Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


OKUL YÖNETİCİLERİNİN SAHİP OLDUĞU YÖNETİM FELSEFESİ İLE KULLANDIKLARI POLİTİK TAKTİKLER ARASINDAKİ İLİŞKİ
Bu araştırmanın amacı, öğretmen algılarına göre okul yöneticilerinin sahip olduğu yönetim felsefesi ve kullandıkları politik taktikler arasındaki ilişkiyi açığa çıkartmaktır. Araştırmada ilişkisel tarama modeli ve basit tesadüfi örnekleme yöntemi kullanarak Denizli’deki merkez ilçelerden 420 öğretmene ulaşılmıştır. Araştırmada veriler "Kişisel Bilgi Formu", "Politik Taktikler Ölçeği" ve "Yönetim Felsefesi Ölçeği"yle toplanmıştır. Verilerin analizinde aritmetik ortalama, standart sapma, pearson momentler çarpım korelasyon testi, spearman's rho korelasyon testi ve basit doğrusal regresyon analizinden yararlanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, öğretmen algılarına göre okul yöneticilerinin Y kuramı felsefesine daha yakın oldukları ve yöneticilerinin politik taktik davranışlarının düşük düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Okul yöneticilerinin sahip oldukları yönetim felsefesi ile kullandıkları politik taktikler arasındaki ilişkinin negatif yönlü ve orta düzeyde olduğu görülmüştür. Aynı zamanda okul yöneticilerinin sahip olduğu yönetim felsefesi, kullanmış oldukları politik taktiklerin anlamlı bir yordayıcısı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Yönetici, yönetim felsefesi, politik taktik, öğretmen.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri