Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DÜĞÜN DERNEK FİLMİNDEKİ MUALLİM SAFFET’İN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ, KİŞİSEL VE MESLEKİ DEĞERLER-MESLEKİ GELİŞİM İLE OKUL-AİLE TOPLUM İLİŞKİLERİ YETERLİKLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

EVALUATION OF MUALLIM SAFFET IN THE WEDDING ASSOCIATION FILM IN TERMS OF TEACHER PROFESSION, PERSONAL AND PROFESSIONAL VALUES-PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND SCHOOL-FAMILY COMMUNITY RELATIONS COMPETENCIES

DÜĞÜN DERNEK FİLMİNDEKİ MUALLİM SAFFET’İN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ, KİŞİSEL VE MESLEKİ DEĞERLER-MESLEKİ GELİŞİM İLE OKUL-AİLE TOPLUM İLİŞKİLERİ YETERLİKLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

 
Yazar : Ali MEYDAN  - Akif AKKUŞ & Sait AKBAŞLI  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 34
Sayfa : 651-671
DOI Number: :
Cite : Ali MEYDAN - Akif AKKUŞ & Sait AKBAŞLI, (2018). DÜĞÜN DERNEK FİLMİNDEKİ MUALLİM SAFFET’İN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ, KİŞİSEL VE MESLEKİ DEĞERLER-MESLEKİ GELİŞİM İLE OKUL-AİLE TOPLUM İLİŞKİLERİ YETERLİKLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ . Route Education and Social Science Journal , 34, p. 651-671. Doi: 10.17121/ressjournal.1591.
1144    886


Özet
Gelişen ve değişen dünyaya uyum sağlayabilmek ve çağdaş yaşam düzeyine ulaşabilmek için okullarda iyi bir eğitim veriliyor olması gerekir. İyi bir eğitim verebilmek, öğrencilerin iyi yetiştirilmesiyle, öğrencilerin iyi yetiştirilmesi iyi okullara sahip olunmasıyla, iyi okullar için de iyi öğretmenlere ihtiyaç vardır. Olayı tersinden ele almak da mümkündür: Milli Eğitim sisteminde yer alacak iyi öğretmenler sayesinde, okulların, eğitimin ve öğrencilerin kalitesinin artacağı ortadadır. Ancak “iyi”nin ölçütlerinin ortaya konulması gerekmektedir. Bu ölçütler, Milli eğitim bakanlığı tarafından ortaya konulan öğretmenlik meslek yeterliklerdir. Toplum ve veliler tarafından beklenen yeterliklerin başında ise öğretmenlerin rol model olması gelmektedir. Bu araştırmada bir filmde geçen bir öğretmen modelinin, diğer öğretmenler tarafından değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Düğün Dernek filminde yer alan Muallim Saffet karakterinin 6 öğretmenlik yeterlik alanından ikisi olan kişisel ve mesleki değerler-mesleki gelişim ile okul-aile toplum ilişkileri yeterlikleri açısından değerlendirilmesidir. Bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2015-2016 eğitim öğretim yılında Nevşehir ilinde görev yapan sınıf öğretmenleri oluşturmuştur. Örnekleme yöntemi olarak amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bu araştırmada ise ölçütlerimiz, sınıf öğretmenlerinin Düğün Dernek I ya da II’yi herhangi bir öngörüleri olmaksızın izlemiş olmalarıdır. Bu araştırmada veri toplama aracı olarak görüşme ve odak grup görüşmesi tekniği kullanılmıştır. Çalışmanın ilk aşamasında, konu ile ilgili alanyazın taranarak kuramsal temel oluşturulmuş ve alanyazın bilgilerinden yararlanılarak yarı yapılandırılmış bir görüşme formu geliştirilmiştir. Hazırlanan sorular amaç doğrultusunda cevaba ulaşmaya yönelik olup uzman görüşü alınarak tamamlanmıştır. Form iki bölümden oluşmuştur. Birinci bölüm kişisel bilgilerin elde edilmesi amacıyla hazırlanmıştır. İkinci bölüm ise araştırmanın amacına yöneliktir. Araştırmada toplanan nitel verilerin analizinde betimsel analiz yaklaşımı kullanılmıştır. Sonuç olarak öğretmenler, böyle bir araştırma sürecine girinceye kadar, genel olarak filmlerde ya da dizilerde muhtar, imam, öğretmen gibi toplumun kanaat önderlerinin yanlış algılamalara ya da anlaşılmalara maruz kalacak biçimde ortaya konulduğunu ve değerlerinin erozyona uğratıldığı farkında olmadıkları görülmüştür. Bu durumun benzer dizi ve filmlere konu olan öğretmen profillerinin de benzer şekillerde ortaya konulduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Diziler, Filmler, Öğretmen Yeterlikleri, Düğün Dernek Filmi, Muallim Saffet

Abstract
In order to adapt to the developing and changing world and to reach the modern life level, a good education should be provided in schools. With good education, good education for students, good schools, good schools are needed for good schools. It is also possible to deal with the situation: It is obvious that the quality of schools, education and students will increase thanks to the good teachers who will take part in the national education system. However, the criteria of good should be put forward. These criteria are the teaching occupational competences put forward by the Ministry of National Education. Teachers are the role model of the competences expected by society and parents In this research, it is aimed to evaluate a teacher model in a film by other teachers. Muallim Saffet's character in the Wedding Association film is evaluated in terms of personal and professional values-professional development and school-family community relations competencies, which are two of the 6 teaching proficiency areas In this study, the case study model of qualitative research methods is used. The study group consisted of classroom teachers working in the province of Nevşehir in the 2015-2016 academic year. Criterion sampling method was used as sampling method. In this study, our criterion is that the class teachers followed the Wedding Association I or II without any predictions. In this study, interview and focus group interview technique were used. In the first phase of the study, a theoretical basis was formed by scanning the literature about the subject and a semi-structured interview form was developed by using the literature. The prepared questions are aimed at reaching the answer for the purpose and completed by taking expert opinion. The form consists of two parts. The first part is intended to obtain personal information. The second part is intended for the purpose of the study. The descriptive analysis approach was used to analyze the qualitative data collected in the study. As a result, the teachers were not aware of the fact that the opinion leaders of the society such as reeves, imams and teachers were exposed to false perceptions or understandings and that their values were eroded in general until they entered into such a research process. It is believed that this situation is similar to the teacher profiles of similar series and movies.

Keywords
Arrays, Films, Teacher Competencies, Wedding Association Film, Muallim Saffet

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri