Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNDE KENT KÜLTÜRÜ VE KENTLİLİK BİLİNCİ GELİŞİMİNİN STRATEJİK PLANLAR ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
(EVALUATION OF DEVELOPMENT OF URBAN CULTURE AND URBAN AWARENESS OVER STRUCTURAL PLANS IN METROPOLITAN MUNICIPALITIES )

Yazar : Aziz BELLİ  & Hatice MERT  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 56
Sayfa : 147-161
89    63


Özet
Kentler insanların ticaret, iletişim, inanç ve çeşitli gereksinimlerini karşılamak üzere ortaya çıkmış ve günümüzde nüfusu milyonları geçmiş, “yönetsel kurumların bulunduğu, yerel, bölgesel ya da uluslar arası ilişki ağlarına sahip heterojen bir toplum” olarak ifade edilmiştir. Hızlı nüfus artışı, sanayileşme ve bunun doğal bir sonucu olan kentleşme ile birlikte ortaya çıkan sorunlar ve alanlar kentlileşme, kentlilik bilinci ve kent kültürü gibi kavramların yaygın hale gelmesine ve tartışılmasına neden olmuştur. Kentlilik bilinci, kentlerde yaşayan bireylerin kente özgü tutum ve davranış sergilemeleri, birer kentli insan, aktör, paydaş olduklarının bilinciyle buna uygun hareket etmeleri anlamanı gelmektedir. Kent kültürü ise, kentlerin bünyesinde barındırdığı insanların birbiriyle diyalog ve etkileşimlerini bir ilişki örüntüsü içinde düzenleyen sistemin birleştirici öğesi olarak tanımlanır. Bu kültürün ve bilincin oluşması ise bireylerin yaşadıkları kent ile kentteki diğer bireyler, gruplar ve kuruluşlar arasın da anlamlı, güçlü ve sürdürülebilir bağlar kurabilmeleri ve kendilerini yaşadıkları kentin bir parçası gibi hissetmeleriyle mümkündür. Fakat günümüzde kentlerin nüfus ve yayıldıkları alan olarak sürekli büyümesi, kentlilik bilincini ve kent kültürünü tartışmaya zorunlu hale getirmiştir. Kent kültürü ve kentlilik bilinci kavramları kapsamında oluşan bu tartışmalar ışığında çalışmanın amacı, Türkiye’de kentsel nüfusun önemli bir bölümünü barındıran büyükşehir belediyelerinin kent kültürü ve kentlilik bilincinin gelişimi noktasındaki mevcut durumunu ortaya koyarak stratejik planlar bağlamında kent kültürü ve kentlilik bilincinin ne kadar etkin kullanıp kullanılmadığını incelemektir. Bu amacı gerçekleştirmek üzere öncelikle kent kültürü, kentlilik bilinci ve stratejik plan kavramları teorik açıdan incelenecektir. Bu inceleme kapsamında yerli ve yabancı kaynaklardan elde edilmiş literatürlerden faydalanacaktır. İncelemenin alan araştırması kısmını yapmak üzere öncelikli olarak basit seçkisiz yöntem kullanılarak yedi büyükşehir belediyesi belirlenmiştir. Bu kentlerin stratejik planları internet sitesinden alınarak, içerik analizi yöntemi ile büyükşehir belediyelerinin karşılaştırması yapılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Kent, kentlileşme, kent kültürü, kent bilinci, stratejik plan.

Abstract
Cities have emerged to meet the needs of people in trade, communication, belief and various necessities, and today their populations exceed millions and they are expressed as “a heterogeneous society with managerial institutions and local, regional or international networks. Rapid population growth, industrialization and the problems and areas that arise with urbanization, which is a natural consequence of this, caused the concepts, such as urbanization, urban consciousness and urban culture to become widespread and discussed. Urban awareness, urban-specific attitudes and behaviors of individuals living in cities, means that they act in accordance with the awareness that they are urban people, actors and stakeholders. Urban culture, on the other hand, is defined as the unifying element of the system that regulates the dialogue and interactions of the people within the cities in a relationship pattern. The formation of this culture and consciousness is possible only when individuals can establish meaningful, strong and sustainable ties between the city they live in and the other individuals, groups and organizations in the city and they feel like a partof the city in which they live. Today, however, the continuous growth of cities as population and the area in which they spread has made it necessary to discuss urban consciousness and urban culture. The purpose of working in the light of these discussions formed within the context of concepts of urban culture and urbanity awareness is to examine how effectively urban culture and urban awareness are used within the context of strategic plans by displaying the current situation of the metropolitan municipalities hosting a significant portion of the urban population in terms of urban culture and awareness. In order to realize this aim, first of all, the concepts of urban culture, urban awareness and strategic plan will be examined the oretically. Within the context of this study, the literature obtained from domestic and foreign sources will be used. Seven metropolitan municipalities were identified primarily using simple random method to conduct the field research part of the study. Strategic plans of these cities will be taken from the website and through content analysis method metropolitan municipalities will be compared.

Keywords
City, urbanization, urban culture, urban awareness, strategic plan.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri