19 fear and had body mass index above 25 kg/m2. Variables like physical activity level, body mass index and marital status were not effective on perception of COVID-19 fear. According to the gender variable, women had higher COVID-19 fear compared to men and the gender variable was identified to affect perception of COVID-19 fear. Additionally, for the body mass index variable, the physical activity levels were statistically significantly different between groups and obese individuals had lower physical activity levels than individuals with normal weight and overweight individuals. In conclusion, physical activity levels did not affect perception of COVID-19 fear and it is thought that desk workers should increase their physical activity levels.

Keywords
Desk Work, Physical Activity, COVID-19, COVID-19 Fear

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri