Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


6360 SAYILI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KANUNU ÜZERİNE

6360 NUMBERED ON MUNICIPAL LAW

6360 SAYILI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KANUNU ÜZERİNE

 
Yazar : Arzu YILDIRIM    
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 4
Sayfa : 262-276
DOI Number: :
Cite : Arzu YILDIRIM , (2015). 6360 SAYILI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KANUNU ÜZERİNE. Route Education and Social Science Journal , 4, p. 262-276. Doi: 10.17121/ressjournal.119.
8830    2541


Özet
Dünyanın her yerinde görülen şehirleşme özellikle gelişmekte olan ülkelerde daha da çok kendini göstermektedir. Hızlı şehirleşme sonucunda büyükşehirlerin daha çok büyümesi, belediye sınırlarının dışında düzensiz ve plansız gelişmelere yol açınca, büyükşehirlerin bu sorunları az da olsa çözmesi için yeni yönetim modelleri arayışı içerine girilmiştir. Dünyadaki uygulamalarda olduğu gibi ülkemizde de büyükşehir yönetiminde belediyelerimiz için normal belediyelerden farklı bir yönetim sistemi benimsenme gereği hissedilmiş ve 1980’li yıllarda, aşırı nüfus artışı ve göçlerle yoğunlaşan şehrin sorunlarını çözmek için yeni bir yerel yönetim modelinin oluşturulması çalışmaları hız kazanmıştır. Ülkemizde son yıllarda gerçekleştirilen kamu yönetimi reformlarının önemli bir parçasını da yerel yönetimler alanında gerçekleştirilen düzenlemeler oluşturmaktadır. Bu geniş kapsamlı yapılan düzenlemeler ve güçlü reform hareketiyle, ülkenin merkeziyetçi, hiyerarşik ve katı yapısı idari sistemi ademi merkeziyetçi, katılımcı, şeffaf ve sorumlu bir yapıya dönüştürülmek istenmektedir. Büyükşehirleri diğer şehirlerden ayıran çeşitli ölçütler vardır, bu ölçütler arasında hiç kuşkusuz nüfus yoğunluğunun payı biraz daha fazladır. Bir büyükşehir normal bir şehir nüfusunu oldukça aşmaktadır. Dünya nüfusunun hızla artması ve bunların büyük kısmının yaşamını şehirlerde sürdürmeyi tercih etmesi 1950’lerden bu yana şehirleşme sorununa bir de büyükşehirler veya metropoller sorununu eklenmiştir. Büyükşehirlerin ortaya çıkması sebebiyle şehir ile ilgili kamu hizmeti yükünü taşıyacak olan ekonomik yönden gelişmenin önemi artmaya başlamıştır. Çünkü artık geleneksel hizmetler ve geleneksel yöntemlerle artık ihtiyaçlara cevap veremez hale gelmiştir. Söz konusu sorunların çözümü ise yeni bir yönetim ve mali kaynaklara ihtiyaç doğurmuştur; bu da belediyecilik anlayışını daha da geliştirmiş ve günümüze kadar getirmiştir. Son yıllarda ivme kazanan gelişmelerle beraber, yeni kamu yönetimi anlayışı çerçevesinde dünyadaki birçok ülkenin bu kapsamda köklü değişikliklere gittiği, değişim ve gelişim çabası içerisinde olduğu görülmektedir. Türkiye de bu kapsamda hem bu değişim rüzgarına ayak uydurmak hem de bu gelişmelere kendi yönetim yapısına uygun olarak hayata geçirme gayreti içine girmiştir. Bu kapsamda yeniden yapılanma çerçevesinde yeni düzenlemeler getirmekte, yeni kanunları uygulamaya sokmaya çalışılmaktadır. Bu bağlamda araştırmada, Türkiye’de büyükşehir belediyesinin gelişimine ilişkin tarihi süreç üzerinde durulduktan araştırmanın bel kemiğini oluşturan Yeni Büyükşehir Belediye Kanunu üzerine eleştirel bir değerlendirme yapılacaktır. Yeni Kanunu’nun getirdikleri, olumlu ve olumsuz yönleriyle ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler
Büyükşehir Belediyesi, 6360 sayılı Yasa, küreselleşme, yerelleşme, katılım.

Abstract
Seen anywhere in the world, especially in developing countries, urbanization is reflected even more. As a result of rapid urbanization further growth of metropolitan areas, outside of municipal boundaries lead to irregular and unplanned development as he opened the big cities at least some of these problems to solve include the search for new management models were entered into. Practices around the world, as in our country, metropolitan managing our municipalities normal for municipalities a different management system adoption need was felt, and in the 1980s, excessive population growth and migration intensified with the city to solve the problems, a new local governance model creation efforts gained momentum. Carried out in our country in recent years an important part of public administration reform in the field of local governance arrangements are carried out. This comprehensive and powerful reform movement made arrangements with the country's centralized, hierarchical and rigid structure of the administrative system of decentralized, participatory, transparent and accountable structure is required to be converted. Metropolitan There are several criteria that distinguish it from other cities, this is undoubtedly the extent of the share of the population density is slightly higher. Greatly exceeds the population of a metropolitan city is normal. The rapid increase in world population lives in cities and the majority of them choose to pursue an urban issues since the 1950s or the metropolitan metropolitan problems were added. Due to the emergence of metropolitan cities will bear the burden of public services related to the economic aspects of development began to grow in importance. Because now you no longer need traditional services and traditional methods have become unable to answer. If the solution of the problem in question the need for a new management and financial resources has given rise; the municipality has developed this concept further and brought up to date. Gained momentum in recent years along with the development, within the framework of new public management in many countries around the world is going through fundamental changes in this context, it is seen that in an effort to change and development. In this context, Turkey and the winds of change to keep pace with these developments, as well as to implement in accordance with their own management structure was put into the effort. In this context, in the context of restructuring in the new regulations, new laws are trying to put into practice. In this context, research in Turkey metropolitan municipality has been focused on the development of research on the historical processes that make up the backbone of the new Law on Metropolitan Municipalities critical assessment will be made. The implications of the new Act, the positive and negative aspects will be discussed.

Keywords
Metropolitan Municipality Law No. 6360, globalization, decentralization, participation.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri