Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SES TEMELLİ CÜMLE YÖNTEMİNİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
(ASSESSMENT OF SOUND BASED SENTENCE METHOD ON THE BASIS OF TEACHERS' VIEWS )

Yazar : Bekir YILDIZ  - Lütfi ÜREDİ & Sait AKBAŞLI  
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 8
Sayfa : 255-269
5768    3677


Özet
Bu araştırmanın amacı, “Ses Temelli Cümle Yöntemi” hakkında öğretmen görüşlerini belirlemek, bu yönteme yönelik sorunları tespit etmek ve çözüm önerileri sunmaktır. Çalışmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen ve iki bölümden oluşan bir anket formu kullanılmıştır. Anket formunun ilk bölümünde öğretmenlerin bazı kişisel bilgileri, ikinci bölümünde de araştırmacılar tarafından geliştirilen ve 20 maddeden oluşan likert tipinde beş dereceli bir ölçme aracı kullanılmıştır. Katılımcıların görüşleri cinsiyet, yaş, memuriyet kıdemi, mezun olunan fakülte ve branş değişkenleri açısından değerlendirilmiştir. Betimsel tarama modelindeki araştırma nicel yöntemle yapılmış, amaçlı örneklem yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örneklemesine uygun olarak yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu Mersin ilinin beş farklı ilçesindeki (Mezitli, Yenişehir, Toroslar, Akdeniz, Erdemli) 88 ilkokulunda görev yapan 302 birinci sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Uygulama esnasında maddeleri eksik bırakanlar ankete gerekli hassasiyeti göstermeyenler ayıklanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde “SPSS For Windows 20” paket programı kullanılmıştır. Analiz yapılırken betimsel istatistik teknikleri (yüzde, aritmetik ortalama) ve parametrik testler (t testi, varyans analizi) kullanılmıştır. Anketin Cronbach alpha güvenirlik katsayısı 0,674’tür. Ses temelli cümle yönteminin etkililiği ve yeterliliği konusunda birinci sınıf öğretmenleri “Katılıyorum” şeklinde bir görüş bildirmişlerdir(x ¯= 3,409). Ses temelli cümle yönteminin öğretmen görüşlerine göre değerlendirildiği çalışma cinsiyet, yaş, memuriyet kıdemi, öğrenci sayısı ve mezun olunan fakülte değişkenlerine göre değerlendirilmiştir. Cinsiyet, memuriyet kıdemi, öğrenci sayısı, mezun olunan fakülte değişkenlerine göre öğretmen görüşleri anlamlı bir farklılık göstermezken yaş değişkenine göre anlamlı bir farklılık bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Ses Temelli Cümle Yöntemi, Öğretmen, Öğrenci

Abstract
The purpose of this study is to define the teachers’ views on the "Sound Based Sentence Method” and to determine the problems regarding this method and to put forward solutions. A two-phase questionnaire form developed by the authors has been used as a means to gather data in the study. The first part of the questionnaire form contains some individual information about the teachers and a five-scale likert type assessment tool developed by the authors and consisting 16 articles has been used in the second part of the study. The respondents’ views have been assessed in terms of their gender, age, civil service seniority, the faculties from which they have graduated and the branch variables. The study in descriptive research model has been carried out in a quantitative method and it has been conducted in accordance with the maximum variation sampling. The study group comprises 302 first-grade teachers working in 88 primary schools in five different districts (Mezitli, Yenişehir, Toroslar, Akdeniz, Erdemli) of the Mersin province. In the analysis of the data, “SPSS For Windows 20” package program has been used. While analyzing, descriptive statistical techniques (percentage, arithmetic mean) and parametric tests (t-test, analysis of variance) have been used. Cronbach's alpha reliability coefficient of the questionnaire is 0,674. The first-grade teachers have marked the "Agree" option as regards the effectiveness and efficiency of the sound based sentence method (??¯= 3,409). The study where the sound based sentence method is assessed on the basis of the teachers’ views has been evaluated in terms of the gender, age, seniority in the civil service, the number of students and the faculty from which they have graduated. While the teachers’ views do not show a statistically significant difference in terms of the gender, seniority in the civil service, the number of students and the faculty from which they have graduated, there is a significant difference in terms of the variation of age.

Keywords
Sound Based Sentence Method, teacher, student

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; 24-25-26 Mart 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 6/11 Aralık sayısı yayınlamıştır. Ocak 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri