Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÜST-BİLİŞLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

A RESEARCH ON PRE-SERVICE TEACHERS’ METACOGNITION

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÜST-BİLİŞLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

 
Yazar : Akın KARAKUYU  & Ahmet UYAR  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 54
Sayfa : 334-343
DOI Number: :
Cite : Akın KARAKUYU & Ahmet UYAR, (2020). ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÜST-BİLİŞLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Route Education and Social Science Journal , 54, p. 334-343. Doi: 10.17121/ressjournal.2784.
858    680


Özet
Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının üst-bilişlerinin cinsiyet, bölüm, akademik ortalama ve tercih sırası değişkenlerine göre incelemektir. Araştırmanın yöntemi nicel araştırma türlerinden tarama yöntemidir. Araştırmanın evrenini Akdeniz Bölgesindeki bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesinde öğrenim gören öğretmen adayları oluşturmaktadır. Örneklemini ise çalışmaya gönüllü olarak katılan ve basit tesadüfi örneklem tekniği ile belirlenen 246 kişi oluşturmaktadır. Veriler üst-biliş ölçeği ile toplanmıştır. Verilerin analizinde Bağımsız gruplar t testi, Tek Yönlü Varyans Analizi, Post-Hoc. ve Kruskall Wallis analizleri kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre öğretmen adaylarının üst-bilişleri ile bölüm değişkenine göre sınıf öğretmenliği ve fen bilgisi öğretmenliği, tercih sırası değişkenine göre 1 – 5 ve 6 – 10 arası tercih edenlerin lehine anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Cinsiyet ve akademik ortalama değişkenine göre ise istatistiksel olarak anlamlı farklılık yoktur.

Anahtar Kelimeler
Üst-biliş, Biliş, Öğretmen Adayları

Abstract
The purpose of this study is to examine the metacognition of teacher candidates according to the variables of gender, department, academic average and order of preference. The method of the research is the scanning method, one of the quantitative research types. The work universe of the research consists of teacher candidates studying at the education faculty of a state university in the Mediterranean Region. The sample consists of 246 people who voluntarily participated in the study and were determined by simple random sampling technique. Data were collected with the metacognitive scale. In analysis of data, Independent groups t test, One Way Analysis of Variance, Post-Hoc. and Kruskall Wallis analyzes were used. According to the results of study, a significant difference were found in favor primary school and science teacher candidate according to the department and in favor 1 – 5 and 6 – 10 according to the order of preference variables. There were no statistically significant difference in terms of gender and academic average variables.

Keywords
Metacognition, Cognition, Pre-Service Teachers

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri