Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÖĞRETMENLERİN ÖĞRETMEN ÖZ YETERLİLİĞİ, ÇEŞİTLİLİK VE SOSYAL ADALET ALGILARI VE ÇOK YÖNLÜ LİDERLİK YÖNELİMLERİNİN ARAŞTIRILMASI

INVESTIGATION OF TEACHERS’ SELF-EFFICACY, PERCEPTIONS OF DIVERSITY AND SOCIAL JUSTICE, AND MULTIDIMENSIONAL LEADERSHIP ORIENTATIONS

ÖĞRETMENLERİN ÖĞRETMEN ÖZ YETERLİLİĞİ, ÇEŞİTLİLİK VE SOSYAL ADALET ALGILARI VE ÇOK YÖNLÜ LİDERLİK YÖNELİMLERİNİN ARAŞTIRILMASI

 
Yazar : AYHAN ELİÇORA    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 62
Sayfa : 362-377
DOI Number: :
Cite : AYHAN ELİÇORA , (2021). ÖĞRETMENLERİN ÖĞRETMEN ÖZ YETERLİLİĞİ, ÇEŞİTLİLİK VE SOSYAL ADALET ALGILARI VE ÇOK YÖNLÜ LİDERLİK YÖNELİMLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Route Education and Social Science Journal , 62, p. 362-377. Doi: 10.17121/ressjournal.2957.
657    607


Özet
Bu çalışmanın amacı Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okul öncesi. İlkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan öğretmenlerin cinsiyet ve kıdem değişkenine bağlı olarak öğretmenlik öz-yeterlik algıları, çok yönlü liderlik yönelimleri ve çeşitlilik ve sosyal adalet algıları arasında anlamlı farklılık olup olmadığının araştırılmasıdır. Araştırmaya 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan 282 (iki yüz seksen iki) öğretmen katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak üç farklı ölçek kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde aritmetik ortalama, standart sapma, maksimum ve minimum değerleri hesaplamak için betimsel istatistikler, bağımsız t testi ve ANOVA testi kullanılmıştır. Araştırma sonunda cinsiyet değişkenine bağlı olarak Çok Yönlü Liderlik Yönelimleri Ölçeği’nin “İnsan Kaynaklı Liderlik” ve “Yapısal Liderlik”, alt boyutlarında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Öğretmen öz-yeterlik ölçeği tamamında cinsiyet değişkenine bağlı olarak anlamlı farklılık bulunmuştur. Cinsiyet değişkenine göre Çeşitlilik ve Sosyal Adalet Ölçeği‘nin ”Çeşitlilikte Sosyal Hizmet Alıcı Uyumu” alt boyutunda anlamlı farklılık bulunmuştur. Araştırmaya katılan öğretmenlerin kıdemleri ile Çok Yönlü Liderlik Yönelimleri Ölçeği‘nin “politik Liderlik” alt boyutu arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. Araştırmaya katılan öğretmenlerin kıdemleri ile öğretmen öz-yeterlik ölçeğinin tamamı arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. Araştırmaya katılan öğretmenlerin kıdemleri ile Çeşitlilik ve Sosyal Adalet Ölçeği‘nin “Çeşitlilikte Sosyal Hizmet Sunumu” alt boyutu arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler
Öz-yeterlilik, Çeşitlilik, Sosyal Adalet, Çok Yönlü Liderlik Özellikleri

Abstract
The aim of this study is to investigate whether there is a significant difference between teacher self-efficacy perceptions, multidirectional leadership orientations, and diversity and social justice perceptions of teachers working as preschool, primary school, secondary school and high school teachers in public and private schools belonging to the Ministry of National Education based on gender and seniority variables. Two hundred and eighty-two (282) teachers working as preschool, primary school, secondary school and high school teachers in public and private schools belonging to the Ministry of National Education in the 2019-2020 academic year participated in the study. “Teacher Self-Efficacy Scale”, “Multidirectional Leadership Orientations Scale” and “Diversity and Social Justice Scale” were used as data collection tools in the study. Descriptive statistics, independent t-test and ANOVA test were employed to calculate the arithmetic mean, standard deviation, maximum and minimum values in the analysis of the data obtained. As a result of the research, a significant difference was found between the “People-Oriented Leadership” and “Structural Leadership” sub-dimensions of the Multi-directional Leadership Scale based on the gender variable. Significant difference was found in the teacher self-efficacy scale as a whole based on the gender variable. A significant difference was observed in the “Social Services and Recipient Harmony in Diversity” sub-dimension of Diversity and Social Justice Scale based on the gender variable. A significant difference was found between the seniorities of the teachers participating in the study and the “Social Services Delivery” sub-dimension of the Multidirectional Leadership Orientations Scale. A significant difference was found between the seniorities of the teachers participating in the study and the teacher self-efficacy scale as a whole. A significant difference was found between the seniorities of teachers taking part in the study and the “Social Services Delivery in Diversity” sub-dimension of the Diversity and Social Justice Scale.

Keywords
Self-efficacy, Diversity, Social Justice, Multidimensional Leadership Orientations

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri