Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


MİYASE SERTBARUT’UN “ERİK ÇEKİRDEKLERİ” ÖYKÜSÜNÜN TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİ A2 DÜZEYİNE UYARLANMASI, OKUMA HIZI VE KAVRANABİLİRLİĞİ
Bu araştırmanın amacı, Yabancılara Türkçe öğretiminde ders materyali olarak kullanılan okuma metinlerine duyulan ihtiyacı gidermek, öğrenicilerin okuma becerilerinin gelişmesine katkı sağlamak; uyarlama sürecinden sonra metni okuyan öğrenicilerin okuma hızında ve anlama düzeylerinde meydana gelen değişiklikleri belirlemektir. Bu araştırmada nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Çalışma birden fazla yöntem ile yürütülmüştür. Özgün bir metnin incelenmesi ve uyarlanması bağlamında metin sadeleştirme; uyarlanmış bir metnin okunabilirliği, kavranabilirliği ve okuma hızının ölçülmesi bağlamında ise tek gruplu yarı deneysel çalışma yapılmıştır. Yürütülen araştırmanın verileri Google Form ile toplanmıştır. Üzerinde çalışılan metnin geçerliliğini ve güvenilirliğini ölçmek için uzman görüşü anketine başvurulmuştur. Araştırmanın çalışma grubunu, 2022-2023 eğitim-öğretim yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezinde (ÇOMÜ TÖMER) öğrenim görmekte olan 12 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrenci görüşme formuyla elde edilen nitel verilerin çözümlenmesinde betimsel analiz uygulanmıştır. Çalışmada elde edilen bulgulara göre uyarlanmış ve özgün metin arasında bazı farkların olduğu belirlenmiştir. Ortaya çıkan bu farka bakıldığında uyarlanmış metinde okunan sözcük sayısının özgün metne göre daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Aynı zamanda yapılan ölçümler sonucunda uyarlanmış metinde okuma hızı ve kavrama hızının daha yüksek olduğu görülmüştür. Elde edilen bulgulardan hareketle Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi amacıyla metin uyarlaması yapılırken metnin uzunluğuna dikkat edilmeli, öğrenicilerin dil seviyelerine uygun dilbilgisi yapıları ve kelimeler seçilmelidir. Aynı zamanda metin seçimi yapılırken Türk edebiyatından ve güncel yazarlardan seçimler yapılmalı ve yapılan çalışmalarda uyarlanacak metinlerin çeşitli metin türlerinde seçilmesine dikkat edilmelidir.

Anahtar Kelimeler
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi, Metin Uyarlama, Okuma Becerisi, Okuma Hızı, Kavranabilirlik.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri