Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


OKUL YÖNETİCİLERİNİN SAHİP OLDUĞU YÖNETİM FELSEFESİ İLE KULLANDIKLARI POLİTİK TAKTİKLER ARASINDAKİ İLİŞKİ
(THE RELATIONSHIP BETWEEN SCHOOL ADMINISTRATORS' MANAGEMENT PHILOSOPHY AND THE POLITICAL TACTICS THEY USE )

Yazar : Gamze FIŞKINLI  & Abdurrahman TANRIÖĞEN  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 57
Sayfa : 229-240
52    26


Özet
Bu araştırmanın amacı, öğretmen algılarına göre okul yöneticilerinin sahip olduğu yönetim felsefesi ve kullandıkları politik taktikler arasındaki ilişkiyi açığa çıkartmaktır. Araştırmada ilişkisel tarama modeli ve basit tesadüfi örnekleme yöntemi kullanarak Denizli’deki merkez ilçelerden 420 öğretmene ulaşılmıştır. Araştırmada veriler "Kişisel Bilgi Formu", "Politik Taktikler Ölçeği" ve "Yönetim Felsefesi Ölçeği"yle toplanmıştır. Verilerin analizinde aritmetik ortalama, standart sapma, pearson momentler çarpım korelasyon testi, spearman's rho korelasyon testi ve basit doğrusal regresyon analizinden yararlanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, öğretmen algılarına göre okul yöneticilerinin Y kuramı felsefesine daha yakın oldukları ve yöneticilerinin politik taktik davranışlarının düşük düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Okul yöneticilerinin sahip oldukları yönetim felsefesi ile kullandıkları politik taktikler arasındaki ilişkinin negatif yönlü ve orta düzeyde olduğu görülmüştür. Aynı zamanda okul yöneticilerinin sahip olduğu yönetim felsefesi, kullanmış oldukları politik taktiklerin anlamlı bir yordayıcısı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Yönetici, yönetim felsefesi, politik taktik, öğretmen.

Abstract
The purpose of this research is to reveal the relationship between the school administrators' philosophy of management and the political tactics they use. In the study, 420 teachers from central districts in Denizli were reached by using the relational screening model and simple random sampling method. Data in the study were collected by "Personal Information Form", "Political Tactics Scale" and "Management Philosophy Scale". In the analysis of the data, independent sample t test, one-way analysis of variance, Pearson moments multiplication correlation tests, Mann Whitney u test, kruskal wallis h test were used; Spearman's rho correlation tests and simple linear regression analysis were used to determine relationships. As a result of the analysis, it was found that school administrators were closer to the Y theory philosophy according to the perceptions of teachers. On the other hand, according to the perceptions of teachers, it was concluded that the school administrators' political tactical behaviors were low. It has been observed that the relationship between their management philosophy and the political tactics they use is moderately-negative. At the same time, it was concluded that the management philosophy of school administrators was a significant predictor of the political tactics they used.

Keywords
Management, management philosophy, political tactics, teacher.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri