Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN ÇEVRİMİÇİ MAHREMİYET FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Bu araştırma ilkokullarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin çevrimiçi mahremiyet farkındalıklarının çeşitli demografik değişkenlere bağlı olarak incelenmesi amacı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evreni Ordu ili Ünye ilçesinde resmi ilkokullarda görev yapmakta olan sınıf öğretmenleridir, araştırmada kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi kullanılarak 188 öğretmenden veri toplanmıştır. Çalışmanın veri toplama aşamasında Korkma, Vergili ve Karadaş (2021) tarafından geliştirilmiş 17 madde ve 3 faktörden oluşan Çevrimiçi Mahremiyet Farkındalık Ölçeği gerekli izinler alınarak kullanılmıştır. Elde edilen verilerin dağılımı normallik varsayımını karşıladığından gruplar arası farklılaşmanın incelenmesi için bağımsız örneklem t testi ve varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre çalışmaya katılan öğretmenlerin çevrimiçi mahremiyet farkındalıklarının yüksek olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Araştırmada cinsiyet, eğitim düzeyi, medeni durum, mesleki kıdem ve yaş değişkenleri grupları arasındaki farklılaşma çevrimiçi mahremiyet farkındalığı ve iletişim, güvenlik, dikkat alt boyutlarına dair puan ortalamaları açısından ele alınmıştır. Çevrimiçi mahremiyet farkındalık düzeylerinin cinsiyet, medeni durum, eğitim düzeyi, yaş ve mesleki kıdem değişkenlerine bağlı olarak anlamlı farklılaşma göstermediği bulgusuna ulaşılmıştır. İletişim alt boyutunda ise kadın öğretmenlerin erkek öğretmenlere göre daha yüksek farkındalığa sahip olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Çevrimiçi mahremiyet, gizlilik, güvenlik, iletişim

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri