Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÖN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN MOBİL ÖĞRENME TUTUMLARININ DÜZEYİ VE BAZI DEĞİŞKENLERCE İNCELENMESİ

LEVEL OF ASSOCIATE DEGREE STUDENTS' MOBILE LEARNING ATTITUDES AND INVESTIGATION ACCORDING TO SOME VARIABLES

ÖN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN MOBİL ÖĞRENME TUTUMLARININ DÜZEYİ VE BAZI DEĞİŞKENLERCE İNCELENMESİ

 
Yazar : Akın KARAKUYU  & Ahmet UYAR  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 42(3)
Sayfa : 101-110
DOI Number: :
Cite : Akın KARAKUYU & Ahmet UYAR, (2019). ÖN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN MOBİL ÖĞRENME TUTUMLARININ DÜZEYİ VE BAZI DEĞİŞKENLERCE İNCELENMESİ. Route Education and Social Science Journal , 42(3), p. 101-110. Doi: 10.17121/ressjournal.2302.
1330    807


Özet
Son yıllarda teknolojinin gelişmesi ile birlikte yaygın bir şekilde kullanılan öğrenme yöntemlerinden biride mobil öğrenmedir. Bu çalışmanın amacı ön lisans öğrencilerinin mobil öğrenme tutumlarının düzeyini belirlemek ve bazı değişkenlere göre incelemektir. Araştırmanın yöntemi nicel araştırma türlerinden tarama yöntemidir. Çalışmanın evrenini Akdeniz bölgesindeki bir devlet üniversitesindeki ön lisans öğrencileri oluşturmaktadır. Örneklem uygun örnekleme yolu ile belirlenen ve çalışmaya gönüllü olarak katılan 339 adet öğrenciden oluşmaktadır. Veriler Çelik (2013) tarafından geliştirilen mobil öğrenme tutum ölçeği ile toplanmıştır. Verilerin analizinde Bağımsız t testi, Tek Yönlü Varyans Analizi ve Post-Hoc. analizleri kullanılmıştır. Ayrıca öğrencilerin mobil öğrenme tutum düzeyini belirlemek için ölçekten aldıkları puanların ortalamalarına bakılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre, ön lisans öğrencilerinin cinsiyet değişkenine göre erkek, akıllı telefonu günlük kontrol etme sıklığına göre 41 ve üstü olan grupların lehine anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Ön lisans öğrencilerinin öğrenim türü, bölüm türü, sınıf, akıllı telefon kullanma süreleri gibi değişkenlerine göre anlamlı farklılık tespit edilememiştir. Ön lisans öğrencilerinin mobil öğrenme tutum düzeyleri ise orta düzeyde çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler
Mobil öğrenme, öğrenme, ön lisans öğrencileri.

Abstract
With the development of technology in recent years, one of the widely used learning methods is mobile learning. The aim of this study is to examine the level of mobile learning attitudes of associate degree students’ and to examine them according to the some variables. The method of research is a method of screening from quantitative research types. The universe of study consists of associate degree students at a state university in the Mediterranean region. The sample consisted of 339 students who were selected through appropriate sampling and participated in the study voluntarily. Data were collected by mobile learning attitude scale developed by Çelik (2013). For analysis of data, independent t test, one way analysis of variance and Post-Hoc. analyzes were used. In addition, to determine the level of associate degree students' mobile learning attitude the average of the scores were taken into consideration. According to the results of study, a significant difference were found in favor man according to the gender and in favor 41 above according to the frequency of checking the phone daily variables. There were no significant difference according to the learning type, department type, class, smart phone usage time. Associate degree students’ mobile learning attitude levels are middle level.

Keywords
Mobile Learning, learning, associate degree students.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri