Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


EXAMINATION OF TEACHERS' ETHICAL USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES
Bu araştırma öğretmenlerin bilişim teknolojilerini etik kullanım düzeylerinin bazı demografik değişkenlere bağlı olarak incelenmesi amacı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evreni 2021-2022 eğitim öğretim yılında Eskişehir ili Odunpazarı ilçesinde resmi okullarda görev yapmakta olan öğretmenlerinden meydana gelmektedir, araştırmada kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi kullanılmış ve 233 öğretmene ulaşılarak veri toplama süreci gerçekleştirilmiştir. Araştırma veri toplama aracı olarak Baysan ve Çetin (2019) tarafından geliştirilmiş 25 madde ve 5 alt boyuttan meydana gelen Eğitimde Bilişim Teknolojilerinin Etik Kullanımı Ölçeği gerekli izinler alınarak kullanılmıştır. Ölçeğin Cronbach  güvenirlik katsayısı 0,85’dir. Katılımcılardan toplanan veriler incelendiğinde ölçek geneli için dağılımın normallik varsayımını karşıladığı fakat erişebilirlik alt boyutunda verilerin normal dağılmadığı görülmüştür. Gruplar arası farklılaşmaların incelenmesinde iki gruptan meydana gelen değişkenler için bağımsız örneklem t testi, üç ve daha fazla gruptan meydana gelen değişkenler için varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Ayrıca normallik varsayımını karşılamayan erişebilirlik alt boyutu ve varyansların homojen dağılmadığı değişkenlerde Kruskall Wallis testi ile analiz yapılmıştır kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre araştırmaya katılan öğretmenlerin bilişim teknolojilerini “gayet etik” düzeyde kullandıkları bulgusuna ulaşılmıştır. Bilişim teknolojilerini etik kullanım düzeylerinin cinsiyet değişkenine bağlı olarak anlamlı farklılaşma göstermediği fakat gizlilik, güven ve materyal ve erişebilirlik alt boyutlarında kadın öğretmenlerin lehine anlamlı farklılaşma olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Bilişim teknolojilerinin etik kullanım düzeylerinin mesleki kıdem ve görev yapılan okul türüne bağlı olarak anlamlı farklılaşma olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Ayrıca mesleki kıdem ve okul türü değişkenlerine bağlı farklılaşmalar ölçeğin tüm faktörleri için (gizlilik, güven ve materyal, iletişim, habersiz takip ve erişebilirlik) post hoc testleri ile incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler
bilişim teknolojileri, etik, bilişim etiği

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri