Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZGÜRLÜK DEĞERİNE İLİŞKİN METAFORİK ALGILARININ İNCELENMESİ
(INVESTİGATİON OF SOCİAL STUDİES TEACHER CANDİDATES' METAPHORİC PERCEPTİONS ABOUT FREEDOM VALUE )

Yazar : İlknur TOY  - Abdulkadir UZUNÖZ - Vedat AKTEPE & Ali MEYDAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 46
Sayfa : 652-677
55    70


Özet
Özgürlük, sosyal bilgiler öğretim programında yer alan evrensel bir değerdir. Bu sebeple algılanma biçimi önemlidir. Bu araştırmanın amacı, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının “özgürlük” değerine ilişkin metaforik algılarını tespit etmektir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2018–2019 eğitim-öğretim yılında bir devlet üniversitesinde Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Ana Bilim Dalında öğrenim gören 161 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada nitel araştırma modeli olgubilim kullanılmıştır. Araştırmanın verileri “Özgürlük” ………..… ‘ya benzer; çünkü …………….” biçimindeki yarı yapılandırılmış anket formundan elde edilmiştir. Elde edilen veriler, içerik analizi tekniği ile analiz edilmiştir. Araştırmanın güvenirliği/uyuşum yüzdesi .90 olarak bulunmuştur. Araştırma sonucunda sosyal bilgiler öğretmen adaylarının özgürlük değerine ilişkin olarak toplam 70 geçerli metafor ürettikleri görülmüştür. Üretilen bu metaforlar 15 tema altında toplanmıştır. En fazla metafor üretilen temalar sırasıyla; sınırsızlık (f:61, %51,7), sınırlılık (f:16, %13,6) ve yaşam kaynağı (f:9, %7,63) olarak belirlenmiştir. Sınırsızlık temasında kuş (f:21), gökyüzü (f:4) ve güvercin (f:4); sınırlılık temasında uçurtma (f:3) ve kafes (f:2); yaşam kaynağı temasında ise, su (f:2) en sık değinilen metaforlar olmuştur.

Anahtar Kelimeler
Sosyal Bilgiler, Öğretmen Adayı, Değer, Değer Eğitimi, Özgürlük, Metafor, Algı

Abstract
Freedom is a universal value in the social studies curriculum. For this reason, perception style is important. The aim of this study is to determine the metaphoric perceptions of social studies teacher candidates about value “freedom”. The study group of the research consists of totally 161 prospective teachers studying in the Department of Social Studies Teaching at a state university in 2018-2019 academic year. In the study was used the phenomenology which is one of the qualitative research model. The data of the research were obtained from the semi-structured questionnaire form shaped “Freedom is similar to……; because….”. The data obtained were analyzed by content analysis technique. The reliability / agreement percentage of the study was found to be .90. As a result of the research, it was seen that social studies teacher candidates produced total 70 valid metaphors regarding freedom value. These metaphors generated were collected under 15 themes. The most generated metaphor themes respectively were designated as infinity (f: 61, 51.7%), limitation (f: 16, 13.6%) and the source of life (f: 9, 7.63%). In the theme of infinity the bird (f: 21), the sky (f: 4) and the pigeon (f: 4); in the theme of limitation kite (f: 3) and cage (f: 2); in the theme of source of life water (f: 2) were the most frequently mentioned metaphors.

Keywords
Social Studies, Prospective Teacher, Value, Value Education, Freedom, Metaphor, Perception

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; 24-25-26 Mart 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 6/11 Aralık sayısı yayınlamıştır. Ocak 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri