Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


İLKOKUL MÜDÜRLERİNİN ELEŞTİREL LİDERLİK STİLİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN ALGILARININ İNCELENMESİ-ÇANKAYA İLÇESİ ÖRNEĞİ
Bu araştırma ilkokul müdürlerinin eleştirel liderlik stiline ilişkin öğretmen algılarının belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma nicel araştırmalardan tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada; 2022-2023 eğitim öğretim yılı Ankara ili Çankaya İlçesi ilkokullarında görev yapan kolay ulaşılabilir örneklem yöntemine göre seçilmiş 163 öğretmen örneklemi oluşturmaktadır. Araştırmada kullanılan veri toplama aracı araştırmacı tarafından geliştirilen “kişisel bilgi formu” ve “Eleştirel Liderlik Stili Ölçeği” olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Ölçek; “açık fikirlilik ve esneklik”,” eleştirel karar alma ve eylemler”,” araştırmacılık ve iletişim”, “gelişime odaklanma ve karar verme” olmak üzere dört boyuttan oluşmaktadır. Veriler istatistik analiz programı ile analiz edilmiştir. Veri setlerinin normal dağılım gösterdiği kabul edilerek veri setleri parametrik analiz yöntemine uygun olarak analiz edilmiştir. Katılımcı öğretmen algılarına göre ilkokul müdürlerinin eleştirel liderlik stili algı düzeyi orta düzeydedir. Katılımcı öğretmenler okul müdürlerini “açık fikirlilik ve esneklik” boyutunda yüksek düzeyde, “eleştirel karar alma ve eylemler”, “araştırmacılık ve iletişim”, “gelişime odaklanma ve karar verme” boyutlarında orta düzeyde algılamaktadır. İlkokul müdürlerinin eleştirel liderlik stiline ilişkin öğretmen algıları öğretmenlerin cinsiyet, mesleki kıdem, eğitim düzeyi, medeni durum değişkenlerine göre farklılaşmamaktadır.

Anahtar Kelimeler
Eleştiri, liderlik, eleştirel liderlik, ilkokul, okul müdürü

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri