Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE OKUL MÜDÜRLERİNİN KAPSAYICI LİDERLİK DÜZEYLERİNİN OKUL İKLİMİNE ETKİSİ: ORDU İLİ ÖRNEĞİ
Bu çalışma ile öğretmen görüşlerinden yola çıkarak okul müdürlerinin kapsayıcı liderlik düzeylerinin okul iklimine etkisini belirlemektir. Araştırmanın evrenini Ordu ili; örneklemini ise Ulubey, Merkez, Perşembe ilçelerinde 2022-2023 iş yılında MEB’e bağlı eğitim kurumlarında görev yapan 224 öğretmen oluşturmaktadır. Örneklemi oluşturan öğretmenler kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Araştırmanın amacına ulaşmak için araştırmacılar tarafından geliştirilmiş 6 sorudan oluşan Demografik Bilgi Formu, Sürücü ve Maslakçı (2021) tarafından Türkçeye uyarlanmış Kapsayıcı Liderlik Ölçeği ve Canlı, Demirtaş ve Özer (2018) tarafından geliştirilen Okul İklimi Ölçeği gerekli izinler alındıktan sonra kullanılmıştır. Örnekleme ölçek formları internet üzerinden bilgi toplamak için kullanılan programlar aracılığıyla ulaştırılmıştır. Elde edilen veriler SPSS paket programı ile analiz edilmiştir. Araştırmadan çıkan sonuçlar şunlardır: Öğretmen algılarına göre okul müdürünün kapsayıcı liderlik düzeyi ile okul iklimi arasında pozitif yönde ve güçlü düzeyde (r= ,700) bir ilişki vardır. Okul müdürünün kapsayıcı liderlik düzeyinin öğretmenin cinsiyet, görev yapılan kurum türü, eğitim durumu ve mesleki kıdem değişkenlerinde istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılaşmalar oluşturmamakta ancak yaş ve mevcut kurumda hizmet süresi değişkenleri öğretmen algılarında anlamlı farklılaşmalara neden olmaktadır. Öğretmenlerin okul iklimi algıları öğretmenin cinsiyet, yaş, görev yapılan kurum türü, mevcut kurumda hizmet süresi ve mesleki kıdem değişkenlerinde istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılaşmalar oluşturmamakta ancak öğretmenin eğitim durumu değişkeni okul iklimi algısında anlamlı farklılaşmalara sebep olmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Kapsayıcı liderlik, okul iklimi, okul müdürü

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri