Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÖRGÜTSEL İLETİŞİM ARAŞTIRMALARINA BİR BAKIŞ: LİSANSÜSTÜ TEZLERDEKİ GELİŞMELER

AN OVERVIEW OF ORGANIZATIONAL COMMUNICATION RESEARCH: DEVELOPMENTS IN GRDAUATE THESES

ÖRGÜTSEL İLETİŞİM ARAŞTIRMALARINA BİR BAKIŞ: LİSANSÜSTÜ TEZLERDEKİ GELİŞMELER

 
Yazar : Nagihan TEPE    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 56
Sayfa : 179-188
DOI Number: :
Cite : Nagihan TEPE , (2020). ÖRGÜTSEL İLETİŞİM ARAŞTIRMALARINA BİR BAKIŞ: LİSANSÜSTÜ TEZLERDEKİ GELİŞMELER. Route Education and Social Science Journal , 56, p. 179-188. Doi: 10.17121/ressjournal.2824.
944    759


Özet
Bu araştırmanın amacı Türkiye’de “örgütsel iletişim” alanındaki gelişmeleri, yazılan lisansüstü tezler aracılığıyla ortaya koymaktır. Araştırma kapsamında tarih sınırlaması olmaksızın, YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanında yer alan “örgütsel iletişim” konulu, erişime açık tezler incelenmiştir. Durum çalışması desenine göre tasarlanan araştırma kapsamında toplanan veriler betimsel yöntem ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda tezlerde daha çok nicel yöntemlerin kullanıldığı, örneklem gurubunu çoğunlukla öğretmenlerin oluşturduğu ve örnekleme yöntemi olarak ise olasılığa dayalı seçkisiz yöntemin tercih edildiği belirlenmiştir. Veri toplama aracı olarak tercih edilen ölçeklere çoğunlukla sadece güvenirlik analizlerinin uygulandığı, geçerlik analizlerinin ise ihmal edildiği görülmüştür. Tezlerde ulaşılan sonuçlar incelendiğinde; okullardaki örgütsel iletişim düzeyinin çoğunlukla yeterli olduğu ve okul yöneticilerinin iletişim becerileri açısından orta düzeyde yeterli olduğu belirlenmiştir. Örgütsel iletişim algısı ile pozitif yönlü ilişki halinde olan algıların; liderlik, örgütsel bağlılık, güven, değişim yöntemi; negatif yönlü ilişki içerisinde olan algıların ise örgütsel sinizm, çatışma, merkezileşme, tükenmişlik olarak belirlendiği sonucuna ulaşılmıştır. Karara katılım, örgütsel özdeşleşme, dönüşümcü liderlik, iletişim becerisi ve öz yeterlik algılarının örgütsel iletişimi yordayan değişkenler olduğu; örgütsel sinizm, okullardaki stratejik planlama uygulamaları ve güven algılarının ise örgütsel iletişim tarafından yordanan değişkenler olarak tespit edildiği bulgusuna ulaşılmıştır. Tez yazarlarının sundukları öneriler incelendiğinde ise incelendiğinde yazarların daha çok uygulayıcılara yönelik öneriler sundukları, bu önerilerin örgütsel iletişim alanında hizmet içi eğitim ya da seminer niteliğinde bir eğitim verilmesi; yatay, şeffaf, etkili ve çift yönlü iletişim kanallarının oluşturulması; sosyal faaliyetlerin artırılması olarak ifade edildiği görülmüştür. Araştırmacılara ise çoğunlukla farklı örneklem gruplarında çalışmalar yapılabileceği; farklı değişkenlerin örgütsel iletişime olan etkisinin araştırılabileceği ve nitel yöntemlerin tercih edilebileceği şeklinde öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Örgütsel iletişim, durum çalışması, doküman incelemesi, betimsel analiz, lisansüstü tez

Abstract
The purpose of this research to outline the developments in the field on "organizational communication" in Turkey. Within the scope of the research, all open-access theses on “organizational communication” have been examined without any date limitation. In the study case study design was used and the data were analyzed by descriptive method. When the results obtained in theses are examined; it has been determined that the organizational communication level in schools is mostly sufficient and that the communication skills of school administrators are moderately sufficient. Variables in a positive relationship with the perception of organizational communication; leadership, organizational commitment, trust, change method; ,it was concluded that the perceptions that have a negative relationship are determined as organizational cynicism, conflict, centralization and burnout. Decision participation, organizational identification, transformational leadership, communication skills, and perceptions of self-efficacy are variables that predict organizational communication; it was found that organizational cynicism, strategic planning practices in schools and perceptions of trust were determined as variables predicted by organizational communication. Authors’ suggestions to policymakers and practitioners were often about enabling further in-service training activities or seminar about the field of organizational communication; creating horizontal, transparent, effective and bidirectional communication channels; it has been observed that it is expressed as increasing social activities. When the suggestions presented to the researchers are examined, it has seen that studies can be conducted mostly in different sample groups; the effect of different variables on organizational communication can be investigated and qualitative methods can be preferred.

Keywords
Organizational communication, case study, document analysis, descriptive analysis, graduate thesis

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri