Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


LİSELERE GEÇİŞ SİSTEMİ (LGS) MERKEZÎ SINAVI TÜRKÇE DERSİ SORULARININ YENİLENMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİNE GÖRE İNCELENMESİ

EXAMINATION OF CENTRAL EXAMINATION TURKISH QUESTIONS OF THE TRANSITION SYSTEM TO HIGH SCHOOLS ACCORDING TO THE RENEWED BLOOM TAXONOMY

LİSELERE GEÇİŞ SİSTEMİ (LGS) MERKEZÎ SINAVI TÜRKÇE DERSİ SORULARININ YENİLENMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİNE GÖRE İNCELENMESİ

 
Yazar : Abuzer Çağrı KARADAĞ  & Dilek CERAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 59
Sayfa : 157-166
DOI Number: :
Cite : Abuzer Çağrı KARADAĞ & Dilek CERAN , (2021). LİSELERE GEÇİŞ SİSTEMİ (LGS) MERKEZÎ SINAVI TÜRKÇE DERSİ SORULARININ YENİLENMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİNE GÖRE İNCELENMESİ. Route Education and Social Science Journal , 59, p. 157-166. Doi: 10.17121/ressjournal.2915.
811    797


Özet
Eğitim bir sistem olarak düşünüldüğünde ölçme değerlendirme bu sistemin önemli öğelerinden biridir. Ölçme değerlendirme eğitim sistemin eksikliklerini, yanlışlarını tespit etmeye yarayan bir kontrol mekanizmasıdır. Dolayısıyla nitelikli bir eğitim için aynı zamanda nitelikli ölçme değerlendirme araçlarına ihtiyaç vardır. Ölçme değerlendirme araçlarının niteliği arttıkça eğitimin kalitesi de artacaktır. Ölçme araçlarındaki soruların hangi bilişsel düzeydeki becerileri ölçtüğü ölçme değerlendirme araçlarının niteliğini arttıran unsurlardan biridir. Bu bağlamda Bloom taksonomisi, bilişsel düzeydeki beceriler için sıkça kullanılan bir sınıflamadır. Bu araştırmada ortaöğretim kurumlarına geçiş için yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) bünyesindeki Türkçe testi soruları yenilenmiş Bloom taksonomine göre değerlendirilmeye çalışılmıştır. Araştırmada 2018, 2019 ve 2020 yıllarında yapılan LGS Merkezî Sınavlarındaki toplam 60 adet Türkçe testi sorusu doküman incelemesi yoluyla analiz edilmiştir. Türkçe testi sınav soruları öncelikle yıllara göre incelenmiş, ardından üç yılın genel bir değerlendirilmesi yapılmıştır. 2018 LGS sınavı Türkçe testi sorularının 14’ü (%70) anlama (kavrama), 5’i (%25) çözümleme (analiz) ve sadece 1’i (%5) değerlendirme basamağında yer almaktadır. 2019 LGS sınavı Türkçe testi sorularının 16’sı (%80) anlama (kavrama), 1’i (%5) uygulama ve 3’ü (%15) değerlendirme basamağındadır. 2020 LGS sınavındaki Türkçe testinde ise soruların 11’i (%55) anlama (kavrama), 1’i (%5) uygulama, 4’ü (%20) çözümleme (analiz) ve 4’ü (%20) değerlendirme basamaklarında yer aldığı belirlenmiştir. Üç yıla genel olarak bakıldığında 2018 ve 2019 yıllarında daha çok alt düzey bilişsel süreçleri ölçen sorular ağırlıktayken 2020 yılında yapılan sınavda üst düzey bilişsel becerileri ölçen sorular önceki yıllara göre artış gösterdiği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
LGS sınavı, Türkçe soruları, yenilenmiş Bloom taksonomisi, ölçme değerlendirme.

Abstract
Measurement and evaluation is one of the important elements of this system when education is considered as a system. Measurement and evaluation is a control mechanism that serves to detect deficiencies and errors of the educational system. Therefore, qualified measurement and evaluation tools are needed for a qualified education at the same time. As the quality of measurement and evaluation tools increases, the quality of education will also increase. It is one of the elements that increases the quality of the measurement and evaluation tools that the questions in the measurement tools measure skills at what cognitive level. In this context, Bloom's taxonomy is a frequently used classification for skills at the cognitive level. In this study, Turkish test questions within the transition system to secondary schools were evaluated according to the renewed Bloom taxonomy. In the study, a total of 60 Turkish test questions in the central exams of the transition system to high schools conducted in 2018, 2019 and 2020 were analyzed through a document review. The Turkish test exam questions were first examined by year, followed by a general evaluation of three years. 2018 high school transition system exam 14 (70%) of Turkish test questions are included in comprehension, 5 (25%) in analysis and only 1 (5%) in evaluation. 2019 high school transition system exam 16 (80%) of Turkish test questions are in the comprehension, 1 (5%) is in the application and 3 (15%) is in the evaluation stage. In the Turkish exam in the 2020 high school transition system, it was found that 11 (55%) of the questions were in the comprehension phase, 1 (5%) for application, 4 (20%) for analysis and 4 (20%) for evaluation. Looking at the three years as a whole, it was found that in 2018 and 2019, more questions measuring lower-level cognitive processes were weighted, while in 2020, questions measuring higher-level cognitive skills increased compared to previous years.

Keywords
Turkish exam questions, renewed Bloom taxonomy, assessment and evaluation.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri