Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


EVALUATION OF THE PRIMARY SCHOOL TEACHERS' VIEWS TOWARDS PRIMARY SCHOOL STUDENT’S SKILL OF USING TURKISH LANGUAGE CORRECTLY, EFFECTIVELY AND AESTHETICALLY

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇEYİ DOĞRU, ETKİLİ VE GÜZEL KULLANMA BECERİSİNE İLİŞKİN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

EVALUATION OF THE PRIMARY SCHOOL TEACHERS' VIEWS TOWARDS PRIMARY SCHOOL STUDENT’S SKILL OF USING TURKISH LANGUAGE CORRECTLY, EFFECTIVELY AND AESTHETICALLY

 
Yazar : Hatice ZORLU KANA    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 53
Sayfa : 93-120
DOI Number: :
Cite : Hatice ZORLU KANA , (2020). EVALUATION OF THE PRIMARY SCHOOL TEACHERS' VIEWS TOWARDS PRIMARY SCHOOL STUDENT’S SKILL OF USING TURKISH LANGUAGE CORRECTLY, EFFECTIVELY AND AESTHETICALLY . Route Education and Social Science Journal , 53, p. 93-120. Doi: 10.17121/ressjournal.2758.
656    541


Özet
Bu araştırmanın amacı, öğretim programlarında yer alan ve temel becerilerden biri olan Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanma becerisine ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşlerini belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda ilkokul öğrencilerinin Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanma becerisine ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşlerinin; cinsiyetlerine, mesleki hizmet sürelerine, mezun oldukları yükseköğretim kurumunun türüne, görev yaptıkları sınıfa, ortalama sınıf mevcudu değişkenlerine göre istatistiksel olarak farklılık gösterip göstermediği; sınıf öğretmenlerinin görüşlerine göre bu becerinin öğrenciye ne gibi katkılar sağladığı, öğrencilerin dil becerilerinin gelişimlerine olan etkisi, bu beceriyi kullanmada öğretmenin rolü; kazandırmada karşılaştığı güçlükler, bu beceriyi kazandırmak için ders içinde ve ders dışında hangi etkinliklere yer verilmesi gerektiği araştırılmıştır. Araştırmada karma çeşitleme desenlerinden biri olan “Nicel Verileri Doğrulama Modeli” kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Çanakkale merkezi, ilçeleri ve köylerinde görev yapan sınıf öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini belirlemek için seçkisiz örnekleme yöntemlerinden tabakalı örnekleme kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini ise Çanakkale merkezi, ilçeleri ve köylerinde görev yapan 499 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından hazırlanan “Türkçeyi Doğru, Etkili ve Güzel Kullanma Becerisi Anketi” kullanılmıştır. Araştırmanın nicel verilerinin analizi SPSS 20.00 paket programıyla yapılmıştır. Araştırma soruları göz önünde bulundurularak iki değişkenli verilere bağımsız gruplar için t-testi, ikiden daha fazla değişkeni olan veriler için de tek yönlü varyans analizi (ANOVA) yapılmıştır. Araştırmada nitel veriler, kodlamalar ve temalardan yola çıkılarak anlamlı hale getirilmiş; verileri daha çarpıcı hale getirebilmek için katılımcıların cevaplarından doğrudan alıntılar yapılmıştır. Araştırmanın genelinde betimsel analiz ve içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmada Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanma becerisine ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşlerinin demografik bilgilerine göre değişiklik gösterdiği tespit edilmiştir. Sınıf öğretmenlerine göre Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanma becerisi, öğrencilerin öncelikle iletişim ve düşünme becerilerini geliştirmektedir. Bu beceriye sahip öğrenciler dört temel dil becerisini etkin olarak kullanmaktadır. Bu becerinin kazandırılmasında okul, aile ve öğretmenin önemli rolleri bulunmaktadır. Sonuç olarak sınıf öğretmenlerine göre Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanan bir öğrenci gerek okul hayatında, gerekse sosyal hayatta toplumun istediği insanî özelliklere sahip bir birey olarak yetişmektedir.

Anahtar Kelimeler
Beceri, Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanma, Sınıf öğretmeni, karma araştırma

Abstract
The aim of this study is to determine the views of primary school teachers towards the skill of using Turkish effectively and aesthetically, which is one of the basic skills. To that end, many parameters were investigated in terms of statistically differences concerning the views of teachers such as sex, professional service period, graduated bachelor majors, teaching class, class size. In addition, the effects of using Turkish effectively and aesthetically to the students according to teachers’ views, their supports to the students, and the role of teachers in using Turkish effectively and aesthetically were investigated. As final research, it was made a research for exploring the effects of in-class activities in order to use Turkish effectively and aesthetically, and the activities out-of-classroom. In this research, quantitative data validation model was adopted. The sample of this research consists of 499 classroom teachers working in city center, villages, and towns. The random sampling method was adopted for determining the sample group. Prepared by the researcher, a questionnaire named as “using Turkish effectively and aesthetically” was adopted since quantitative data validation model within mixed variation designs was adopted. The data were analyzed by SPSS 20.0 software. When taking into account the research questions, t-test was adopted for two variances data, one-way variance analysis (ANOVA) for multi variances. Qualitative data were analyzed by themes and coding process. The direct quotations were given for revealing the real cases of participants. So, descriptive and content analyses were carried out. As a conclusion, the views of primary school teachers’ using Turkish effectively and aesthetically were determined as to be changeable according to demographic variables. According to primary teachers, using Turkish effectively and aesthetically primarily develops students’ communication and thinking skills. The students who have the skills of using Turkish effectively and aesthetically use the main four language skills effectively. For this, school, family and teachers have a great role for students to have these skills. As a conclusion, the students who use Turkish effectively and aesthetically become acceptable people both in school life and social life.

Keywords
Skill, using Turkish correctly, effectively and beautifully, Classroom teacher, mixed research

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri