Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL ARAŞTIRMALARA YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ

AN ANALYSIS OF THE UNIVERSITY STUDENTS’ ATTITUDES TOWARDS SCIENTIFIC RESEARCH

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL ARAŞTIRMALARA YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ

 
Yazar : Sıddık DOĞRULUK  & Yalçın MUTLUAY  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 26
Sayfa : 1-13
DOI Number: :
Cite : Sıddık DOĞRULUK & Yalçın MUTLUAY, (2018). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL ARAŞTIRMALARA YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ. Route Education and Social Science Journal , 26, p. 1-13. Doi: 10.17121/ressjournal.1153.
1485    1142


Özet
Özet Bu araştırmanın amacı; İktisadi ve idari bilimler fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin bilimsel araştırmalara yönelik tutumlarının ne düzeyde olduğunu tespit etmek ve bilimsel araştırmalara yönelik tutumları üzerine etki eden çeşitli değişkenler hakkında değerlendirmelerde bulunmaktadır. Araştırmanın örneklemini; 2015-2016 bahar döneminde Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme, İktisat ve Kamu yönetimi bölümünde öğrenim gören 359 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu ve Korkmaz vd. (2011a) tarafından geliştirilen “Bilimsel Araştırmaya Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek, 30 maddeden oluşan ve 4 faktöre ayrılmış (Araştırmacılara Yardımcı Olmaya İsteksizlik, Araştırmalara Yönelik Olumsuz Tutum, Araştırmalara Yönelik Olumlu Tutum ve Araştırmacılara Yönelik Olumlu Tutum) beşli likert tipine sahiptir. Ölçeğe ait faktörlerin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0,851 ve 0,765 arasında değişen değerler almaktadır. Bu çalışma için ise Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0,878 ve 0,765 arasında hesaplanmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde, tek yönlü varyans (ANOVA) analizi ve bağımsız gruplar t-testi yapılmıştır. Veriler frekans, aritmetik ortalama ve standart sapmalara dayalı olarak da analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda; öğrencilerin bilimsel araştırmalara yönelik tutumlarının çeşitli bağımsız değişkenlere göre farklılık gösterdiği ve öğrencilerin bilimsel araştırmalara yönelik genel tutumlarının orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Bilimsel araştırma, üniversite öğrencileri, tutum

Abstract
This research aims to explore the attitude levels of the economic and administrative sciences faculty students towards scientific research and to make evaluations about the variables affecting their attitudes towards scientific researches. The research sample includes 359 students who study in Business Administration, Economics and Public Administration departments at Kahramanmaraş Sütçü İmam University during the spring term of 2015 and 2016 academic year. The research has employed two data collection tools. “Personal Information Form” developed by the researcher and “Scale of Attitude towards Scientific Research" developed by Korkmaz et al. (2011a). Being a 5-point-likert-type, the tool consists of 30 items and 4 factors (Reluctance to Help Researchers, Negative Attitudes towards Research, Positive Attitudes towards Research and Positive Attitudes towards Researchers).The Cronbach Alpha reliability coefficients of the factors range between 0,851 and 0,765. In the present study, the Cronbach Alpha reliability coefficients vary across 0,878 and 0,765. Frequency, arithmetic mean, standard deviation, one-way analysis of variance (ANOVA) and independent samples t-test have been used during data analysis. Research results have shown that students' attitudes towards scientific researchdiffer acrossvarious independent variables. Students' general attitudes towards scientific researchhave been identified to be at the medium level.

Keywords
Scientific research, university students, attitude

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri