Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


ÖĞRETMEN GÖZÜNDEN OKUL MÜDÜRLERİNİN EĞİTİM PROGRAMI LİDERLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ (ORDU İLİ ÜNYE İLÇESİ ÖRNEĞİ)
Bu çalışmada öğretmenlerin gözünden görev yaptıkları okul müdürlerinin eğitim programı liderliği davranışlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın evreni Ordu ili Ünye ilçesinde bulunan resmi ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapmakta olan öğretmenlerden meydana gelmektedir. Çalışmaya kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi ile ulaşılan 211 öğretmen katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Bayırlı ve Balcı (2021) tarafından geliştirilen 24 madde ve 3 alt boyuttan meydana gelen Okul Müdürlerinin Eğitim Programı Liderliği araştırmacı tarafından gerekli izinler alınarak kullanılmıştır. Ölçeğin Cronbach ⍺ iç tutarlılık katsayısı 0,96 olarak belirtilmiştir. Çalışmaya katılan öğretmenlerin algılarına görev yaptıkları okul müdürlerinin eğitim programı liderlikleri “çoğu zaman” düzeyinde olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Demografik değişkenlere göre farklılaşmaların incelenmesinde t testi ve varyans analizi yöntemleri kullanılmıştır. Araştırma sürecinde gerçekleştirilen analizlere göre katılımcı öğretmenlerin cinsiyet, medeni durum, eğitim seviyesi ve mesleki kıdem değişkenleri bağlamında okul yöneticilerinin eğitim programı liderliği düzeylerinin anlamlı bir farklılaşma göstermediği bulgusu elde edilmiştir. Eğitim programı liderliği ve tüm alt boyutlarda görev yapılan okul türü değişkenine bağlı istatistiksel olarak anlamlı farklılaşma olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Ayrıca eğitim programı kontrolü alt boyutunda cinsiyet ve mesleki kıdem değişkenlerinde anlamlı farklılaşma olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Eğitim Programı Liderliği, liderlik, eğitim programı

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri