Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN TEKNOSTRES YAŞAMA DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
Okulöncesi öğretmenlerin teknostres yaşama düzeylerini ve bazı demografik faktörlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla yapılan araştırma nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeline göre desenlenmiştir. Çalışmanın evrenini 2021-2022 eğitim-öğretim yılında Ankara ili Altındağ ilçesinde MEB’e bağlı resmî kurumlarda çalışan 267 okulöncesi öğretmeni oluştururken örneklemi ise çevrimiçi ankete katılıp cevap veren 131 okulöncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışmada kişisel bilgi formu ve Çoklar, Efilti ve Şahin (2017) tarafından geliştirilen “Öğretmenlerin Teknostres Düzeylerini Belirleme Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin dağılımının normal dağılım gösterdiği sonucuna ulaşılmış ve bu durum nedeniyle iki faktörlü analizlerde t-testi, ikiden fazla faktörlü analizlerde ise ANOVA testi gibi parametrik testler kullanılarak betimsel analiz yapılmış ve bulgular yorumlanmıştır. Araştırmaya ait bulgulardan hareketle okulöncesi öğretmenlerin teknostres yaşama düzeylerinin “orta düzey” olduğu; cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, yaş ve mesleki kıdem faktörüne göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde farklılık oluşturmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmanın sonuçlarından hareketle uygulayıcı ve araştırmacılara önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Okulöncesi, teknoloji, teknostres.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri