Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYİ İLE MESLEKİ ÖZ YETERLİK ALGISI: MANİSA İLİ ÖRNEĞİ
İş hayatında bireylerin stres yaşaması kaçınılmazdır. Özellikle sosyal roller farklılaşma, insanlar arasındaki ilişkilerde çatışmalar, çalışma rekabetin ön planda olması, bireylerin kendilerini kanıtlama mücadelesi, Beklentilerin yüksek olması gibi durumlar da çalışanların ruh sağlığını olumsuz etkilemekte ve stres yaşamalarına neden olmaktadır. İş stresi, bireylerin özel hayatlarındaki zorluk ve problemlerle bir araya geldiğinde ciddi organizasyon sorunları yaratmaktadır. Bu nedenle bireylerin sağlık ve örgütsel verimliliğini etkileyen birçok sorunun temelinde stres yatmaktadır. Yapılmış araştırmalar, uzun süre yoğun stres altında yaşamanın sağlığı ciddi şekilde tehdit ettiğini göstermektedir. Bir öğretmenin öğretmenlik görevini yerine getirebilmesi, kendi yetenekleri ve başarılı olabileceğine olan inancıyla doğrudan ilişkilidir. Ancak öğretmenlerin karşılaştıkları ve uğraşmak zorunda oldukları birçok sorun öğretmenlerin işlerinden memnun kalmamalarına ve mesleğin baskıları nedeniyle tükenmişlik yaşamalarına neden olmaktadır. Bu nicel çalışmanın amacı özel eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerinin tükenmişlik düzeyi ile öz-yeterlik algılarını incelemektir. Betimsel desenle yürütülen bu çalışmanın örneklem grubunu 216 öğretmen oluşturmaktadır. Çalışmadaki verilerin toplanması için “Maslach Tükenmişlik Envanteri” ve “Öğretmen Öz-Yeterlik Algısı Ölçeği” kullanılmıştır. Çalışmada toplanan veriler bağımsız örneklem t-testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) gibi parametrik testler aracılığıyla analiz edilerek bulgulara ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Tükenmişlik, Öz Yeterlik, Öğretmenler, Okul

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri