Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


ÖĞRETMENLERİN ÖĞRETMEN ÖZ YETERLİLİĞİ, ÇEŞİTLİLİK VE SOSYAL ADALET ALGILARI VE ÇOK YÖNLÜ LİDERLİK YÖNELİMLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Bu çalışmanın amacı Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okul öncesi. İlkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan öğretmenlerin cinsiyet ve kıdem değişkenine bağlı olarak öğretmenlik öz-yeterlik algıları, çok yönlü liderlik yönelimleri ve çeşitlilik ve sosyal adalet algıları arasında anlamlı farklılık olup olmadığının araştırılmasıdır. Araştırmaya 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan 282 (iki yüz seksen iki) öğretmen katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak üç farklı ölçek kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde aritmetik ortalama, standart sapma, maksimum ve minimum değerleri hesaplamak için betimsel istatistikler, bağımsız t testi ve ANOVA testi kullanılmıştır. Araştırma sonunda cinsiyet değişkenine bağlı olarak Çok Yönlü Liderlik Yönelimleri Ölçeği’nin “İnsan Kaynaklı Liderlik” ve “Yapısal Liderlik”, alt boyutlarında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Öğretmen öz-yeterlik ölçeği tamamında cinsiyet değişkenine bağlı olarak anlamlı farklılık bulunmuştur. Cinsiyet değişkenine göre Çeşitlilik ve Sosyal Adalet Ölçeği‘nin ”Çeşitlilikte Sosyal Hizmet Alıcı Uyumu” alt boyutunda anlamlı farklılık bulunmuştur. Araştırmaya katılan öğretmenlerin kıdemleri ile Çok Yönlü Liderlik Yönelimleri Ölçeği‘nin “politik Liderlik” alt boyutu arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. Araştırmaya katılan öğretmenlerin kıdemleri ile öğretmen öz-yeterlik ölçeğinin tamamı arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. Araştırmaya katılan öğretmenlerin kıdemleri ile Çeşitlilik ve Sosyal Adalet Ölçeği‘nin “Çeşitlilikte Sosyal Hizmet Sunumu” alt boyutu arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler
Öz-yeterlilik, Çeşitlilik, Sosyal Adalet, Çok Yönlü Liderlik Özellikleri

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri