Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


EMPATİ KAVRAMINA VE ÖĞRETİM SÜRECİNDE ÖĞRETMENLERDEN BEKLENEN EMPATİK DAVRANIŞLARA İLİŞKİN SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ
(VIEWS OF THE TEACHERS OF CLASSROOM TEACHERS ABOUT EMPATHY AND EMPATHIC BEHAVIORS )

Yazar : Bülent Güven    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 34
Sayfa : 759-771
684    350


Özet
İletişim sürecinde yaşanan kazaların önlenmesi ya da daha etkili bir iletişim süreci için anahtar bir kavram olarak nitelenebilecek empati kavramı bir kişinin kendisini karşısındakinin yerine koyma ve onu anladığını ifade etmesi işlemi olarak tanımlanabilir. Empati, iletişim boyutunda olduğu gibi nitelikli bir sürecin gerçekleşmesi beklenen öğretimde de önem arz eden bir kavramdır. Yenilenen ilkokul programları ile birlikte öğrencilerin odak noktası olarak görülmeye başlanması, bireysel farklılıkların doğal kabul edilmesi, öğrenme sürecinin her bireyde farklı gerçekleştiğini ortaya koyan kuram ve araştırma sonuçları empati kavramını öğretim sürecinde daha da önemli bir duruma getirmiştir. Bireylerin yaşamında doğumla birlikte başlayan ve yaşam boyu devam eden öğrenme süreci ve bu sürecin kılavuzlanması olarak tarif edilen öğretme etkinliklerinin nitelikli şekilde gerçekleştirilmesi konusunda düzenli çabaları uzun süreli şekilde gözlenen eğitimci grubun sınıf öğretmenleri olduğu söylenebilir. Sınıf öğretmenleri dört yıllık süreçte temel eğitim basamağında, öğrencilerin öğrenme sürecini kılavuzlama konusunda aktif çaba içerisinde olan, ortam düzenleyen ve öğrencilerin zengin öğrenme yaşantıları içerisine girmelerine rehberlik eden bir rol oynamaktadırlar. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra sınıf öğretmeni olarak görev yapacak ve öğretim sürecinde farklı rolleri yerine getirecek olan öğretmen adaylarının empati kavramına ilişkin görüşlerini empati kavramına ilişkin oluşturdukları metaforları ve öğretim sürecinde öğretmenlerden beklenen empatik davranışların neler olabileceği konusundaki fikirlerini belirlemeyi amaçlayan bu araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 akademik yılı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalı’nın 4.sınıfında öğrenim gören ve etkili iletişim dersine devam eden 78’i kız, 34’ü erkek olmak üzere toplam 112 öğretmen adayı oluşturmuştur. Nitel araştırma yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen çalışmada yapılandırılmış görüşme formu ile katılımcılardan yazılı şekilde veriler toplanmış, toplanan verilerin analiz süreci betimsel analiz yoluyla gerçekleştirilmiştir. Analiz sonucunda ulaşılan bulgulara dayalı olarak öğretmen adaylarının en fazla karşımızdaki kişinin yerine koyma, ya da onun bakış açısı ile bakma özelliklerine vurgu yaptıkları, ayrıca anlama çabası içerisinde bulunma, duygu ve düşünceleri anlama boyutlarına atıfta bulunan ifadeleri tercih ederek tanımlar oluşturdukları, empatinin gerçekleşme kuralları arasında da ifade edilen karşımızdaki kişiye onu anladığımızı ifade etme işlemine tanımlarda çok yer vermedikleri sonuçlarına ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Empati, Sınıf Öğretmeni Adayı, Metafor

Abstract
The concept of empathy, which can be defined as a key concept for the prevention of accidents during communication or a more effective communication process, can be defined as the act of putting a person in front of him / her and expressing his understanding. As in the process of empathy communication, effective communication process is an important concept in the process of teaching. With the renewed primary school programs, the concept of empathy has become even more important in the teaching process, and the results of the theory and research reveal that individual differences are accepted as natural, the learning process is different in each individual. It can be said that the teachers who started with the birth in the life of the individual and whose regular efforts to perform the teaching activities described as a lifelong learning process and guiding this process in a qualified manner are long-term educators. In a four-year period, classroom teachers play an active role in guiding students' learning process in the compulsory education level, guiding the environment and guiding students to enter into rich learning experiences. After completing her undergraduate education, she will be working as a classroom teacher and will fulfill the different roles in the teaching process. A total of 112 pre-service teachers (78 female and 34 male) studying in the 4th year of the Faculty of Education at Çanakkale Onsekiz Mart University Faculty of Education. In the study conducted using qualitative research method, data were collected from the participants in a structured interview form and the analysis process of the collected data was performed by means of descriptive analysis. Based on the findings obtained from the analysis, it is emphasized that the pre-service teachers mostly emphasize the characteristics of the person in front of us; they also make definitions by expressing expressions that refer to the dimensions of understanding, feelings and thoughts, we have reached the results of expressing the understanding of empathy amongst us as stated in the rules of realization.

Keywords
Empathy, Classroom Teacher, Metaphor

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri