Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL ARAŞTIRMALARA YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ
Özet Bu araştırmanın amacı; İktisadi ve idari bilimler fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin bilimsel araştırmalara yönelik tutumlarının ne düzeyde olduğunu tespit etmek ve bilimsel araştırmalara yönelik tutumları üzerine etki eden çeşitli değişkenler hakkında değerlendirmelerde bulunmaktadır. Araştırmanın örneklemini; 2015-2016 bahar döneminde Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme, İktisat ve Kamu yönetimi bölümünde öğrenim gören 359 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu ve Korkmaz vd. (2011a) tarafından geliştirilen “Bilimsel Araştırmaya Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek, 30 maddeden oluşan ve 4 faktöre ayrılmış (Araştırmacılara Yardımcı Olmaya İsteksizlik, Araştırmalara Yönelik Olumsuz Tutum, Araştırmalara Yönelik Olumlu Tutum ve Araştırmacılara Yönelik Olumlu Tutum) beşli likert tipine sahiptir. Ölçeğe ait faktörlerin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0,851 ve 0,765 arasında değişen değerler almaktadır. Bu çalışma için ise Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0,878 ve 0,765 arasında hesaplanmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde, tek yönlü varyans (ANOVA) analizi ve bağımsız gruplar t-testi yapılmıştır. Veriler frekans, aritmetik ortalama ve standart sapmalara dayalı olarak da analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda; öğrencilerin bilimsel araştırmalara yönelik tutumlarının çeşitli bağımsız değişkenlere göre farklılık gösterdiği ve öğrencilerin bilimsel araştırmalara yönelik genel tutumlarının orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Bilimsel araştırma, üniversite öğrencileri, tutum

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri