Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


MESLEK LİSESİ YÖNETİCİLERİNİN YÖNETİM SÜREÇLERİNE GÖRE OKUL YÖNETME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ
Meslek lisesi yöneticilerinin yönetim süreçlerine göre okul yönetme becerilerinin öğretmen görüşleriyle ortaya konulması amacıyla yürütülen araştırma, tarama modeli ile yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu 2021-2022 eğitim öğretim yılı içerisinde Ordu ili Fatsa ilçesindeki meslek liselerinde görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırmada herhangi bir örneklem yöntemi kullanılmayıp araştırma anketine cevap veren 157 öğretmenin tümü dahil edilmiştir. Çevrimiçi anket formu yoluyla toplanan veriler herhangi bir değişiklik yapılmadan SPSS 22 analiz programına yüklenerek analiz edilmiştir. Verilerin normal dağılım gösterip göstermediğini tespit etmek üzere varyans katsayısı, çarpıklık (skewness) ve basıklık (kurtosis), normallik testi analiz sonuçları ve histogram ile detrended normal q-q plot tablosu incelenmiş ve verilerin normal dağılım göstermemesinin tespiti zerine non-parametrik testler kullanılarak veriler yorumlanmıştır. Araştırma bulguları incelendiğinde, araştırmaya katılım gösteren meslek lisesinde çalışan öğretmenlere göre meslek lisesi yöneticilerinin okul yönetme becerileri ve alt boyutlarının “Çoğu zaman/Yüksek” düzeyinde olduğu ve öğretmenlerin cinsiyet, mesleki kıdem, branş (örgütleme alt boyutu hariç) ve aynı yönetici ile çalışma süresine göre meslek lisesi yöneticilerinin ölçek genelinde ve alt boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı farklılaşma oluşmadığı ancak branş değişkenine göre örgütleme alt boyutunda kültür öğretmenleri lehine istatistiksel olarak anlamlı farklılaşma oluştuğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Meslek lisesi, yönetim süreçleri, yönetme becerileri

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri