Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÖĞRETMEN ADAYLARININ DEMOKRATİK İNANÇLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

INVESTIGATION OF DEMOCRATIC BELIEFS OF TEACHER CANDIDATES ACCORDING TO VARIOUS VARIABLES

ÖĞRETMEN ADAYLARININ DEMOKRATİK İNANÇLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

 
Yazar : Sabri GÜNGÖR    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 26
Sayfa : 14-33
DOI Number: :
Cite : Sabri GÜNGÖR , (2018). ÖĞRETMEN ADAYLARININ DEMOKRATİK İNANÇLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ. Route Education and Social Science Journal , 26, p. 14-33. Doi: 10.17121/ressjournal.1176.
1588    1257


Özet
Demokrasi kavramı, ona yüklenen anlamlar ve demokrasinin uygulanmasına ilişkin tartışmalar tarihsel süreç içerisinde geniş bir alanı kapsamaktadır. Bu tartışma alanlarından birisi de eğitimdir. Öğrencilerin demokrasiyi özümsemesi ve onu okul ve diğer yaşam alanlarına yansıtması, eğitimsel anlamda önemli konulardan birisidir. Öğrencilere demokrasiyi yaşam biçimine dönüştürecek yardımı sağlamada, öğretmenlerin rolü oldukça önemli olmakla birlikte, öğretmenlerin mesleğe başlamadan önce, aldıkları eğitim süreci içinde, onların öncelikle buna inanması gereklidir. Bu bağlamda çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının demokratik inanç düzeylerini belirleyerek, demokratik öğretmen inançlarının çeşitli değişkenlerle ilişkisini incelemektir. Çalışmada betimsel tarama modelleri kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2015-2016 bahar yarıyılında Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar öğrencisi bulunan okul öncesi öğretmenliği, sınıf öğretmenliği, fen bilgisi öğretmenliği, sosyal bilgiler öğretmenliği ve psikolojik danışma ve rehberlik programlarında öğrenim gören 292 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada Shechtman’ın (2002) geliştirdiği ve Kesici’nin (2006) Türkçeye uyarladığı “Demokratik Öğretmen İnançları Ölçeği” (DÖİÖ) kullanılmıştır. Araştırma verilerinin analizinde SPSS 20.0 programından yararlanılmış ve verilerinin analizinde bağımsız gruplar t-testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının demokratik inançları, onların demografik özelliklerine göre incelendiğinde cinsiyete, öğrenim gördükleri programa ve anadillerine göre farklılık gösterdiği, yaş, gelinilen bölge ve sınıflara göre ise anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Democracy, democratic beliefs, teacher candidates.

Abstract
The concept of democracy, the meanings attached to it, and the debates about the application of democracy, cover a wide range of historical processes. One of these areas of discussion is education. The democracy of the students and the reflection of it on the school and other living spaces is one of the educationally important issues. While the role of teachers is crucial in helping students to transform democracy into a way of life, it is essential that teachers firstly believe in the training they receive before starting their career. In this context, the aim of studying is determining the democratic belief levels of the prospective teachers and examining the relation of democratic teacher beliefs to various variables. Descriptive scanning models are used in the study. The study group of study constitutes 292 prospective teachers in the Faculty of Education of the University of Kafkas in the spring semester of 2015-2016, who are trained in pre-school teachers, classroom teachers, science teachers, social studies teachers, and psychological counseling and guidance programs with students from first year to fourth grade. The Democratic Teacher Beliefs Scale (DTBS) developed by Shechtman (2002) and adapted to Turkish by Kesici (2006) was used in the research. SPSS 20.0 program was used in the analysis of the research data and independent groups t-test and one way analysis of variance (ANOVA) were used in the analysis of the data. As a result of the research, it was seen that the teacher candidates differed according to the democratic teacher beliefs according to their demographic characteristics, according to the sex, the program and the mother tongue they studied, and there was no significant difference according to age, region and class.

Keywords
Democracy, democratic beliefs, teacher candidates.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri